Správa o činnosti PK odborných predmetov 2016/2017

 

Predmetová komisia odborných predmetov (PK OP) je metodickým orgánom, ktorý tvorí skupina pedagogických pracovníkov našej školy, vyučujúcich odborné ekonomické predmety.

Prácu a plnenie úloh PK koordinovala predsedníčka PK Ing. Karaková v spolupráci s koordinujúcimi učiteľmi za skupiny predmetov: POE - Ing. Kmeťová (do mája 2017, od mája Ing. Krajčíková), ÚČT a EKC Ing. Karaková, API  Ing. Hofierková Dekanová, ADK  Ing. Hlásna, voliteľné predmety Ing. Úradníčková a koordinátor ZAV Ing. Lazarová.

Práca koordinátorov je zameraná na kontrolu a zostavovanie tematických plánov, na hodnotenie skupiny predmetov, ktoré zastupujú, za návrhy a aktualizácie v jednotlivých predmetoch.

Úlohy členov v PKOP:

Počet zasadnutí: 4x v šk. roku- riadne

Ing. Karaková

Učebné pomôcky ekon. predmetov (knižnica):

Ing. Harvišová

Zápisnice:

Ing. Karaková

Odborná prax:

Ing. Balková

Koordinátor SOČ:

Ing. Pekárová

www stránka PK OP:

Ing. Balková

 

Hlavné úlohy predmetovej komisie

 • Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúsenosti, zovšeobecňovanie a preberanie osvedčených foriem a metód vyučovania
 • Sledovať odbornú pedagogickú literatúru a jej využitie v učebnom procese
 • Zabezpečiť spoluprácu školy s konkrétnymi podnikmi za účelom odbornej praxe
 • Kontrolovať a vyhodnocovať obsahovú náplň praxe pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka
 • Zorganizovať exkurzie do podnikov v zmysle prepojenia vyučovania s praxou
 • Zorganizovať besedy s odborníkmi
 • Riešiť medzipredmetové vzťahy a úzko spolupracovať s predmetovou komisiou spoločensko - vedných predmetov
 • Zabezpečiť účasť na seminároch a školeniach zameraných na odborný rast svojich členov
 • Vzdelávanie učiteľov smerovať na riadenie kvality výučby, zvyšovanie právneho vedomia v školskej legislatíve
 • Vzdelávanie v oblasti tvorby projektov, zdokonaľovanie sa v práci s IKT, príprava na druhú kvalifikačnú skúšku
 • Zabezpečiť zapojenie do krúžkovej činnosti
 • Zintenzívniť prácu s talentovanými žiakmi a organizovať súťaže
 • Zapojiť učiteľov do SOČ a zabezpečiť výuku v programe ZAV v predmete PEJ

 

Problémy riešené na PK:

 • príprava maturitných tém na teoretickú časť odbornej zložky MS
 • príprava olympiády Mladý účtovník, UTX, Môj nápad pre región, wordprocessingu.....
 • príprava zadaní na praktickú časť 
 • prínos otvorenej hodiny a uskutočnených hospitácií, práce s talentami
 • aktualizovala sa problematika miezd, výpočtu odpisovania dlhodobého majetku, daňovej sústavy ako aj zmien ktoré nastali v zákone o účtovníctve v r. 2016
 • hodnotilo sa priebežné plnenie časovo-tematických plánov
 • zabezpečenie a príprava Dňa otvorených dverí na škole
 • vyučujúci sa zapojili do práce SOČ
 • odborné vzdelávanie učiteľov, školení, ktoré sa mali realizovať podľa harmonogramu prihlásených učiteľov
 • príprava, organizácia a zabezpečenie praktickej a teoretickej časti MS
 • vyhodnotenie MS v jednotlivých triedach
 • príprava  a zabezpečenie odbornej praxe pre II. a III.  ročník
 • príprava  a zabezpečenie krúžkovej činnosti, besied, projektov a exkurzií
 • zabezpečenie certifikátov firmy KROS pre úspešných absolventov školy, štátnej skúšky z ADK
 
Prehľad akcií a súťaží PK 2016/2017

Krúžková činnosť:

Meno

Názov krúžku

JUDr. Majdanová

Projektové  vyučovanie (príprava žiakov na súťaže a tvorba projektov), Podnikanie v cestovnom ruchu

Ing. Úradníčková

Posilňovňa – Do formy a Posilňovňa – začiatočníci

Ing. Lazarová

Účtovníctvo v podnikateľskej  praxi (krúžok zameraný na riešenie konkrétnych praktických úloh z účtovníctva podnikateľov)

Ing. Balková

Informácie okolo nás (zameraný na praktické príklady IKT)

Ing. Pekárová

Ekonomický – príprava na VŠ (zameraný na prípravu žiakov na testy na VŠ)

Ing. Harvišová

Moje účtovníctvo ( krúžok zameraný na riešenie konkrétnych praktických úloh z účtovníctva podnikateľov)

Ing. Hofierková

Rozvoj digitálnej gramotnosti (zameraný na praktické príklady IKT)

Ing. Kmeťová

Ekonomika hrou (príprava na TČOZ)

RNDr. Kadlečíková

Tvorivá informatika (riešenie príkladov IKT)

Ing. Gajdošíková

Cvičenie s účtovníctvom (krúžok zameraný na riešenie konkrétnych praktických úloh z účtovníctva podnikateľov)

Mgr. Malega

Projekty v škole (krúžok zameraný na tvorbu prác na SOČ)

 

Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov 2016/2017

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti. Upravuje ho  zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2009. Ďalšie čiastkové ciele vyplývajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov.

 • Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie začínajúcim pedagogickým a odborným zamestnancom školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.
 • Aktualizačné vzdelávanie zabezpečí sprostredkovanie aktuálnych informácií, prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.
 • Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým a odborným zamestnancom zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity s výnimkou funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú.

Absolvovala Ing. Hofierková Dekanová - Viac ako peniaze (jún 2017), 25 kreditov, JA Slovensko, n. o. - kontinuálne inovačné vzdelávanie

Absolvovala JUDr. Majdanová - kontinuálne inovačné vzdelávanie k programu JA PVCR, 25 kreditov

 • Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností. Za tento typ vzdelávania sa kredity.
 • Funkčné vzdelávanie je zamerané na získanie profesijných kompetencií, ktoré sú potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

Absolvovala Ing. Čiscoňová - Funkčné vzdelávanie, MPC Trenčín Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

 • Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.

 

Ďalej v priebehu školského roka členovia PK absolvovali školenia (prednášky):

 • školenie od firmy KROS - softvér OLYMP a Alfa plus (Žilina, september 2016) – Harvišová, Karaková, Lazarová a Gajdošíková
 • seminár (november 2016) na tému: Autorské pravo, verejne licencie Creative Commons a verejne vzdelávanie so Zuzanou Adamovou v priestoroch OA. Absolvovali všetci členovia PK.

 

Odborné exkurzie

Exkurzie do firiem alebo účasť na odborných výstavách významnou mierou obohatia študentov, ale aj vyučujúcich o nové poznatky ekonomických a informatických vied a odbornej praxe. .

Členovia našej komisie pripravili tieto exkurzie:

 

Termín

(mesiac)

Názov exkurzie

 

Miesto exkurzie

Vedúci učiteľ

Žiaci z ročníka

september

Výrobný podnik

Slovaktual

Ing.Čiscoňová

II. A

september

Účasť na súťaži EuroScola 2017

Prievidza

JUDr. Majdanová

III. ročník

september

Ekoproblematika v praxi- EKOTOPFILM

Prievidza

Mgr. Malega

III. ročník MPE

október

Návšteva výrobného podniku GEWIS Prievidza

Prievidza

Ing. Pekárová

III. A

október

MF SR, Sl. národné divadlo

Bratislava

Ing. Pekárová

Mgr. Hraňová

 IV. MPE

október

Živnostenský úrad

Prievidza

Ing. Krajčíková

 I.P a II.P

október

 

BIOSTYL- 9. veľtrh zdravej výživy a životného štýlu

Bratislava

Ing. R. Úradníčková

IV.,III. ročník MPE

december

Návšteva Európskeho parlamentu

Štrasburg

JUDr. Majdanová

III. a IV. ročník

január

Slovakiatour a návšteva NR SR

Bratislava

Mgr. Malega

III.(VCR) MPE

február

Exkurzia do elektrárne

Jadrová elektráreň Mochovce

Ing. Pekárová

II. ročník

marec

Zmapovanie  zariadení CR v PD

Zariadenie CR v okolí PD

Mgr. Malega

III. (VCR)

marec

GENERALI

Prievidza

Mgr. Malega

III.(VCR)

marec

Kúpele Bojnice

Bojnice

Mgr. Malega

III.(VCR)

apríl

Vitajte v našom regióne

Źilina

JUDr. Majdanová

III.B (PvCR)

máj

Geograficko-ekologická exkurzia

Bralová skla

Mgr. Malega

I.ročník MPE

jún

Výrobný podnik

Hilkovič s.r.o.

Ing. Karaková

I. A

 

 

Súťaže

Predmetová komisia odborných predmetov organizovala v priebehu školského roka súťaže pre študentov  Boli to súťaže zamerané na vyhľadávanie talentov v účtovníctve, v spracovaní textu na PC a súťaže v rámci  podnikania v CR, Baťovej nadácie, projektového vyučovania a pod..

Prehľad súťaží:

1 ) Súťaže z účtovníctva    (Ing. Karaková)  -  spracovanie evidencie ručne

22. júna 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník. Zúčastnili sa jej vybraní žiaci druhého a tretieho ročníka. Cieľom olympiády je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky. Žiaci preukázali vedomosti a zručnosti pri účtovaní rozličných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve. Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

II. ročník:   1. miesto  Martina Čiscoňová a 2. miesto Adriána Mokrá, obe z II. A,

III. ročník: 1. miesto  Štefan Ščipák, 2. miesto Dominik Mikuláš (obaja z III. C) a 3. miesto Filip Štavina z III. B.

Celkové výsledky:

 

Meno a priezvisko

Počet bodov

Percentuálna úspešnosť

III. A

Karin Motúzová

59

65%

 

Barbora Uhráková

55,5

61%

 

Martina Višváderová

55

60%

III. B

Martin Drozd

64,5

71%

 

Filip Štavina

69

76%

 

Kristína Cibulková

49

54%

III. C

Dáša Hanzalíková

62

68%

 

Dana Juríková

67

74%

 

Dominik Mikuláš

69,5

76%

 

Štefan Ščipák

71

78%

               

II. A

Martina Čiscoňová

43,5

85%

 

Adriána Mokrá

37

73%

 

Dvaja úspešní riešitelia olympiády postúpia do regionálneho kola a  budú  nás v budúcom školskom roku 2017/2018 reprezentovať v Olympiáde Mladý účtovník 2018.

 

Olympiáda Mladý účtovník – (Ing. Harvišová)  – spracovanie evidencie s programe Omege

Dňa 09.02. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže " Olympiáda Mladý účtovník" žiakov 4. ročníka – voliteľný predmet Cvičenia z účtovníctva. Žiaci riešili hospodárske operácie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov  s použitím softvéru Omega – firma KROS. Maximálny  počet bodov, ktorý žiaci mohli získať bolo 105 bodov. Bodovali sa úlohy: začiatočný účet súvahový, vytvorenie saldokonta,  účtovanie účtovných prípadov, uzávierka a závierka účtovníctva. Výsledky školského kola súťaže sú nasledovné:

1. miesto získal Marek Papay, IV. A                                             

2. miesto získala Dominika Zambojová , IV. A                         

3. miesto získala Gabriela Mokrá, IV. A                       

Prví dvaja výhercovia postupili do regionálneho kola súťaže, ktoré sa konalo v marci 2017  v Žiline.

 

Regionálne a celoslovenské kolo Olympiáda Mladý účtovník   (Ing. Harvišová)

Regionálne kolo (RK) Olympiády Mladý účtovník 2017 sa uskutočnilo 31. marca 2017 v Žiline v Strednej odbornej škole podnikania. Našu školu reprezentovali žiaci IV.A – Marek Papay a Dominika Zambojová. Ide o celoštátnu súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve a v programe OMEGA. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky. Po vyhodnotení RK postúpi 15 najlepších študentov do celoštátneho kola. Študenti na 1. - 3. mieste postupujú automaticky, tzn. celkom 9 študentov. Zostávajúcich 6 študentov postúpi na základe ich bodového hodnotenia, tzn. študenti s vyšším počtom bodov z celej SR, nezávisle na mieste konania regionálneho kola. Takto je zaručené, že do celoštátneho kola postúpi naozaj 15 najlepších študentov s najvyšším bodovým ohodnotením. Žiaľ M. Papay sa umiestnil na nepostupovom 6. mieste, (chýbali mu dva body) a D. Zambojová na 16. mieste.

 

V máji získali naši úspešní absolventi: Papay a Zambojová (všetci IV.A) certifikáty od firmy KROS. Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v programe OMEGA. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Certifikát získajú iba tí žiaci, ktorí dosiahli z maturitnej skúšky  a z predmetu CVU  známku 1 (výborný) alebo 2 (chválitebný), prípadne reprezentovali školu na celoslovenskej súťaži Mladý účtovník.

 

2 ) Súťaže z informatiky   

Súťaže z informatiky majú za cieľ  zaujímavou formou sprístupniť študentom svet počítačov a Internetu.

 

Medzinárodná súťaž i-Bobor –  na našej škole organizovala Ing.  Hofierková Dekanová.

V dňoch 7. 11. 2016 a 8. 11. 2016 sa 50 žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách: Juniori (22 žiakov) a Seniori (28 žiakov). Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 62 981 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sú: Viktória Zahoranská (I.B), Romana Miklíková (II.A), Marko Zaťko, Samuel Žiak (III.B), Dominik Mikuláš (III.C), Veronika Filkornová a Dominika Zambojová (IV.A).

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na www.ibobor.sk.

 

3 ) Súťaže z ADK 

Školské kolo  SIP – Písanie na PC    Ing. Hlásna

Vo štvrtok 14. decembra 2016 sa konalo školské kolo v písaní na počítači. Súťaž pripravila aj vyhodnotila Ing. Hlásna. Súťažiaci odpisovali text na presnosť a na rýchlosť (odpis na 10 min). Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. kategória – II. ročník; 2. kategória – III. a IV. ročník. Súťaž má v týchto kategóriách týchto víťazov:

 Meno a priezvisko

Trieda/skupina

ČÚ/1 min

% presnosti

Nikola Poliačeková

II.A/ 2. sk.

250,6

0,0

Katarína Vavrová

II.A/2. sk

247,6

0,0

Alena Kollárová

II.A/1. sk

220,4

0,0

 

Meno a priezvisko

Trieda/skupina

ČÚ/1 min

% presnosti

Samuel Žiak

III.B/2. sk

339,9

0,0

Jozef Urgela

III.C/2. sk

294,9

0,03

Marek Papay

IV.A/2. sk

289,0

0,03

 

Víťazi patria medzi študentov s najlepším výkonom v desaťminútovom odpise. Súťaž mala prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, vytvárať u žiakov trvalý vzťah k rozvíjaniu ich počítačovej gramotnosti.  Rýchle a presné spracovanie informácií na počítači určite zvýši šance študentov pri uplatnení sa na trhu práce.

 

Súťaž v rýchlostnom písaní na počítači – Ing. Hlásna - oblastná súťaž

Dňa 30. marca 2017 sa žiačky II. ročníkov zúčastnili súťaže v meste Partizánske v rýchlostnom písaní na počítači. V tomto roku sa konal už 14. ročník súťaže. Súťaže sa zúčastnili školy OA Ilava, OA Trenčín, OA Prievidza a SOŠ Partizánske. Žiačka II. A Nikola Poliačeková obsadila v konkurencii 4. miesto.

 

Školské kolo Spracovanie informácií na počítačoch (SIP), disciplína Úprava textu – Ing. Balková

13. 12. 2016 sa po uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch disciplína Úprava textu. Do súťaže sa zapojilo 15 študentov z 1., 2., 3. a 4. ročníka. Sedem prác bolo vyradených z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu korektúr. Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo vo februári v Trenčíne postúpili študenti na prvých miestach. 

Meno a priezvisko

Dominika Zambojová

Poradie

1

Matilda Záňová

2

Jessica Chochulová

3

Kristína Turňová

4

Katarína Kováčová

5

Tatiana Fuljerová

6

Bianka Tkáčiková

7

Adrián Mráz

8

 

 

Wordprocessing - Ing. Balková

13. 12. 2016 sa uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch disciplína Wordprocessing – profesionálne spracovanie textu. Do súťaže sa zapojilo 4 študentky z 2. ročníka. Z tretieho ročníka sa zúčastnilo 8 študentov. Do krajského kola ktoré sa uskutoční vo februári, postúpia študenti na prvých miestach z oboch kategórii.

Druhý ročník

Meno a priezvisko

Body spolu

Percento úspešnosti

Poradie

Renáta Hámorská

43

83,50%

1

Andrea Valnerová

42,5

82,52%

2

Patrícia Litwiaková

41

79,61%

3

Ľudmila Krajnerová

40

77,67%

4

 

Tretí ročník

Meno a priezvisko

Body spolu

Percento úspešnosti

Poradie

Margaréta Dušičková

50,5

83,47%

1

Radka Vajdová

49

80,99%

2

Matilda Záňová

46,5

76,86%

3

Dominika Švarcová

40,5

66,94%

4

Andrej Sobota

40,5

66,94%

4

Tomáš Rychtarčík

34,5

57,02%

6

Richard Šlosár

33

54,55%

7


Krajské kolo  súťaže  Spracovanie informácií na počítačoch - Ing. Balková
Dňa 16. 02. 2017 sa v našej škole na Obchodnej akadémii Prievidza konalo krajské kolo spracovania informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

 • odpis textu,
 • korektúra textu,
 • wordprocessing.

V kategórii odpis textu našu školu reprezentovali Jozef Urgela, Marek Papay a Samuel Žiak. Jozef Urgela z III. C sa umiestnil na peknom piatom mieste.

V kategórii korektúra textu nás zastupovali  Dominika Zambojová a Matilda Záňová. Dominka Zambojová sa umiestnila na piatom mieste a Matilda Záňová na ôsmom mieste.

Kategóriu wordprocessing našu školu reprezentovali Andrea Valnerová, Radka Vajdová, Matilda Záňová, Margaréta Dušičková a a Patrícia Litwiaková. Andrea Valnerová sa umiestnila na prvom mieste, Matilda Záňová na štvrtom mieste, Radka Vajdová na piatom mieste, Patrícia Litwiaková na siedmom mieste a Margaréta Dušičková na deviatom mieste. Andrea Valnerová postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo 22. a 23. marca 2017 v Rožňave.

 

Celoslovenské kolo súťaže Wordprocessing  - Ing. Balková

V dňoch 22. 03. 2017 a 23. 03. 2017 sa v Obchodnej akadémii Sereď konalo celoslovenské kolo spracovanie informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

 • odpis textu,
 • korektúra textu,
 • wordprocessing.

Našu školu reprezentovala Andrea Valnerová v kategórii Wordprocessing, ktorá sa umiestnila na šiestom mieste.

 

4 ) Stredoškolská odborná činnosť  (koordinátor  Ing. Pekárová)

Po roku 23. 2. 2017 sa  v našej škole opäť uskutočnilo školské kolo SOČ (stredoškolská odborná činnosť). V školskom kole súťaže žiackych projektov súťažili tentoraz iba dve práce  a to v odbore  08 – Hotelierstvo, gastronómia, cestovný ruch, ktorých konzultantom je Mgr. Stanislav Malega. Výsledné hodnotenie prác:

1. miesto: A. Sobota a H. Ďurišová  „Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry“

2. miesto: A. Čechová, I. Adamcová a S. Žiak „tóó je voda!“ (Studničky a pramene hornej Nitry)  

Súťažiaci boli veľmi dobre pripravení a bez zaváhania odpovedali na všetky otázky členov komisie v zložení: Ing. Čiscoňová, Ing. Pekárová a Ing. Dekanová Hofierková  i spolužiakov -divákov.

 

V piatok 17. marca sa konalo regionálne kolo SOČ v Novom Meste nad Váhom, ktorého sa zúčastnili A. Sobota a H. Ďurišová  s prácou „Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry“ a A. Čechová, I. Adamcová a S. Žiak s prácou „tóó je voda!“ (Studničky a pramene hornej Nitry). Obidve práce postúpili do krajského kola v SOŠ Stará Turá( 7. 4. 2017).   

 

Krajské kolo SOČ sa uskutočnilo 7.4. v Starej Turej. Našu školu reprezentovali dve práce v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia. Výsledky:

1. miesto: A. Sobota, H. Ďurišová: Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry. OA PD

2. miesto: M. Slávik: Soucer - váš zdroj dobrej kávy - SOŠ Stará Turá

3. miesto: A. Čechová, I. Adamcová, S. Žiak: tóó je voda ! (studničky a pramene hornej Nitry) OA PD

Na celoslovenskú súťaž SOČ v dňoch 26.4.-28.4.2017 v Banskej Bystrici postúpili žiaľ len prvé dve miesta.

 

5)  Súťaže v rámci voliteľného predmetu PvCR-  Mgr. Malega

 

Program Podnikanie v cestovnom ruchu, je programom JA Slovensko, n.o., v ktorom žiaci Obchodnej akadémie Prievidza pracujú viac rokov. 18. októbra v knižnici Obchodnej akadémie Prievidza pripravili  workshop PROJEKT 2016, na ktorom prezentovali naše úspešné projekty z minulého školského roku.

Projekt   tóó je voda! – studničky a pramene hornej Nitry  (autor kolektív II. B)  kde študenti spracovali 25 studničiek a prameňov regiónu. Pripravili plastové označenia, ktoré môžu byť osadené na stojkách pri studničkách s informáciami o lokalizácii, GPS miesta, chemické zloženie vody a iné informácie. Mapu s piktogramami, bulletin jednotlivých studničiek.

Výsledkom projektu FAJN FANČOVÁ a iné štále hornej Nitry (autori Andrej Sobota a Helena Ďurišová) je poukázať ako sa dá využiť pre cestovný ruch zvláštna forma roztrateného typu obydlia na Slovensku s názvom štále, sídla, ktoré sa spája s uhliarstvom, baníctvom a drevorubačstvom. Pri novo zrekonštruovanom penzióne Pod horou, sme pripravili náš vizuál, navrhujeme náučný chodník s domami remeselníkov, cyklistické cesty, cesty pre koč... V remeselníckych domoch môžu prezentovať, ale aj predávať svoje výrobky keramik, kováč, píšťalkar, pekár ...

Projekt tóó je voda! na celoslovenskom veľtrhu cestovného ruchu Vitajte v našom regióne v Bratislave bol porotou ocenený 2. miestom a projekt Andreja Sobotu a Heleny Ďurišovej FAJN FANČOVÁ a iné štále hornej Nitry  v celoslovenskej súťaži Môj projekt pre región v Banskej Bystrici bol tretí.

 

Reláciu o projekte našich tretiakov, týkajúceho sa štálov v okolí obce Čereňany, vysielal slovenský rozhlas Rádio Regina v pondelok 24. októbra 2016 o 14.10 hod. Za našimi študentmi z Obchodnej akadémie v Prievidzi, ktorí chcú dotiahnuť svoj projekt "štále" do praxe, bol redaktor slovenského rozhlasu Marián Ondáš.

 

6) Súťaže v rámci krúžku  PvCR-  JUDr. Majdanová

 

V stredu 26. apríla 2017 sa v Žiline uskutočnila súťaž VITAJTE V NAŠOM REGIÓNE. Cieľom súťaže je podporiť u žiakov schopnosti a zručnosti potrebné pre prípravu prezentácii vlastného regiónu, jeho kultúrnych, historických, prírodných a turistických zaujímavostí. Súťaž je zameraná na zvýšenie záujmu a prilákanie účastníkov cestovného ruchu do prezentovaného regiónu. Cieľom je taktiež podporovať a rozvíjať prezentačné a komunikačné zručnosti žiakov, ako aj schopnosť reagovať na otázky návštevníkov veľtrhu. Na súťaži nás reprezentovali žiaci z krúžku Podnikanie v cestovnom ruchu: Radka Laliková, Viktória Zahoranská, Martina Kotučeková, David Weis a Adam Beka. Vo svojom stánku sa im podarilo návštevníkov súťaže presvedčiť o krásach nášho regiónu. Za svoju prácu zaslúžene získali certifikáty JA Podnikanie v cestovnom ruchu

 

7) Súťaž v prezentovaní bojnických kúpeľov  -  Mgr. Malega

 

V rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu sa 2. 5. 2017 v škole uskutočnila súťaž prezentácií, ktoré kúpele Bojnice prezentujú. Žiaci si túto tému môžu vybrať aj pri maturitnej skúške, kde v časti kúpeľníctvo na Slovensku prezentujú tento druh služieb cestovného ruchu. Súťažiacich hodnotila porota: p. Karaková, p. Pekárová, p. Malega.

Výsledky:

1. Martina Strečanská - III. A

2. Andrej Sobota - III. B

3. Helena Ďurišová - III. B a Kristína Majtényi - III. A

Víťazi získali od marketingového oddelenie Kúpeľov Bojnice voľné vstupy do welnessu, vodného a saunového sveta v LD Mier.
 

8) Finančná olympiáda  - Ing. Karaková

Finančná olympiáda je vedomostná súťaž, v ktorej si študenti môžu overiť svoje znalosti z oblastí ekonomiky, osobných financií, poisťovníctva, bankovníctva, investovania či dôchodkov, ale aj získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Súťaž sa koná každoročne v prvom polroku školského roka. Organizovaná je v niekoľkých kolách, aby si študenti mohli svoje vedomosti postupne dopĺňať, a aby sa skutočným víťazom stal ten, kto zvládne aj zvyšujúcu sa náročnosť testov. Zapojili sa žiaci III.A, B, C a IV. A.

 

9) Ekonomicko-manažérska olympiáda   - Ing. Karaková

Aj tento rok sa vybraní 19 žiaci tretích ročníkov zapojili 3. apríla 2017 do 9. ročníka Ekonomicko-manažérskej olympiády, ktorú online usporiadala Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne. Žiaci zadali svoje prístupové kódy a vypracovali on-line test, ktorého časová dotácia bola stanovená na 80 minút. V rámci olympiády sa riešili úlohy z 5 oblastí a to manažment, všeobecný prehľad, anglický jazyk, ekonomika, ekonómia. Úlohy boli samozrejme náročné, keďže niektorým z týchto oblastí sa na stredných odborných školách venujeme až vo štvrtom ročníku. Súťaž je aj prípravou na prijímacie skúšky na VŠ,  keďže v budúcom roku ich možno čaká SCIO testovanie, ktoré je potrebné pre prijatie na vysokú školu. Z našich žiakov ani jeden nezískal potrebný počet bodov, aby postúpili druhého kola  priamo na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne 16. júna 2017. Najviac bodov získali:

Rychtarčík

Tomáš, III.A

61 (max.100)

Dušičková

Margaréta, III.A

56

Michalovič

Matúš, III.B

49

Baniar

Tomáš, III.B 

48

Majtényová

Kristína, III.A

48

 

10) Mladý Európan – JUDr. Majdanová Dagmar, IT manažment RNDr. Kadlečíková

Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Mladý Európan. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Reprezentovali nás 25. apríla Radka Vajdová a Barbora Uhráková z III. A a Ivona Adamcová z III.B triedy. Hoci sa dievčatám nepodarilo prebojovať až do finále, počas prípravy na súťaž získali mnoho poznatkov o Európskej únii. Veríme, že získané vedomosti budú môcť využiť pri svojich ďalších aktivitách.

 

Zároveň sa škola prihlásila do vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, ktorý sa realizuje pomocou aspoň jednej učiteľky/jedného učiteľa za každú zúčastnenú školu, a žiackym spolupracujúcim tímom, ktorý okolo seba vytvorí. Učitelia si medzi sebou zvolia senior ambasádorov a žiaci junior ambasádorov. Zúčastneným osobám budú poskytnuté základné a neskôr aj podrobné odborné školenia o tom, ako program funguje, o úlohe a činnosti Európskeho parlamentu, o spôsobe vyučovania tematiky EÚ a o ďalších relevantných témach. Okrem toho získajú zaujímavý učebný materiál. Informačné a propagačné aktivity, ktoré bude skupina organizovať v rámci svojej školy, budú monitorované. V priestoroch školy by sa mal vytvoriť informačný bod/miesto pre informácie o EÚ a EP.

 

11) Súťaž Euroscola – JUDr. Majdanová Dagmar, IT manažment RNDr. Kadlečíková

V septembri začal nový ročník súťaže Euroscola  2017. Do súťaže sa dalo zapojiť tak, že študenti školy usporiadali podujatie, ktorého cieľom bola diskusia o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch, o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Aj tento rok členovia krúžku Projektové vyučovanie pripravili pre svojich spolužiakov mnoho diskusií a stretnutí s europoslancami, ankety a súťaže o Európskej únii.

Ich aktivity v rámci projektu Euroscola – prebehli nasledovné besedy:

5.10.2016 - 10:00 - Monika Flašíková Beňová - Skype

10.10.2016 - 10:00 - Jana Žitňanská - Skype

11.10.2016 - 10:00 - Miroslav Mikolášik - Skype

11.10.2016 - 12:30 - Branislav Škripek - Skype

17.10.2016 - 8:30 - Vladimír Maňka - Dom kultúry Prievidza

18.10.2016 - 8:30 - Eduard Kukan - Skype

 

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v piatok 16.12.2016 vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2017. Víťazom sa stala Stredná odborná škola Námestovo, na treťom mieste skončili žiaci   Obchodnej akadémie Prievidza. Slávnostné podujatie pre pozvaných študentov a pedagógov stredných škôl sa uskutočnilo za účasti poslancov Európskeho parlamentu: Monika FLAŠÍKOVÁ-BEŇOVÁ (S&D), Ivan ŠTEFANEC (EPP), Boris ZALA (S&D). Vo svojom projekte žiaci prezentovali veľký počet kreatívnych aktivít a podujatí, medzi inými napríklad aj simuláciu rokovania Rady EÚ, kde sformulovali odporúčania pre Európsky parlament. Nechýbali besedy s odbornými hosťami, prednáška pre základnú školu či prieskumy medzi žiakmi partnerských škôl v zahraničí.  Nezabudli ani na informovanie o súčasných európskych témach a na svojom kanáli Youtube zverejnili „veľké televízne noviny Projekt Euroscola 2017“.

Medzi najčastejšími témami v súťaži sa tento rok objavovala problematika utečeneckej krízy a brexitu. Študenti sa často snažili šíriť svoje aktivity aj mimo školy, napríklad prostredníctvom regionálnych médií. Dokázali takisto spojiť príjemné s užitočným a venovali sa cyklotúre, behu alebo vytváraniu vedomostných hier, máp a aplikácií.

Poslanci EP považujú projekt Euroscola za veľmi dôležitý, pretože je to jeden zo spôsobov ako sa dozvedieť viac o EÚ, jej fungovaní a politikách. Za všetko môže hovoriť veľký záujem všetkých zúčastnených škôl o prítomnosť slovenských europoslancov v diskusiách, kde priblížili svoje pôsobenie v EP z praktického hľadiska a odpovedali na otázky žiakov. OA sa do súťaže zapojila už druhýkrát. Tento rok si vybrali tému Čo by EÚ mala robiť inak po rozhodnutí občanov Veľkej Británie vystúpiť z Európskej únie? Počas troch mesiacov zorganizovali diskusie s poslancami, súťaže pre spolužiakov, besedy so žiakmi z iných škôl a seniormi, zisťovali názor verejnosti na prípadný odchod Veľkej Británie z EÚ. Odmenou za ich snahu je návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

 

Projekty

 

1) Pre študentov a žiakov 1-3. ročníka  sa uskutočnil projekt „Deň Európy“.

 (p. Mackovič a JUDr. Majdanová)

Na počesť Dňa Európy, 9. 5. 2017 súťažili žiaci Obchodnej akadémie v Prievidzi v behu na rôznych tratiach, ktoré nás symbolicky priviedli do sídiel inštitúcií Európskej únie. A tak sme dobehli do Bruselu, Štrasburgu, Frankfurtu a Luxemburgu. Kto si chcel precvičiť radšej rýchlosť svojich rúk, skladal puzzle s mapou Únie.

Takto sme chceli vyjadriť svoj záujem o dianie v Európskej únii a obohatili si vedomosti o jej fungovaní.

 

2) „Škola namiesto ulice“ (Mgr. Malega)  – projekt- zbierka na podporu adopcií detí v Afganistane.

. Študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi sa už po deviatykrát zapájajú do zbierky na podporu detí v Afganistane. Doteraz vyzbierali viac ako 2 720 eur Zbierku pre deti z Afganistanu v rámci projektu „Škola namiesto ulice“ podporil 22. 2. 2017 aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. Jeho príspevok umožní jednému dieťaťu študovať celý rok. Študenti III.B triedy sa pod vedením pána učiteľa Stanislava Malegu rozhodli pomôcť deťom z Afganistanu, ktoré sa namiesto školy snažia pomôcť uživiť svoje rodiny, či už predajom drobného tovaru, zbieraním plastov, papieru či umývaním auta na ulici v Kábule. Škola tak pre tieto deti často ide bokom, zostáva im len práca na ulici. Študenti Obchodnej akadémie zbierku na podporu týchto detí organizujú už deviaty rok. Tento rok smeruje finančná podpora 19-ročnej Farahnaz Sayed Khan Agha a 14-ročnej Sayede Omer. „Zbierka je dobrovoľná, každý môže prispieť ľubovoľnou čiastkou,“ uviedol študent Obchodnej akadémie v Prievidzi Andrej Sobota, ktorý je jedným z organizátorov zbierky na škole. Študenti III.B triedy ochotne prispeli do zbierky na podporu štúdia detí v Afganistane. „Keďže sa zbierame po jednom eure, každý je ochotný do zbierky prispieť,“ komentovala študentka Obchodnej akadémie v Prievidzi Helena Ďurišová s tým, že kto chce prispieť viac, môže, kto nechce vôbec, nemusí sa zapojiť. Pánovi učiteľovi Malegovi sa ako iniciátorovi zbierky na škole podarilo do iniciatívy zapojiť už štvrtú triedu za deväť rokov. „Obchodná akadémia sa k projektu dostala v roku 2009 cez festival Jeden svet, na ktorom sa ukazujú problémy celého sveta, či už vo výchove, v ekonomike alebo výžive detí. Organizácia prišla na festival s informáciou, že dieťa zarobí na ulici 1,7 dolára na mesiac, čo bola veľká motivácia pre žiakov,“ uviedol triedny učiteľ III.B triedy Stanislav Malega. Suma, ktorá zabezpečí štúdium pre jedno dieťa v Afganistane, je dnes 330 eur, hoci pôvodne sa začínalo na sume 200 eur. Prvýkrát sa podarilo vyzbierať 70 eur, odvtedy sa čiastka, ktorú sa podarí študentom vyzbierať, každým rokom zvyšuje. „Peniaze sa posielajú na fond Človeka v ohrození. Stále oslovujeme aj ďalších ľudí,“ dodal Stanislav Malega. Obchodná akadémia dostáva z Afganistanu aj informácie o prospechu a výsledkoch žiakov, ktorých podporuje. Do tohtoročnej zbierky sa zapojil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, ktorý prispel sumou 330 eur, čo je suma, ktorá zabezpečí ročné štúdium v Afganistane pre jedno dieťa. Župan navštívil Afganistan štyrikrát, ešte ako štátny tajomník a neskôr ako minister obrany Slovenskej republiky. „Je to krajina, v ktorej sa veľmi ťažko žije, preto je dôležité, že sa medzinárodné spoločenstvo zapojilo do obnovy krajiny aj civilnými spôsobmi. Vzdelanostná úroveň je na veľmi nízkej úrovni, preto vítam takéto projekty aj Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, www.tsk.sk, www.facebook.com/trencianskazupa našich neziskových organizácií, ktoré pôsobia v Afganistane a zbierajú finančné prostriedky a prispievajú na vzdelávanie a na lepšiu zdravotnú, školskú a inú infraštruktúru. Som rád, že do projektu sa už deviaty rok zapája aj naša Obchodná akadémia v Prievidzi, ktorá sa spoločne s neziskovou organizáciou Človek v ohrození snaží zbierať finančné prostriedky pre deti, ktoré sa majú vzdelávať. Myslím si, že je to základ pre dlhodobé fungovanie v Afganistane, keď budú ľudia vzdelaní a budú si môcť vytvoriť názor na to, ako má ich krajina fungovať a ako má ísť ďalej,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška. Vzdelávanie žien v Afganistane predstavuje stále skôr raritu. Až 40% študentov, ktorých štúdium je podporované z financií, preto predstavujú dievčatá. „Som rád, že je to žiačka, pretože v minulosti mali ženy v Afganistane zakázané sa vzdelávať. Preto ma teší, že za tento príspevok bude môcť jedno dievča chodiť do školy a vzdelávať sa aj za pomoci zahraničných lektorov,“ dodal. Zbierka na podporu afganských detí pre tento rok má deadline 15. marca. Zatiaľ sa podarilo vyzbierať 220 eur, čo nestačí na ročné štúdium pre jedného žiaka v Afganistane. Vďaka príspevku župana má však jedno dieťa vstupenku do školy už istú. Pomôcť vyzbierať sa na štúdium aj druhému dieťaťu môže aj široká verejnosť. Viac informácií, ako pomôcť a zapojiť sa do zbierky, nájdete na stránke Obchodnej akadémie v Prievidzi. Doteraz sa do zbierky zapojili nielen študenti školy, ale aj pedagógovia, rodičia študentov a posledné roky sa k nim pridali aj rôzne spoločnosti.

 

3)  Inovačný workshop INOVUJME.SK

Inovačný workshop je určený primárne pre tretiakov a štvrtákov stredných škôl. Účastníkmi môže byť jedna trieda, alebo vybraní žiaci z ročníkov, blízki vekom. V školskom roku 2016/17 ide o pilotný projekt v piatich školách na celom Slovensku, realizácia sa začína v školskom roku 2017/2018.

Za našu Obchodnú akadémiu sa projektu zúčastnila trieda II.B 5. júna 2017. Študenti sa rozdelili do dvoch skupín po 12 – 15 účastníkov a pod vedením lektorov – inovátorov pracovali 5,5 hodín s prestávkami na vlastnom projekte. Študentské tímy definujú veci, ktoré by chceli v škole alebo v okolí zmeniť a vylepšiť. Lektori ich budú sprevádzať cestou od nápadu k realizácii. Prínosom workshopov je zvýšenie inovačného povedomia mladých ľudí, a tým v dlhodobom horizonte budovanie inovačnej kapacity krajiny. Pomocou kreatívnych slovných hier, konštruktívnej debaty a atraktívnych príkladov z podnikateľskej praxe budú študenti hľadať inovačný potenciál v každej oblasti. Ukážka inovačných metód môže byť prínosom aj pre pedagogických pracovníkov. Dlhodobým cieľom je podpora procesov pri tvorbe inovačných riešení, pozitívna motivácia študentov aj učiteľov.

 

4) Študentská spoločnosť womanT

24. novembra 2016 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti womanT. Firma „podniká“ a pripravuje sa na  JA veľtrh podnikateľských talentov, ktorý je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska. Na veľtrhu prezentujú verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Stretávajú sa so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách. Vzdelávacie programy JA Slovensko sú založené na získavaní praktických skúseností tak, aby rozvíjali ich pracovné, sociálne a komunikačné zručnosti. Programy JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II pozostávajú z 3 pilierov - teória, JA Firma a konzultant. Pod vedením učiteľky p. Ing. Úradníčkovej si študenti zakladajú študentské JA Firmy aj na našej škole. Počas školského roka preniknú do problematiky riadenia a fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. Učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby.

Študentská spoločnosť WomanT zorganizovala pre žiakov a pedagógov OA Študentský ples 17. februára v hoteli Régia. Bola to vydarená akcia, noblesná ako sa patrí, napätie, zábava, úžasne naladení študenti, hostia, moderátori, tombola, DJ. .......

V stredu 5.4. 2017 sa v Atrium Optim Košice konal 22. ročník JA Veľtrhu podnikateľských talentov. Takmer 250 študentov zo 48 JA firiem bojovalo o ceny v hlavných kategóriách a o výberové ocenenia, medzi nimi aj firma WomanT z Obchodnej akadémie v Prievidzi.  Zatiaľ čo študenti prezentovali v stánkoch a na pódiu pred odbornou porotou svoje produkty a študentskú firmu, učitelia si v rámci " JA coffee time" navzájom zdieľali skúsenosti s budovaním JA firiem. Hoci sa firma WomanT neumiestnila na „prvých“ priečkach, študenti sa naučili počas školského roka získať finančné prostriedky predajom akcií, otvoriť a používať bankový účet, spolupracovať pri realizovaní prieskumu trhu a vytváraní podnikateľského plánu, vyvinúť a rozvíjať svoj vlastný produkt a  propagovať ho, predávať, spravovať firemné financie a prezentovať na veľtrhu.

Vo štvrtok 8. júna sa konalo v priestoroch OA likvidačné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti WOMAN T. Na programe bola voľba predsedajúceho a orgánov likvidačného valného zhromaždenia, výročná správa likvidačného valného zhromaždenia a správa dozornej rady. Výročnú správu prečítal za každé oddelenie príslušný viceprezident a prítomní akcionári ju mali možnosť vidieť aj na prezentácii, ktorú vytvorila viceprezidentka marketingu. Po schválenie výročnej správy akcionárom rozdali dividendy.

 

5) V školskom roku 2016/2017 sme v predmete PEJ využívali  programovú výučbu ZAV, v učebni N11. Program poskytuje cvičenia, ktoré žiaci postupne riešia a tak získavajú presnosť, rýchlosť, vytrvalosť a sebakontrolu pri písaní. Lekcie sú usporiadané od jednoduchých po zložitejšie. Cvičenia sú spracované postupným pridávaním písmen, tvorením slov, slovných spojení a viet. Učiteľ zo svojho počítača posiela žiakom úlohy, cvičenia, písomné práce. Kontroluje prácu žiakov, vie si pozrieť cvičenie ktoréhokoľvek žiaka. Program kontrolné práce a cvičenia archivuje a vyhodnocuje.

 

Žiaci si podľa záujmu zakúpili domácu výučbu programu ZAV na písanie domácich úloh. 100 úvodných cvičení je bezplatných. Základná sada  600 lekcií - domáca výučba je  za poplatok. Rozsah základných cvičení písania je možné žiakom rozšíriť. Doma nominovať doplnkové tréningové zostavy (minútovky, dvojminútovky, slovíčka ap.). Kompletne prebratá klávesnica  1200 lekcií.

 

V II. ročníku v predmete ADK sme pokračovali v programe ZAV od lekcie, na ktorej skončili I. ročníku. Využívali sme program na nácvik, desaťminútové odpisy a kontrolné práce. Domácu výučbu je možné využívať bez časového obmedzenia, prípadne i po skončení školy.

 

Besedy

1)      Cyklus ekonomických prednášok – „Sme v škole“– zorg. S.Malega

V školskom roku 2016/17 boli pripravené a zorganizované ekonomické prednášky:

 

V piatok 26.5. 2017 sme pokračovali v cykle prednášok a besied „smevškole“. V Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi bola naplánovaná beseda s autorkou filmu Český Alllah. Snímka skúma dopady utečeneckej krízy na českú spoločnosť a politiku. Režisérkou filmu je Zuzana Piussi, ktorá v časozbernom filme zobrazila nálady a názory občanov na migrantov z Afriky a Ázie do Európy. Autorka sa vo filme zaoberá xenofóbnymi postojmi k tejto otázke. Snímky Zuzany Piussi patria medzi najsledovanejšie pôvodné slovenské dokumenty. Film účastníkov, prvákov našej školy, zaujal, čo prejavili v besede a tiež v esejach, ktoré písali. Škoda, že pani Piussi nemohla prísť, kvôli chorobe svojho syna. Názory (eseje) na film jej žiaci elektronicky poslali.

 

V rámci projektu smevškole - cyklus ekonomických prednášok Obchodnej akadémie Prievidza prijal 6. júna pozvanie na besedu Michal Truban - úspešný mladý startup manager. V aule ŽU - detašované pracovisko Prievidza rozprával študentom Obchodnej akadémie a oboch gymnázií v Prievidzi o svojom podnikaní. Michal má dnes 30 rokov a podnikať začal už počas štúdia. Je jedným z dvoch zakladateľov a majiteľov spoločnosti Websupport, s ktorou dosiahli mnohé podnikateľské úspechy. Z vedenia firmy sa nedávno stiahol. Bol spoluzakladateľom iniciatívy Slovensko.digital, ktorá kontroluje, ako štát míňa peniaze za IT služby, patrí k prvým tváram občianskeho združenia Progresívne Slovensko. V novembri mu vyšla kniha Support, kde zhrnul svoj sympatický biznis príbeh. Striedavo žije na Slovensku a v Spojených štátoch. Rád a často prednáša o podnikaní a jeho firma je pre svoju filozofiu často označovaná ako slovenský Google.

 

2)Podnikateľské riziká  - APE  – zorg. Ing. Úradníčková

 

3)27. októbra 2016 sa uskutočnilo už po druhýkrát spotrebiteľské vzdelávanie určené žiakom III. ročníka a pomaturitného štúdia. Problematiku ochrany spotrebiteľa, práv spotrebiteľov, riešenia reklamácií, či sporov vhodnou neformálnou formou našim žiakom priblížili Mgr. Katarína Zalaiová a Mgr. Pavel Pavlovkin z Európskeho spotrebiteľského centra. Informácie boli vhodne dopĺňané konkrétnymi príkladmi, čím bolo vzdelávanie nielen pútavé, ale aj užitočné pre všetkých zúčastnených. Zorganizovala M. Čiscoňová

 

4)RNDr. Kadlečíková zorganizovala v septembri besedu Ako na VŠ  pre žiakov štvrtého ročníka s bývalou absolventkou našej školy.

 

5)Dňa 29. júna sa žiaci I. A triedy zúčastnili exkurzie v spoločnosti HILKOVIČ s.r.o., kde si mohli pozrieť postupy pri výrobe vstavaných skríň, posuvných dverí a šatníkov. V Prievidzi žiakov privítal pri výrobnej budove p. riaditeľ Branislav Hilkovič s manželkou - ich sprievodcovia počas exkurzie. Po oboznámení s bezpečnostnými predpismi, sa žiaci presunuli do výrobných hál závodu. Už 23 rokov predstavuje značka Hilkovič myšlienku, že veci sa majú prispôsobovať ľuďom a nie naopak. Za ten čas, čo uplynul od začiatkov tejto prievidzskej firmy, sa mnoho vecí zmenilo. Z malej dielne sa stal najväčší výrobca vstavaných skríň na Slovensku. Firma získala za svoju prácu viaceré ocenenia ako napríklad už tretí rok po sebe prestížne ocenenie Superbrands Award, ktoré je značkou kvality ponúkaných tovarov a služieb na slovenskom trhu. Hilkovič ako jediný zo slovenských výrobcov vstavaných skríň na mieru poskytuje záruku až 10 rokov. Firma má 60 zamestnancov a štúdiá v 10 mestách. Zorganizovala D. Karaková

 

Plnenie hlavných úloh PK z plánu práce školy a PK

Maturitné skúšky:

Predsedovia PMK  (mimo našej školy): Ing. Hlásna (SOA Prievidza),  Ing. Hofierková Dekanová (SOŠ Handlová), Ing Karaková (SOA Prievidza), RNDr. Kadlečíková (GVBN Pd), Ing. Balková (Gymnázium VBN Prievidza), Ing. Úradníčková (SOŠ OaS Kalinčiaka), Ing. Lazarová (SOŠ OaS PD), Ing. Pekárová (SOŠ OaS Kalinčiaka PD), Ing. Šormanová (SOA Prievidza), Ing. Harvišová (SOŠ Partizánske), JUDr. Majdanová (SOŠ Handlová).

Skúšajúci odb. predmetov:

PČOZ      Ing. Medľová, Ing. Karaková, Ing. Harvišová,  Ing. Uradníčková, RNDr. Kadlečíková, Ing. Gajdošíková, Ing. Hofierková Dekanová, Ing. Balková, Ing. Králiková a Ing. Hlásna.

TČOZ:  Ing. Kmeťová, Ing. Hlásna, Ing. Krajčíková, Ing. Pekárová, Ing. Králiková, Ing. Hofierková Dekanová, Ing. Úradníčková

 

Hodnotenie  teoretických a praktických maturitných skúšok

TČOZ  (od 29. mája do 2. júna 2017)

Ústne maturitné skúšky z TČOZ  sa konali v súlade z  vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z.z.

o ukončovaní štúdia na stredných školách.  Žiaci si ťahali otázky z 25 tém , ktoré boli zvolené zvlášť pre každý odbor štúdia. Témy boli zostavené tak, aby zahŕňali cieľové požiadavky na absolventa a charakterizovali obsah a rozsah študijných požiadaviek na absolventa z jednotlivých odborných predmetov

 

a)      odbor   - obchodná akadémia – 25 tém  - kombinovaných z predmetov  POE,  PRN, MEU, BAN, MAR, MAN, APE,  TOV, VCR, KMM

b)      odbor  –hospodárska informatika – 25 tém kombinovaných z predmetov POE, ASI

 

Každá téma na TČOZ bola  rozdelená na jednotlivé úlohy, témy boli prierezové,  pozostávali z rôznych predmetov štúdia hlavne teoretického charakteru.

Súčasťou maturitných otázok bol  aj zoznam všeobecných a konkrétnych pomôcok podľa vyhlášky.

Pri odpovediach študenti  mohli využiť vhodne doplnené pomôcky (v elektronickej podobe) k jednotlivým otázkam. Úroveň vedomostí bola primeraná a korešpondovala s dosiahnutými výsledkami z predošlých ročníkov. V hodnotení žiakov sa nevyskytli žiadne problémy. Pri hodnotení sa  mohlo prihliadať k predošlým výsledkom.

Pre členov maturitnej komisie bola prístupná   praktická dokumentácia z ADK, ako aj práce z odbornej praxe. Posledný ročník úspešne ukončilo 81 našich žiakov, z 89 prihlásených na maturitnú skúšku v riadnom období školského roka 2016/2017.

Priemerný prospech za TČOZ = 2,27 v roku 2016, v tomto školskom roku 2,59.

 

PČOZ – v termíne 24. - 26. apríla 2017 sa konali maturitné skúšky: praktická časť odbornej zložky tried IV. A,B,C a II. P.)

V smere OA – štvorročné štúdium bolo pripravených 10 verzií (6 verzií + 4 verzie pre integrovaných študentov) vo forme a): Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy a dve témy (práce) vo forme d) obhajoba úspešných súťažných prác.

PČOZ – forma a) - bola  vo forme súvislého príkladu podvojného účtovníctva konkrétnej firmy s vystavením rôznych účtovných dokladov a výpočtami miezd, odpisov, výdaja materiálu, výpočtom dane a pod. Príklad končil výpočtom dane z príjmu.  PČOZ žiaci riešili v odbornej učebni výpočtovej techniky.

 PČOZ – forma d) - predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác  sa týka žiakov, ktorých práce sa umiestnili na 1. až 3. mieste v krajskom kole alebo na 1. až 5. mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v Slovenskej republike registrovanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Boli to práce žiakov:

 

1) Simona Rendeková, žiačka IV. C s prácou - Panské domy hornej Nitry (propagácia panských domov hornej Nitry v cestovnom ruchu), program Podnikanie v cestovnom ruchu, súťaž Môj nápad pre región 2015 –1. miesto v celoslovenskom kole, 3. miesto v krajskom kole SOČ, v odbore 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

 

2) Zuzana Hrdá, žiačka IV. C s prácou zaKamencom (propagácia regiónu za obcou Kamenec pod Vtáčnikom v cestovnom ruchu), tretie miesto v kategórií Najzaujímavejšia prezentácia regiónu v celoštátnej súťaži Vitajte v našom regióne 2015, v programe Podnikanie v cestovnom ruchu

Na účtovanie používali žiaci softvér  MRP – podvojné účtovníctvo, v ktorom vytvorili na záver tlačové zostavy  denníka a počiatočného účtu súvahového.  Súčasťou práce bola aj úloha   zoštylizovať obchodný list  a napísať ho v textovom editore Microsoft Word, ako aj  úlohy v Exceli.

V pomaturitnom štúdiu  na PČOZ boli vypracované 2 verzie zadaní vo forme a): Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy. Obsahovali   úlohy predmetov  IKT  /Word, Excel, Access, Lazarus/ a súvislý príklad z UČT tiež s využitím softvéru MRP – PU.

Maturitnú skúšku úspešne vykonalo 85 žiakov, 2 žiaci neprospeli.

Priemerný prospech z PČOZ = 2,74  v minulom školskom roku, tento školský rok 2,67.

 

 

Deň otvorených dverí:  

Deň otvorených dverí sa pre záujemcov o štúdium  na našej škole, ako aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť  konal v utorok 21. februára 2017 v čase od 12,30 hod. do 16,30 hod. Zúčastnila sa väčšina členov našej PK OP.

Spoluorganizátor – Ing. Čiscoňová

Infocentrum : (všeobecné informácie o škole – predmety, prijímacie skúšky, aktivity, maturitné predmety.....) RNDr. Kadlečíková

Prezentácia ukážok vyučovacích hodín – otvorené verejnosti, žiakom, kolegom z OA :

Podniková ekonomika: Ing. Pekárová, Ing. Kmeťová

Cvičenia z účtovníctva: Ing. Harvišová, Ing. Karaková

Aplikovaná ekonómia: Ing. Uradníčková

Podnikanie v cestovnom ruchu: Mgr. Malega

Administratíva a korešpondencia: Ing. Lazarová, Ing. Hlásna

Aplikovaná informatika: Ing. Balková

Euroscola: JUDr. Majdanová

Testy NÚCEM (ukážky testovania maturantov): Ing. Hofierková

Občerstvenie pre hostí: Ing. Krajčíková

Sprevádzanie návštevníkov školy po priestoroch školy:  Ing. Králiková

 

Kontrolno-hospitačná činnosti PK OP

Jednou zo základných metód pedagogického riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu školy v systéme vnútroškolskej kontroly je hospitácia. Ak hospitácie majú plniť úlohu, ktorú v systéme vnútroškolskej kontroly majú, musia splniť požiadavku, aby sa konali plánovite a mali jasný cieľ.

 V I. polroku sme sa zamerali v kontrolno-hospitačnej činnosti na predmety, ktoré si vyžadujú komunikatívnosť, vzájomnú spoluprácu, tímovú prácu, odbornosť. Osobitne sme sledovali správanie učiteľa, jeho vystupovanie, úroveň vyjadrovania, celkovú kultúru prejavu, vzťah k žiakom. Zameriame sa na hodnotenie učiteľa, na sebahodnotenie žiaka, ako aj žiakov v triede.

V II. polroku sme sa zamerali sa na kontrolu praxe žiakov druhého a tretieho ročníka a pomaturitného štúdia, overovali sme si ich dochádzku na pracoviskách a následne sme zhodnotili a skontrolovali aj správy z vykonanej praxe.   Súčasne sa kontrovalo plnenie povinností učiteľov počas kontroly praxe.  

Vyučujúci boli upozorňovaní počas celého školského roka na hodnotenie v jednotlivých predmetoch, hlavne na  používanie bodového hodnotenie, %, známky – určite nemali používať známky so znamienkom "-" alebo "+", rovnako ako známky typu 2/3,3/4 a pod. Všetci členovia boli upozornení, že je nevyhnutné dodržiavať schválené a platné klasifikačné stupne, kritéria hodnotenia a predpísaný počet známok v predmete za polrok  pri danom počte vyučovacích hodín predmetu. Predsedníčka PK Ing. Karaková pripomenula členom aj pravidlá pre vedenie pedagogickej dokumentácie.

 

V druhom polroku  šk. roku 2016/2017 boli realizované aj polročné – porovnávacie testy (riaditeľské testy) v maturitných predmetoch – UCT, (UCX) a POE.  V polovici mája to bol test z podnikovej ekonomiky v rozsahu 45 minút.

Trieda

Priemerná známka z POE v máji

Výsledky testu v máji

I. A

3,26

3,24

I. B

2,38

2,46

II. A

2,97

3,5

II. B

2,62

4,47

III. A

2,7

4,29

III. B

3,61

4,48

III. C

3,05

4,65

 

 

V stredu 14. 6. písali porovnávací test z účtovníctva žiaci druhého a tretieho ročníka v rozsahu 45 minút.

Trieda

Priemerná známka z UCT (UCX) v júni

Výsledky testu v júni

II. A

2,95

4,88

II. B

3,14

5,00

III. A

2,93

3,38

III. B

3,17

3,78

III. C

3,44

2,92

 

Cieľom testovania v predmetoch POE a UCT, (UCX) bolo posúdiť trvácnosť vedomostí v príslušných predmetoch, posúdiť zhodu známky z testu so známkou v priebežnej klasifikácii a tiež porovnať dosiahnutú úspešnosť jednotlivých tried. Z analýzy vyplynulo, že v prevažnej väčšine prípadov neboli známky z testov v súlade s hodnotením počas priebežnej klasifikácie. Najväčšie rozdiely sa objavili v III. ročníku v predmete Podniková ekonomika a v druhom ročníku v predmete Účtovníctvo. V tomto prípade vyučujúce zhodne konštatovali, že u žiakov chýba logické myslenie a trvácnosť vedomostí, žiakom robí problémy čítanie s porozumením. V POE žiaci nepochopili obsah niektorých testových otázok. Žiakom robí problémy vypracovať testy, autorom ktorých je iný, ako ich vyučujúci. V súvislosti s tým je vhodné žiakom zadávať tematické testy vypracované striedavo jednotlivými vyučujúcimi odborných predmetov, aj keď v príslušnej triede daný predmet nevyučujú.

 

Nepriaznivý vplyv na prospech mali tieto faktory :

 • absencia žiakov na vyučovaní,
 • slabá motivácia žiakov mať lepšie výsledky a napredovať v učení,
 • nesystematická príprava a nedostatok pevnej vôle prinútiť sa učiť.

Negatívnym javom, ktorý pretrváva, je vymeškávanie len niektorých predmetov, a to aj vo vyšších ročníkoch včítane ročníka maturitného. Dopad vysokej absencie na prospech hlavne slabších žiakov je zrejmý. Pretrváva aj krytie a bezdôvodné ospravedlňovanie absencie žiakov niektorými rodičmi. Niektorí žiaci, a to už aj v druhom ročníku, tiež za pomoci rodičov, vymeškávajú vyučovanie hlavne na posledných vyučovacích hodinách z dôvodu pracovnej a brigádnickej činnosti.

Trend zhoršovania sa správania žiakov pokračuje na vyučovaní aj pri mimoškolských podujatiach. Udržať disciplínu na hodinách hlavne v predmetoch, kde je na vyučovacej hodine prítomná celá trieda, si vyžaduje od vyučujúcich stále väčšiu námahu a úsilie s nezodpovedajúcim výsledkom. Tieto skutočnosti negatívne ovplyvňujú celkovú atmosféru v škole a prospech žiakov.

 

Opatrenia na zlepšenie prospechu:

 • vo vyučovacom procese využívať viac inovatívnych a motivačných metód a foriem práce,
 • viesť študentov k systematickej príprave, vytvárať priestor pre zážitkové a tvorivé učenie,
 • systematicky preverovať vedomosti kratšími písomnými prácami, uprednostňovať krátke skúšanie žiakov v častejších intervaloch,
 • dať žiakovi možnosť dobehnúť zameškané učivo a šancu opraviť si známku,
 • na požiadanie žiakom poskytnúť konzultácie k preberanému učivu,
 • venovať pozornosť tvorbe písomiek, testov – kombinácia úloh s výberom odpovede a úloh s krátkou odpoveďou, príp. dlhou odpoveďou,
 • prostredníctvom triedneho učiteľa a EŽK informovať rodičov o prospechu priebežne.

Predseda PK OP odporúča pokračovať v porovnávaní žiakov testami aj v budúcom školskom roku 2017/2018.

 

Program ZAV

V školskom roku 2016/2017 sme v predmete PEJ využívali  programovú výučbu ZAV, v učebni N11. Program poskytuje cvičenia, ktoré žiaci postupne riešia a tak získavajú presnosť, rýchlosť, vytrvalosť a sebakontrolu pri písaní. Lekcie sú usporiadané od jednoduchých po zložitejšie. Cvičenia sú spracované postupným pridávaním písmen, tvorením slov, slovných spojení a viet. Učiteľ zo svojho počítača posiela žiakom úlohy, cvičenia, písomné práce. Kontroluje prácu žiakov, vie si pozrieť cvičenie ktoréhokoľvek žiaka. Program kontrolné práce a cvičenia archivuje a vyhodnocuje.

Žiaci si podľa záujmu zakúpili domácu výučbu programu ZAV na písanie domácich úloh. 100 úvodných cvičení je bezplatných. Základná sada  600 lekcií - domáca výučba je  za poplatok 10,- eur.

Rozsah základných cvičení písania je možné žiakom rozšíriť. Doma nominovať doplnkové tréningové zostavy (minútovky, dvojminútovky, slovíčka ap.)

Kompletne prebratá klávesnica  je 1200 lekcií.

V II. ročníku v predmete ADK sme pokračovali v programe ZAV od lekcie, na ktorej skončili v I. ročníku. Využívali sme program na nácvik, desaťminútové odpisy a kontrolné práce. Domácu výučbu je možné využívať bez časového obmedzenia, prípadne i po skončení školy.

 

Odborná prax

V dňoch 13. 02. 2017 – 24. 02. 2017 sa žiaci II. ročníka OA odbor HI zúčastnili odbornej praxe. Študenti absolvovali odbornú prax v rozsahu 10 pracovných dní po 6 hodín. Štatistický prehľad uskutočnenej kontroly žiakov: z celkového počtu 7 pracovísk bolo odkontrolovaných 7, t. j. 100 %, neodkontrolovaných 0 t.j. 0 %. Na odkontrolovaných pracoviskách bola kontrola vykonaná 1x – 7 pracovísk t. j. 100 %.  

Počas vykonávaných kontrol vyučujúci poverení kontrolou nezistili nedostatky na kontrolovaných pracoviskách z pohľadu žiakov. Na pracovisku COOP Jednota ulica Clementisa, žiačka počas kontroly pracovala na predajni ako predavačka, aj keď sme boli uistený, že sa to nestane. Ostatní žiaci triedy si nenahlásili a ani sa nezúčastnili odbornej praxe. Sú to nasledovní žiaci:

 • Roman Hlatký,
 • Nikola Kohútová,
 • Tomáš Krčmář,
 • Denisa Vyšňovská,
 • Zuzana Košarišťanová.

Žiačke Veronike Trvalovej bola uznaná odborná prax z minulého roka, nakoľko je matkou malého dieťaťa.

 

Odborná prax žiakov II. a III. ročníka OA

Študenti absolvovali odbornú prax v rozsahu 10 pracovných dní po 6 hodín. v dňoch 22. 05. 2017 – 02. 06. 2017. Štatistický prehľad uskutočnenej kontroly žiakov II. a III. ročníkov:

Z celkového počtu 110 pracovísk bolo odkontrolovaných 110, t. j. 100 %, neodkontrolovaných 0 t. j. 0 %. Na odkontrolovaných pracoviskách bola kontrola vykonaná:

 • 1x – 8 pracovísk t. j. 7,27 %,
 • 2x – 102 pracovísk t. j. 92,73 %.

Počas vykonávaných kontrol vyučujúci poverení kontrolou zistili nedostatky na kontrolovaných pracoviskách:

 • 76. OA, III. B, Denisa Šovčíková, McDonald's Slovakia spol. s r. o, Olympionikov 1916/2A, 971 01 Prievidza,
 • 23. OA, II. B, Marek Tínes, Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová.

Žiaci 54. OA, III. B, Katarína Petrášová, abiX, s. r. o., Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno v rozsahu piatich dní a 04. OA, II. B, Alex Mokrý, CK Výletovo, s. r. o., Bojnická cesta 31, 971 01 Prievidza v rozsahu troch dní, budú nahrádzať tieto dni odbornej praxe počas letných prázdnin. Potvrdený rozpis s rozpísaním času náhrady praxe je súčasťou denníka praxe, ktorý je vložený vo vypracovaných prácach z praxe.

 

Elektronická triedna kniha

Pedagogická dokumentácia školy je súbor písomných dokumentov, ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania, a súbor písomností, podľa ktorých vydáva škola verejné listiny a rozhodnutia. Triedna kniha patrí do kategórie pedagogickej dokumentácie podľa § 11 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Obchodnej akadémií v Prievidzi už rok využívame optimálnu elektronickú dokumentáciu pedagóga vo všetkých triedach a vedenie školy vedie kompletnú agendu školy elektronicky. Do elektronickej triednej knihy učitelia okrem známok zapisujú aj vymeškané hodiny či aké učivo ktorý deň s triedou preberali. Dá sa jednoznačne povedať, že nám to veľmi uľahčilo prácu. Známky sa zapisujú do internetovej žiackej knižky. Všetky údaje kompletizuje, spracúva a vyhodnocuje školský informačný systém. Vďaka p. riaditeľovi Vidovi a p. zástupcovi Kadlečíkovi, ktorí podporujú uvedené aktivity v plnej miere, organizačne, ekonomicky, zabezpečením IKT techniky (tablet) do každej triedy. Bez týchto krokov by sme nemohli napredovať v budovaní optimalizovanej elektronickej agendy pedagóga. Všetky žiacke knižky, triedne knihy, klasifikačné záznamy sú vedené elektronicky s využitím ASC Agendy. Vo vyučovacom procese využívame mnohí učitelia e-learning ako doplnenie, alebo nahradenie učebníc, pracovných listov a zošitov. Na komunikáciu medzi vedením školy, učiteľmi, rodičmi používame chat na stránke oaprievidza.edupage.org a školské maily. Domáce úlohy zadávame v e-learning edupage. Využívame digitálnu knižnicu materiálov na edupage stránke. Zbavili sme sa papierových záznamov. Odbúrali sme neustále prepisovanie a čiarkanie rôznych formulárov.

 

Prievidza, 03. 07. 2017   

Ing. Dagmar Karaková, predseda PK OP