Hospodárska informatika

 

Charakteristika študijného odboru


     Cieľom vzdelávania v študijnom odbore je pripraviť ekonómov-informatikov schopných analyzovať a vyhodnocovať informačné toky v ekonomických systémoch a na základe tejto analýzy navrhovať, projektovať a vytvárať informačné systémy využiteľné v ekonomických aplikáciách na všetkých stupňoch riadenia. Štúdium poskytuje študentovi znalosti:

  • z makroekonómie, podnikového hospodárstva, účtovníctva a podnikových financií, štatistiky a ekonometrie, manažmentu podnikov a systémov na podporu rozhodovania
  • z programovania v algoritmických a objektovo-orientovaných programovacích jazykoch
  • z operačných systémov
  • z počítačových sietí a distribuovaného spracovania dát
  • z práce v internete, intranete, s multimedialnými systémami, s WWW servermi