Cvičná firma

V rámci spolupráce so Slovenským centrom cvičných firiem, špecializovaného pracoviska ŠIOV v Bratislave, bola na našej škole v školskom roku 2005/06 založená cvičná firma –s obchodným názvom AUTOREAL, s.r.o., ktorá dodnes pôsobí na pôde OA. Cvičná firma pracuje v reálnom čase a je v rámci cvičného trhu cvičných firiem v prevažných prípadoch on-line prepojená s ostatnými cvičnými firmami. Cvičné firmy medzi sebou navzájom obchodujú.

Cvičná firma pripravuje našich žiakov teoreticky i prakticky na činnosti obchodných firiem v bežnej podnikateľskej sfére. Žiaci získajú základy právneho a ekonomického vedomia, základné riadiace a podnikateľské zručnosti, ako aj kľúčové kompetencie v oblasti komunikácie a podnikania. Ide najmä o nácvik zručností pri uskutočňovaní  administratívnych, obchodných, finančných  a evidenčných operácií, grafických a ilustračných prác, prác s výpočtovou, kancelárskou a  telekomunikačnou technikou, prác s modernými informačnými technológiami, ekonomickými softvérmi a pod.

V cvičnej firme žiaci počas školského roka simulujú všetky podnikové činnosti na jednotlivých oddeleniach firmy. Žiaci 4. ročníka na konci apríla odovzdali „štafetu“ tretiakom. Tí sa pripravujú na   tretí ročník celoslovenskej  súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“. Cvičná firma môže poslať len jeden podnikateľský zámer, ktorý  nemusí byť totožný s jej predmetom podnikania do 15. 10. 2013. Päť najzaujímavejších podnikateľských zámerov postúpi do 30. 10. 2013 do užšieho výberu a na ich vyhodnotení sa zúčastní aj ZMPS a NARMSP v rámci 16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave.

 

Zamestnanci CF a študenti II. C a III. D sa zapojili na hodinách CFP a Účtovníctvo aj do dvoch kôl súťaže Finančný kompas, organizovaných nadáciou PARTNERS. V obidvoch kolách boli vyhodnotení ako úspešní riešitelia, ale do finále (5 000 zapojených úspešných riešiteľov, 20 najlepších postúpilo do finále) nepostúpil nik. Finančný kompas je súťaž pripravená v rámci projektu Deň finančnej gramotnosti, určená pre študentov stredných škôl, aby si otestovali svoje vedomosti z oblasti financií zábavnou formou. Motiváciou sú atraktívne výhry pre úspešných riešiteľov aj pre ich školy.

 

Čo je to cvičná firma ?

V rámci spolupráce so Slovenským centrom cvičných firiem, špecializovaného pracoviska ŠIOV v Bratislave, bola na našej škole v školskom roku 2005/06 založená cvičná firma – s obchodným názvom AUTOREAL, s.r.o., ktorá pôsobí na pôde OA aj v školskom roku 2013/2014.

Ide o overený model zaoberajúci sa simuláciou firemného života, ktorý má v krajinách vyspelej trhovej ekonomiky 35- ročnú tradíciu a patrí k veľmi významným nástrojom umožňujúcim  zapojenie sa pracovných síl do pracovného procesu. V cvičnej firme prebiehajú všetky základné činnosti – nákup, predaj, reklama, písomný a telefonický hospodársky styk, fakturácia a účtovanie, činnosti podnikového sekretariátu a podobne. Cvičná firma pracuje s originálnymi podkladmi z praxe, s fiktívnym tovarom a fiktívnymi peniazmi. K tomuto účelu slúži obeh dokladov vo vnútri firmy ale aj jej vzťahy s ďalšími firmami doma i v zahraničí. Výhodou tejto formy integrácie učiva je snaha o maximálne priblíženie sa reálnej praxi.
Cvičná firma môže napomôcť k zvýšeniu samostatnosti, k rozvoju schopnosti komunikácie, spolupráce a prezentácie výsledkov, k aplikácii teoretických vedomostí pri riešení praktických úloh v jednotlivých oddeleniach firmy, k získaniu schopnosti orientovať sa v hospodárskej praxi a pohotovo reagovať, k rozvoju jazykových znalostí komunikáciou so zahraničnými cvičnými firmami (osvojenie si obchodnej terminológie v cudzom jazyku ), k získaniu pocitu zodpovednosti za vlastnú prácu, ako i k rozšíreniu skúseností a nadobudnutiu zručnosti z oblasti informačných technológií a počítačových programov. Veľkým plusom takisto ostáva, že oproti reálnemu životu, kde podnikateľ platí za každú chybu vlastnými peniazmi, sa žiak vo svete fiktívneho obchodu môže na vlastných chybách bez rizika mnohému naučiť.

Zamestnanci CF a študenti III. C sa zapojili na hodinách CFP a HOV aj do dvoch kôl súťaže Finančný kompas, organizovaných nadáciou PARTNERS.