Obchodná akadémia

Charakteristika odboru:

Tento študijný odbor pripravuje odborníkov v oblasti obchodno-podnikateľskej, schopných zastávať pracovné pozície v tuzemskom i medzinárodnom obchode, v cestovnom ruchu, v štátnej i verejnej správe. Študenti tohto odboru získajú komunikatívne zručnosti v rôznych situáciách v materinskom i cudzom jazyku, znalosť dvoch cudzích jazykov, z ktorých aspoň jeden budú vedieť využívať v obchodno-podnikateľskej praxi aktívne. V tomto odbore sú povinné dva cudzie jazyky.
V odbornej oblasti sa v škole naučia orientovať vo vývoji techniky a ekonomiky, naučia sa ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normy EÚ pri úprave písomnosti. Z technickej oblasti budú pracovať so základnými počítačovými programami. Spoznajú možnosti registrácie a prevádzkovania živnosti, účtovať jednoducho i podvojne, budú sa vedieť orientovať v základných právnych normách a budú mať vedomosti aj o ochrane práv spotrebiteľa. Všetky teoretické poznatky si precvičia na hodinách praxe a zároveň i na praxi v rôznych podnikoch, akciových spoločnostiach, spoločnostiach s ručením obmedzeným a peňažných ústavoch.
Po skončení štúdia a zapracovaní sa dokážu všetky teoretické vedomosti využiť v praxi a zároveň budú schopní ďalej sa vzdelávať.
Študenti tohto odboru môžu po skončení štúdia na SŠ pokračovať v štúdiu na vysokých školách.