Časový  harmonogram aktivít PK OP 2017/2018

September

zahájenie činnosti krúžkov, zisťovanie záujmu o krúžky

všetci vyučujúci

informácia o SOČ  a zisťovanie záujmu študentov

Ing. Pekárová

Geografická exkurzia Krakov 2017

Mgr. Malega

Zelený bicykel (beseda)

JUDr. Majdanová

Ako funguje Európsky parlament- (beseda) europoslanec

JUDr. Majdanová

beseda Aktívne bakové operácie

Ing. Úradníčková

návšteva firmy Slovaktual Pravenec - exkurzia

Ing. Čiscoňová

návšteva ubytovacieho zariadenia v regióne (PVCR)

Mgr. Malega

Ekoproblematika v praxi  - EKOTOPFILM  (prednášky a besedy)

Mgr. Malega

 

Október

Exkurzia do NR SR

JUDr. Majdanová

Ľudské práva a slobody (beseda)

JUDr. Majdanová

Vzdelávacie podujatie krajských koordinátorov OĽP (len pre učiteľov)

JUDr. Majdanová

Zmapovanie  zariadení CR v PD

JUDr. Majdanová

smevskole (cyklus prednášok)

Mgr. Malega

Ekonomicko-literárna exkurzia do BA

Mgr. Malega

   
November  

Exkurzia do výrobného podniku GEWIS

Ing. Pekárová

Finančná olympiáda  Ing. Karaková

iBobor súťaž

Ing. Hofierková

beseda Platobné karty a činnosť Európskej banky Ing. Úradníčková
Exkurzia do TIK Bojnice JUDr. Majdanová
   
December  
zasadnutie PK Ing. Karaková
Beseda Personálne činnosti podniku  Ing. Šormanová
Oboznámenie sa s ubyt. zariadením v regióne JUDr. Majdanová
Návšteva Európskeho parlamentu JUDr. Majdanová
Olympiáda ľudských práv - súťaž JUDr. Majdanová
Podnikateľská činnosť – beseda Ing. Tišťanová
Exkurzia Mc Donald Prievidza Ing. Krajčíková
Spracovanie informácií na počítači (SIP), Písanie na PC Ing. Balková
Wordproccesing  - súťaž Ing. Balková

UTX (Úprava textu na PC) súťaž

Ing. Balková
Expert Geniality Show – súťaž RNDr. Kadlečíková
   
Január  
Návšteva parlamentu SR   (PVCR) Mgr. Malega
Slovakiatour – veľtrh CR v Bratislave Mgr. Malega
   
Február  
školské kolo SOČ  Ing. Pekárová
účasť na pojednávaní, okr. súd JUDr. Majdanová
Wordproccesing  - súťaž, krajské kolo Ing. Balková

UTX (Úprava textu na PC) súťaž, krajské kolo

Ing. Balková

SIP písanie na PC -súťaž, krajské kolo Ing. Balková
Olympiáda ľudských práv - súťaž JUDr. Majdanová
Odborná prax – pomaturitné štúdium Ing. Balková
   
Marec  
zasadnutie PK Ing. Karaková
Ekonomicko-manažérska olympiáda Ing. Karaková
Olympiáda Mladý účtovník šk. kolo IV. ročník Ing. Karaková
Oboznámenie sa s ubyt. zariadením v regióne JUDr. Majdanová
Návšteva CK GLOBUS JUDr. Majdanová
Veľtrh ŠS Ing. Tišťanová
Exkurzia Mc Donald Prievidza Ing. Krajčíková
Návšteva poisťovne GENERALI  (PVCR) Mgr. Malega
Bankové produkty – beseda Ing. Tišťanová
Nitra v médiách (exkurzia) RNDr. Kadlečíková
smevskole (cyklus prednášok) Mgr. Malega
Umenie prezentovania (spolupráca s Voices – n. o.) – beseda RNDr. Kadlečíková
schválenie tém PČOZ a TČOZ, príprava zadaní a pomôcok všetci vyučujúci
   
Apríl  
maturitné skúšky (PČOZ) vyučujúci UCX, EKC, API a ADK
účasť v Krajskom kole SOČ Ing. Pekárová
účasť na Krajskom kole súťaže  „Olympiáda mladý účtovník“ Ing. Karaková
Organizácia štátnej skúšky z kancelárskeho  písania na počítači Ing. Hlásna

TIK Prievidza – exkurzia PVCR

Mgr. Malega

Exkurzia – elektráreň Mochovce Ing. Hlásna
Jeden svet (prednášky a besedy – festival) Mgr. Malega
Návšteva kúpeľov Bojnice (PVCR) Mgr. Malega
Návšteva kúpeľov Bojnice (PVCR) JUDr. Majdanová
Zmapovanie  zariadení CR na hornej Nitre  (PVCR) Mgr. Malega
Oboznámenie sa s chodom poisťovne GENERALI JUDr. Majdanová
   
Máj  

odborná prax,  II.a III. roč.

Ing. Balková

Súťaž prezentácií o kúpeľoch Bojnice  (PVCR) Mgr. Malega
REGION TOUR EXPO 2018 Trenčín JUDr. Majdanová
Som neNORMAlne fér - súťaž JUDr. Majdanová
Meštianske domy Bojnice JUDr. Majdanová
Geograficko-ekologická exkurzia Bralova skla Mgr. Malega
Geograficko-ekologická exkurzia Jánošíkove diery Mgr. Malega
   

Jún

 
školské kolo súťaže  „Mladý účtovník“ II. a III. ročník  Ing. Karaková
zasadnutie PK Ing. Karaková
školské kolo súťaže z ADK Ing. Hlásna
Geografická exkurzia Praha  Mgr. Malega

    

 Plánované krúžky členmi PK:

Meno

Názov krúžku

JUDr. Majdanová

Projektové  vyučovanie

Ing. Gajdošíková

Cvičenie s účtovníctvom

Ing. Lazarová

Účtovníctvo v podnikateľskej  praxi

Ing. Balková

Informácie okolo nás

Ing. Pekárová

Ekonomický – príprava na VŠ

Ing. Harvišová

Moje účtovníctvo

Ing. Hofierková Dekanová

Rozvoj digitálnej gramotnosti

Ing. Krajčíková

Kaučing pre harmóniu a štýl

Ing. Úradníčková

Posilňovňa

RNDr. Kadlečíková

Tvorivá informatika

Mgr. Malega

Projekty v škole

 

Poznámky:

Práca v predmete APE, PCR – bude postupovať podľa harmonogramu JA Slovensko Bratislava (zapojenie do projektov JA SR – VITAJTE V NASOM  REGIONE A 

MOJ NAPAD PRE REGION)  -  Ing. Tišťanová, Mgr. Malega a JUDr. Majdanová

 

Plán práce SOČ –  spracovanie podnikateľských plánov    Ing. Pekárová

 

Plán exkurzií  členov  PK OP    2017/2018

Termín

Názov exkurzie

Miesto exkurzie Cieľ exkurzie Organizátor Ročník/trieda
SEPTEMBER SLOVAKTUAL Pravenec Výrobná činnosť podniku Čiscoňová II./II. B

SEPTEMBER

NR SR

Bratislava

Činnosť a fungovanie zákonodárneho orgánu SR

JUDr. Majdanová

druhý

SEPTEMBER Zelený bycikel Prievidza   JUDr. Majdanová tretí/PVCR
     

SEPTEMBER

POĽSKO 2017

Krakow

Navsteva Polska so zameranim na UNESCO

Malega

výber

SEPTEMBER

CR v PD

Proievidza

Zmapovat CR zariadenia v meste

Malega

III.A

OKTÓBER

Ekonomicko – literárna pre IV. ročník

Bratislava

Burza CP – finančná politika, VAPAC – kariérne poradenstvo, divadlo

Hraňová, Malega

IV. ročník výber

OKTÓBER

TIK

Bojnice

Zoznámiť sa s činnosťou informačnej kancelárie

JUDr. Dagmar Majdanová

III/ PvCR

NOVEMBER

GEWIS

Prievidza

Výrobná činnosť podniku

Pekárová

I. /I.A

DECEMBER

Mc Donalds

Mc Donalds

Prievidza

Prievidza

Obchod

Personalistika

Krajčíková

 

 

 

III.B

IV.B, IV.A

DECEMBER

Vianočná Viedeň

 

Viedeň

Nemecký jazyk

v praxi

Majdanová,

Šormanová

II.A, II.B; III.A,B,

DECEMBER

Európsky parlament

 

Štrasburg

Poznať fungovanie EÚ

JUDr. Majdanová

Výber/za odmenu v súťaži

DECEMBER

Hotel v PD

V okolí PD

Oboznámenie sa s ubyt. zariadením v regióne

JUDr. Dagmar Majdanová

III/ PvCR

JANUÁR

Slovakiatour 2018

Bratislava

Návšteva Veltrhu CR

Malega

III. A

JANUÁR

SNR

Bratislava

Zoznamenie sa s fungovanim NR

Malega

III. A

FEBRUÁR

Súdne pojednávanie

Prievidza

Ako sa dožadovať práva na súdoch

JUDr. Majdanová

Tretí

/výber 15 žiakov

MAREC

Energoland

Mochovce

Elektrická energia

Hlásna

II. roč.

MAREC

Mc Donalds

Prievidza

Manažment

Krajčíková

II.P

MAREC

Hotel

Prievidza

Oboznámenie sa s ubyt. zariadením

JUDr. Dagmar Majdanová

III./PvCR

MAREC

CK Globus

Prievidza

Návšteva CK

JUDr. Dagmar Majdanová

III./ PvCR

MAREC

Generali

PD

Zoznamit sa s fungovanim poistovne pre CR

Malega

III. A

MAREC

TIK

PD

Zoznamit sa funkciou TIK pre cr

Malega

III. A

MAREC

HOTEL v PD

PD

Zoznamit sa funkciou hotela pre cr

Malega

III. A

MAREC

GENERALI

Prievidza

Oboznámenie sa s chodom poisťovne

JUDr. Dagmar Majdanová

III./PvCR

MAREC

Kúpele Bojnice

Bojnice

Návšteva kúpeľov

JUDr. Dagmar Majdanová

III./PvCR

MAREC

Kúpele Bojnice

Bojnice

Zoznamit sa s funkciou kupelov pre CR

Malega

III. A

MÁJ

REGION TOUR EXPO 2018

Trenčín

Veľtrh regionálneho CR

JUDr. Majdanová

III. ročník

MÁJ

Meštianske domy

Bojnice

Národná kultúrna pamiatka

JUDr. Dagmar Majdanová

III./PvCR

MÁJ

Geo-eko  exkurzia

Bralová skala

Remata

Pobyt a pohyb v prirode so zameranim na geo a eko

Malega

1.roc

MÁJ

Geo-eko  exkurzia Jánošíkové diery

Terchova

Pobyt a pohyb v prirode

Malega

vyber

JÚN

Praha 2018 – geograficka exkurzia

Praha

Zoznamit sa s europskou metropolou

Malega

vyber

 

 Vypracovala:  Ing. Dagmar Karaková, PK OP