Denník z praxe a potvrdenie o absolvovaní praxe

Potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe

/hodnotiaci formulár – súčasť denníka praxe/

 

Názov organizácie:     ...................................................................................................................

   

Sídlo:                          ...................................................................................................................

  

Zastúpená:                  ...................................................................................................................

 

p o   t   v   r   d   z   u   j  e,

 

že ..................................................................................

študent Obchodnej akadémie Prievidza

 

absolvoval(a) odbornú prax od .......................... do .............................

v celkovom plánovanom rozsahu 60 hodín.

 

Praxe sa nezúčastnil v dňoch.................................................., v celkovom trvaní.............hodín.

 

Neprítomnosť na praxi si počas trvania praxe nahradil/nenahradil.

(V prípade náhrady praxe uveďte aj presné termíny a časový rozsah)

 

Prax prebiehala v prevádzkach/oddeleniach:

 ............................................................................................................................

 S náplňou práce:

 ............................................................................................................................

 

 Hodnotenie študenta:

 

 

a)

Prístup  k práci 

1 - 2 - 3 - 4 - 5

b)

Plnenie si svojich povinností  

1 - 2 - 3 - 4 - 5

c)

Aktivita a iniciatíva

1 - 2 - 3 - 4 - 5

d)

Zodpovednosť 

1 - 2 - 3 - 4 - 5

e)

Pochopenie pracovnej  problematiky

1 - 2 - 3 - 4 - 5

f)

Komunikácia s verejnosťou a pracovníkmi

1 - 2 - 3 - 4 - 5

g)

Správanie

1 - 2 - 3 - 4 - 5

h)

Dochvíľnosť a dochádzka

1 - 2 - 3 - 4 - 5

i)

Upravenosť praktikanta

1 - 2 - 3 - 4 - 5

j)

Predpoklad vhodnosti na výkon danej profesie

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Spolu

 

                    

Celkový počet bodov 50 (Najvyššie čiastkové hodnotenie je hodnotou 5. Najnižšie hodnotou 1).

  

                                    .................................................... 

                                                      Pečiatka, meno a podpis zástupcu firmy/organizácie


Miesto vystavenia............................

Dátum ............................................

 

 

DENNÍK PRAXE

                                                                                 

Meno a priezvisko ....................................

Dátum

 Podrobný popis činnosti žiaka

Podpis pracovníka povereného organizovaním praxe