Maturita

V tomto školskom roku sa praktická časť odbornej zložky bude konať 15. 04. 2019 - 17. 04. 2019.

Teoretická časť odbornej zložky sa bude konať v termíne 27. 05. 2019 - 31. 05. 2019.

 

Maturitná skúška z odborných predmetov

 

MS z odborných predmetov má 2 zložky:

 

 1)    praktická časť odbornej zložky

  • Forma a: „Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy" - V PČOZ žiaci preukážu vedomosti najmä z predmetov účtovníctvo, ekonomické cvičenia, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika a informatika a študenti pomaturitného štúdia aj z premetov prax, programovanie, seminár z programovania a grafická úprava dokumentov.
  • Forma b: „Obhajoba vlastného projektu" - odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo v tíme. Práca je obsahovo zameraná podľa odboru štúdia a potrieb praxe.
  • Forma d: „Obhajoba úspešných súťažných prác" - prevedenie a obhajoba odborných prác, ktoré sa umiestnili na 1. až 3. mieste v krajskom kole alebo na 1. až 5. mieste v celoslovenskom kole súťaže žiakov stredných škôl v Slovenskej republike registrovanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

 

2)    teoretická časť odbornej zložky

(1 týždeň)

V TČOZ na maturitných skúškach žiaci preukážu vedomosti najmä z predmetov podniková ekonomika, úvod do makroekonómie, tovaroznalectvo, voliteľ odborné predmety, geografia a právna náuka.

Študenti pomaturitného štúdia majú okruhy maturitných tém zložené najmä z predmetov ekonomika, automatizované spracovanie informácií, právna náuka, účtovníctvo.