EXKURZIE a BESEDY organizované predmetovou komisiou odborných predmetov pre študijný odbor obchodná akadémia 

PK odborných predmetov organizuje pre študentov I. – IV. ročníkov rozličné odborné exkurzie a besedy:

Plán exkurzií členov PK OP 2017/2018