Časový  harmonogram aktivít PK OP 2018/2019

September

zahájenie činnosti krúžkov, zisťovanie záujmu o krúžky

všetci vyučujúci

vzdelávací cyklus Finančná akadémia – nadácia PARTNERS Ing. Karaková

informácia o SOČ  a zisťovanie záujmu študentov

Ing. Pekárová

Celoslovenské sústredenie – spracovanie textu na PC

Ing. Čiscoňová

návšteva ubytovacieho zariadenia v regióne (PVCR)

Mgr. Malega

Ekoproblematika v praxi  - EKOTOPFILM  (prednášky a besedy)

Mgr. Malega

 

Október

Exkurzia Mc Donald Prievidza

Ing. Úradníčková

EÚ skype rozhovory (beseda)

RNDr. Kadlečíková

Vstúpte do éry talentizmu (personálna agentúra ManPower)

RNDr, Kadlečíková

smevskole (cyklus prednášok)

Mgr. Malega

Ekonomicko-literárna exkurzia do BA (burza CP)

Ing. Karaková

Beseda – Finančná gramotnosť Ing. Gajdošíková
   
November  

Geografická exkurzia Budapešť

Mgr. Malega

Voľby do EU – beseda s poslancom EU RNDr, Kadlečíková 

iBobor súťaž

Ing. Hofierková

Finančná olympiáda Ing. Karaková

beseda Ako podnikať?

Ing. Úradníčková
   
December  
zasadnutie PK Ing. Karaková
Volkswagen Bratislava Ing. Karaková
Školské kolo Ekonomické olympiády Ing. Karaková
Spracovanie informácií na počítači (SIP), Písanie na PC Ing. Balková
Wordproccesing  - súťaž Ing. Balková

UTX (Úprava textu na PC) súťaž

Ing. Balková
Expert Geniality Show – súťaž RNDr. Kadlečíková
   
Január  
Exkurzia Mc Donald Prievidza Ing. Krajčíková
Beseda Problémy trhu Ing. Úradníčková

Slovakiatour – veľtrh CR v Bratislave 

Mgr. Malega
   
Február  
školské kolo SOČ  Ing. Pekárová
Postavenie manažéra vo firme  Ing. Krajčíková
Wordproccesing  - súťaž, krajské kolo Ing. Balková

UTX (Úprava textu na PC) súťaž, krajské kolo

Ing. Balková

SIP písanie na PC -súťaž, krajské kolo Ing. Balková
Odborná prax – pomaturitné štúdium Ing. Balková
   
Marec  
zasadnutie PK Ing. Karaková
Rodinné právo (ÚPSVaR) Ing. Tišťanová
Skladovanie výrobkov, módne trendy v obchode Ing. Tišťanová
Olympiáda Mladý účtovník šk. kolo IV. ročník Ing. Karaková
Plánovanie a realita – problémy podnikania Ing. Úradníčková
Veľtrh JA firiem Ing. Tišťanová
Návšteva poisťovne GENERALI  (PVCR) Mgr. Malega
smevskole (cyklus prednášok) Mgr. Malega
schválenie tém PČOZ a TČOZ, príprava zadaní a pomôcok všetci vyučujúci
   
Apríl  
maturitné skúšky (PČOZ) vyučujúci UCX, EKC, API a ADK
účasť v Krajskom kole SOČ Ing. Pekárová
účasť na Krajskom kole súťaže  „Olympiáda mladý účtovník“ Ing. Karaková
Organizácia štátnej skúšky z kancelárskeho  písania na počítači Ing. Čiscoňová

TIK Prievidza – exkurzia PVCR

Mgr. Malega

Exkurzia – elektráreň Mochovce Ing. Tišťanová
Jeden svet (prednášky a besedy – festival) Mgr. Malega
Návšteva kúpeľov Bojnice (PVCR) Mgr. Malega
Zmapovanie  zariadení CR na hornej Nitre  (PVCR) Mgr. Malega

Geografická exkurzia Poľsko 2018

Mgr. Malega
   
Máj  

odborná prax,  II.a III. roč.

Ing. Balková

Súťaž prezentácií o kúpeľoch Bojnice  (PVCR) Mgr. Malega
Exkurzia – elektráreň Mochovce Ing. Pekárová
Deň Európy Mgr. Malega
Živnostenské podnikanie -Živnostenský úrad Ing. Tišťanová  
Geograficko-ekologická exkurzia Bralova skla Mgr. Malega
Geografická exkurzia Poľsko Mgr. Malega

Geograficko-ekologická exkurzia Jánošíkove diery

Mgr. Malega
   

Jún

 
školské kolo súťaže  „Mladý účtovník“ II. a III. ročník  Ing. Karaková
zasadnutie PK Ing. Karaková
školské kolo súťaže z ADK Ing. Čiscoňová
Geografická exkurzia Praha  Mgr. Malega

Exkurzia do výrobného podniku GEWIS

Ing. Pekárová

    

 Plánované krúžky členmi PK:

Meno

Názov krúžku

Ing. Gajdošíková

Cvičenie s účtovníctvo

Ing. Karaková

Praktické účtovníctvo

Ing. Lazarová

Účtovníctvo v podnikateľskej  praxi

Ing. Balková

Informácie okolo nás

Ing. Harvišová

Moje účtovníctvo

Ing. Hofierková Dekanová

Rozvoj digitálnej gramotnosti

Ing. Úradníčková

Posilňovňa

RNDr. Kadlečíková

Tvorivá informatika

Mgr. Malega

Projekty v škole

 

Poznámky:

Práca v predmete APE, PCR – bude postupovať podľa harmonogramu JA Slovensko Bratislava (zapojenie do projektov JA SR – VITAJTE V NASOM  REGIONE A MOJ NAPAD PRE REGION)  -  Ing. Tišťanová, Mgr. Malega a JUDr. Majdanová

 

Plán práce SOČ –  spracovanie podnikateľských plánov    Ing. Pekárová

 

Plán exkurzií  členov  PK OP    2018/2019

Termín

Názov

exkurzie

Miesto

exkurzie

Organizátor

Ročník/

trieda

SEPTEMBER

CR v PD Prievidza

PD

Malega

III. A

/PVCR

 

EKOTOPFILM

Filmový festival

PD

Malega

Celá škola

OKTÓBER

Ekonomicko – literárna pre 4. ročník spojená s veľtrhom VŠ VAPAC

Bratislava

Mgr. Hraňová

IV.A,

IV.B

NOVEMBER

Geografická

Maďarsko, Budapešť

Mgr. Malega

III. A

 

Ekonomická – marketing v praxi

Prievidza

Ing. Úradníčková

III. ročník

DECEMBER

odborná exkurzia

Bratislava, Volkswagen Slovakia

Ing. Karaková

III. A

JANUÁR

SLOVAKIATOUR 2018

Bratislava

Mgr. Malega

III. A/PVCR

Personálne vzťahy

Prievidza

Krajčíková

IV.roč.

FEBRUÁR

Stop Drogy

Levice

 

 

Vrtielová

Pekárová

 

II. roč.

MAREC

Elektráreň MOCHOVCE

 

MOCHOVCE

Pekárová

Kontrová

 

1.roč.

 

Rodinné právo

UPSVaR

Tišťanová

III. roč.

 

GENERALI

PD

MALEGA

III.A/PVCR

 

Skladovanie výrobkov, módne trendy

Obchod

Tišťanová

II. roč.

 

KUPELE

BOJNICE

MALEGA

III.A/PVCR

HOTEL

Okres PD

MALEGA

III.A/PVCR

TIK

PD

MALEGA

III.A/PVCR

Veľtrh JA firiem

 

Avion Bratislava

Tišťanová

III. roč. /APE

 

FILMOVÝ FESTIVAL

JEDEN SVET

PD

MALEGA

OA

MÁJ

Živnostenské podnikanie

Živnostenský úrad

Tišťanová

III. roč.

Geograficko – EKO EXKURZIA

JANOSIKOVE DIERY

MALEGA

KONTROVA

VYBER

Geograficko – eko exkurzia

Bralová skala

MALEGA

LESTIANSKA, PEKAROVA

I. ROC

Výroba energií

Energoland Mochovce

Tišťanová

II. roč.

 

Geografická exkurzie

Poľsko

Mgr. Malega

výber

JÚN

Geografická exkurzie

PRAHA

 

 

Malega

Vrtielova

 

 

II. B

 

 

 

GEWIS

Prievidza

Pekárová

I. A

 

 Vypracovala:  Ing. Dagmar Karaková, PK OP