Odborná prax študentov Obchodnej akadémie v Prievidzi

Podľa platných učebných plánov je prax povinnou súčasťou odborného predmetu Podniková ekonomika v odbore OA a Prax v odbore HI. Jeho úlohou je pripraviť žiakov tak, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť osvojené poznatky na svojich pracoviskách.

Výstupné všeobecné ciele predmetu:

  • mať osvojené praktické zručnosti a návyky potrebné pre praktické riešenie ekonomických úloh
  • dokázať prakticky aplikovať poznatky získané v teoretických predmetoch,
  • vedieť samostatne pristupovať a riešiť primerané ekonomické úlohy.

 

Predmet prax sa realizuje v súlade so Školským vzdelávacím programom študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia v 3. a  4. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní v každom ročníku. Od šk. r. 2014/2015 bude prax realizovaná v odbore 6317 M obchodná akadémia v 2. a 3. ročníku podľa ŠKVP. Hodnotenie súvislej odbornej praxe  je súčasťou hodnotenia príslušných odborných predmetov (POE) podľa obsahu tematického zamerania práce z praxe. 

V pomaturitnom štúdiu sa prax realizuje v súlade so ŠKVP odboru 6292 N Hospodárska informatika v 2. ročníku v rozsahu 10 pracovných dní formou praktickej činnosti v konkrétnych firmách. Hodnotenie súvislej praxe je súčasťou predmetu Prax.

  Šablóna pre správu z praxe

Vzor žiadosti o absolvovanie praxe