Dôležité termíny pre školký rok 2018/2019

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (odovzdávanie výpisu z vysvedčení).  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019  a končí sa 28. júna 2019 (odovzdávanie vysvedčení).

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2018 (pondelok)

31. október - 2. november 2018

5. november 2018 (pondelok)

vianočné

21. december 2018 (piatok)

27. december 2018 –7. január 2019

8. január 2019 (utorok)

polročné

31. január 2019 (štvrtok)

1. február 2019 (piatok)

4. február 2019 (pondelok)

jarné Trenčiansky kraj

1. marec 2019 (piatok)

4. marec - 8. marec  2019

11. marec  2019 (pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019 (streda)

18. apríl - 23. apríl 2019

24. apríl 2019 (streda)

letné

28. jún 2019 (piatok)

1. júl - 31. august 2019

2. september 2019 (pondelok)

 

Odborná prax pre:

II. a III. ročník OA                          20. 05. 2019 – 31. 05. 2019

II. ročník  PMŠ                                04. 02. 2019 –  15. 02. 2019

 

VVLK Jezersko:                            13.- 18. 01. 2019 a 20. - 25. 01. 2019

 

Stužkové slávnosti:

IV. A a IV. C Ing. Balková            23. 11. 2018

IV. B RNDr. Kadlečíková              16. 11. 2018

 

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2018/2019 v predmetoch:

12. marca 2019 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,

13. marca 2019 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,

14. marca 2019 (štvrtok) – v predmete matematika,

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019.

V OA nasledovne:

PČOZ - IV. roč.         15. 04. 2019 - 17. 04. 2019

PČOZ – PMŠ             17. 04. 2019

IČ ústna                   27. 05. 2019 - 31. 05. 2019

 

ZRPŠ

triedne pre IV. ročník                   27. 09. 2018 o 16:00 hod.

triedne pre I., II., III. ročník         08. 11. 2018 o 16:00 hod.

triedne pre všetky ročníky             25. 04. 2019 o 16:00 hod.

 

Klasifikačné  porady:

¼ ročná         08. 11. 2018

½ ročná         30. 01. 2019

¾ ročná         25. 04. 2019

koncoročná pre IV. ročník a II. ročník PMŠ              16. 05. 2019

rozlúčka s maturantmi                                           17. 05. 2019

koncoročná  ostatné ročníky                                   24. 06. 2019

 

Príspevky do fondu ZRPŠ na aktuálny rok : 20 €,- I. až III.  ročník, IV. ročník a II. roč. PMŠ – 18 €,-. Môžu byť dve splátky – do 30. 11. 2018 – prvá a do 28. 02. 2019 druhá.