Krúžky

Obchodná akadémia v Prievidzi ponúka svojim žiakom rôzne krúžky v rámci mimoškolskej činnosti, po vyučovaní, s využitím vzdelávacích poukazov . Účasť každého žiaka na mimoškolskej činnosti má byť v rozsahu minimálne 60 h, vrátane ospravedlnenej absencie. Každý krúžok môžu navštevovať aj žiaci, ktorí neposkytli škole vzdelávací preukaz.

Plánované krúžky členmi PK na školský rok 2017/2018:

Meno

Názov krúžku

JUDr. Majdanová

Projektové  vyučovanie

Ing. Gajdošíková

Cvičenie s účtovníctvom

Ing. Lazarová

Účtovníctvo v podnikateľskej  praxi

Ing. Balková

Informácie okolo nás

Ing. Pekárová

Ekonomický – príprava na VŠ

Ing. Harvišová

Moje účtovníctvo

Ing. Hofierková Dekanová

Rozvoj digitálnej gramotnosti

Ing. Krajčíková

Kaučing pre harmóniu a štýl

Ing. Úradníčková

Posilňovňa

RNDr. Kadlečíková

Tvorivá informatika

Mgr. Malega

Projekty v škole