Dôležité termíny pre školký rok 2019/2020

Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

 

Školské prázdniny

jesenné: 30. a 31. 10 2019

vianočné: 23. 12. – 07. 01. 2020

polročné: 03. 02. 2020

jarné: 24. 02. – 28. 02. 2020

veľkonočné: 09. 04. – 14. 04. 2020

letné: 01. 07. – 31. 08. 2020

 

Stužkové slávnosti:

IV. A 22. 11. 2019 DK PD

IV. B 29. 11. 2019 DK PD

 

Rodičovské združenia:

štvrté ročníky 26. 09. 2019

jesenné 14. 11. 2019

jarné  16. 04. 2020

 

Imatrikulácie 

13. 11. 2019

 

Deň športu

20. 12. 2019

 

Klasifikačné porady

štvrťročná: 14. 11. 2020

polročná: 30. 01. 2020

trištvrteročná: 16. 04. 2020

maturitné triedy: 06. 05. 2020

koncoročná: 24. 06. 2020

 

Maturitné skúšky

NT a OT MS 2019: 10. 09. 2019, 12. 09. 2019

EČ a PFIČ: 17. 03. – 19. 03. 2020

PČOZ: 06. 04. – 08. 04. 2020

UFIČ: 18. 05. – 22. 05. 2020

 

Odborná prax: 

hospodárska informatika 10. 02. – 21. 02. 2020

obchodná akadémia 11. 05. – 22. 05. 2020

 

Kurz letných pohybových aktivít a Európsky týždeň športu

16. 09. – 20. 09. 2019

 

Lyžiarsky kurz

12. 01. – 17. 01. 2020

19. 01. – 24. 01. 2020

 

Kurz ochrany života a zdravia

06. 04. – 08. 04. 2020

 

Účelové cvičenia

27. 09. 2019

08. 04. 2020

 

Inovačný seminár SIEA

17. 10. 2019

 

Deň otvorených dverí

február 2020

 

Prijímacie skúšky

11. 05. 2020

14. 05. 2020