Tematické plány

Tematický plán je školský dokument, v ktorom sa učivo vyučovacieho predmetu, predpísané učebnou osnovou, rozpisuje v časovej postupnosti na jednotlivé témy daných tematických celkov v rozsahu danom celkovou dotáciu predmetu na školský rok.

Tematický plán nie je základným pedagogickým dokumentom. 

 

Obsahuje :  

  • názov tematického celku,
  • počet vyučovacích hodín, ktoré sa budú tomuto celku venovať,
  • rozdelenie celku na tematické časti, t.j. rozdelenie na jednotlivé vyučovacie hodiny,
  • počet hodín, ktoré plánujeme na jednotlivé časti učiva,
  • hodiny opakovania, upevňovania.