Ostatné predmety

Hodnotenie  predmetov  6292 6  hospodárska informatika  

Predmet

Hodnotenie písomných prác a testov

Poznámka

Ekonomika

Automatizované spracovanie informácií

Právna náuka

Prax

Grafická úprava dokumentov

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

 

viac ako 90%

viac ako 75%

viac ako 60%

viac ako 40%

menej ako 40%

 

Účtovníctvo

Ekonomické cvičenia

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

viac ako  90%

viac ako 75%

viac ako  60%

viac ako  45%

menej ako 45%

 

Seminár z programovania

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

viac ako  90%

viac ako 75%

viac ako  50%

viac ako  40%

menej ako 40%