Správa o činnosti PK odborných predmetov 2017/2018

 

Predmetová komisia odborných predmetov (PK OP) je metodickým orgánom, ktorý tvorí skupina pedagogických pracovníkov našej školy, vyučujúcich odborné ekonomické predmety. Odborné ekonomické predmety sa členia na teoretické a praktické. Vzájomne sa tieto predmety dopĺňajú a pomáhajú formovať ucelenú osobnosť ekonomicky zmýšľajúceho žiaka/absolventa, ktorý je schopný nadobudnuté vedomosti a zručnosti plnohodnotne uplatniť v administratívno-ekonomickej praxi, podnikaní alebo v štúdiu na vysokej škole.

Prácu a plnenie úloh PK koordinovala predsedníčka PK Ing. Karaková v spolupráci s koordinujúcimi učiteľmi za skupiny predmetov: POE - Ing. Krajčíková, ÚČT a EKC - Ing. Karaková, API - Ing. Hofierková Dekanová, ADK - Ing. Hlásna, voliteľné predmety - Ing. Úradníčková a koordinátor ZAV Ing. Lazarová.

Práca koordinátorov je zameraná na kontrolu a zostavovanie tematických plánov, na hodnotenie skupiny predmetov, ktoré zastupujú, za návrhy a aktualizácie učiva v jednotlivých predmetoch.

Úlohy členov v PKOP:

Počet zasadnutí: 4x v šk. roku- riadne

Ing. Karaková

Učebné pomôcky ekon. predmetov (knižnica):

Ing. Harvišová

Zápisnice:

Ing. Karaková

Odborná prax:

Ing. Balková

Koordinátor SOČ:

Ing. Pekárová

www stránka PK OP:

Ing. Balková

 

Hlavné úlohy predmetovej komisie

 • Zabezpečiť vzájomnú výmenu skúsenosti, zovšeobecňovanie a preberanie osvedčených foriem a metód vyučovania
 • Sledovať odbornú pedagogickú literatúru a jej využitie v učebnom procese
 • Zabezpečiť spoluprácu školy s konkrétnymi podnikmi za účelom odbornej praxe
 • Kontrolovať a vyhodnocovať obsahovú náplň praxe pre žiakov II, III. ročníka a pomaturitného štúdia
 • Zorganizovať exkurzie do podnikov v zmysle prepojenia vyučovania s praxou
 • Zorganizovať besedy s odborníkmi
 • Riešiť medzipredmetové vzťahy a úzko spolupracovať s predmetovou komisiou spoločensko - vedných predmetov
 • Zabezpečiť účasť na seminároch a školeniach zameraných na odborný rast svojich členov
 • Vzdelávanie učiteľov smerovať na riadenie kvality výučby, zvyšovanie právneho vedomia v školskej legislatíve
 • Vzdelávanie v oblasti tvorby projektov, zdokonaľovanie sa v práci s IKT, príprava na druhú kvalifikačnú skúšku
 • Zabezpečiť zapojenie do krúžkovej činnosti
 • Zintenzívniť prácu s talentovanými žiakmi a organizovať súťaže
 • Zapojiť učiteľov do SOČ a zabezpečiť výuku v programe ZAV v predmete PEJ

 

Problémy riešené na PK:

 • príprava maturitných tém na teoretickú časť odbornej zložky MS, príprava pomôcok
 • príprava olympiády Mladý účtovník, UTX, Môj nápad pre región, wordprocessingu.....
 • príprava zadaní na praktickú časť MS
 • prínos otvorenej hodiny a uskutočnených hospitácií, práce s talentami
 • aktualizovala sa téma miezd a daní v súlade s platnou legislatívou 2017/2018
 • hodnotilo sa priebežné plnenie časovo-tematických plánov
 • zabezpečenie a príprava Dňa otvorených dverí na škole
 • vyučujúci sa zapojili do práce SOČ
 • odborné vzdelávanie učiteľov, školení, ktoré sa mali realizovať podľa harmonogramu prihlásených učiteľov
 • príprava, organizácia a zabezpečenie praktickej a teoretickej časti MS
 • vyhodnotenie MS v jednotlivých triedach
 • príprava  a zabezpečenie odbornej praxe pre II., III. ročník a pre pomaturitné štúdium
 • príprava  a zabezpečenie krúžkovej činnosti, besied, projektov a exkurzií
 • zabezpečenie certifikátov firmy KROS pre úspešných absolventov školy, štátnej skúšky z ADK
 

Prehľad akcií a súťaží PK 2017/2018

 

Krúžková činnosť:

Meno

Názov krúžku

JUDr. Majdanová

Projektové  vyučovanie (príprava žiakov na súťaže a tvorba projektov), Podnikanie v cestovnom ruchu

Ing. Úradníčková

Posilňovňa

Ing. Lazarová

Účtovníctvo v podnikateľskej  praxi (krúžok zameraný na riešenie konkrétnych praktických úloh z účtovníctva podnikateľov)

Ing. Balková

Informácie okolo nás (zameraný na praktické príklady IKT)

Ing. Pekárová

Ekonomický – príprava na VŠ (zameraný na prípravu žiakov na testy na VŠ)

Ing. Harvišová

Moje účtovníctvo ( krúžok zameraný na riešenie konkrétnych praktických úloh z účtovníctva podnikateľov)

Ing. Hofierková Dekanová

Rozvoj digitálnej gramotnosti (zameraný na praktické príklady IKT)

RNDr. Kadlečíková

Tvorivá informatika (riešenie príkladov IKT)

Ing. Gajdošíková

Cvičenie s účtovníctvom (krúžok zameraný na riešenie konkrétnych praktických úloh z účtovníctva podnikateľov)

Mgr. Malega

Projekty v škole (krúžok zameraný na tvorbu prác na SOČ)


Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov 2017/2018

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti. Upravuje ho  zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2009. Ďalšie čiastkové ciele vyplývajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov.

 • Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie začínajúcim pedagogickým a odborným zamestnancom školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

 • Aktualizačné vzdelávanie zabezpečí sprostredkovanie aktuálnych informácií, prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. Platnosť kreditov je neobmedzená od 1. 1. 2018.

Tvorba web stránky a jej využitie v edukačnom procese (IT akadémia) – marec 2018, Školské výpočtové stredisko Piešťany, absolvovala RNDr. Kadlečíková

Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl – december 2017, UNI KREDIT, n. o. Banská Bystrica, absolvovala Ing. Krajčíková, Ing. Úradníčková

 • Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým a odborným zamestnancom zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej alebo odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity s výnimkou funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú. Platnosť kreditov je neobmedzená od 1. 1. 2018.

Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese – marec 2018, Interaktívna škola s. r. o. Prešov, absolvovala  Ing. Králiková, Ing. Karaková, Ing. Gajdošíková, Mgr. Malega, Ing. Hofierková Dekanová, Ing. Lazarová, JUDr. Majdanová,  Ing. Pekárová,  Ing. Úradníčková, Ing. Krajčíková a Ing. Harvišová

JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1 – september 2017, Junior Achievement Slovensko, n. o., Bratislava, absolvovala JUDr. Majdanová

Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh – Program ALF kontinuálne inovačné vzdelávanie – marec 2018, Interaktívna škola s. r. o. Prešov, absolvovala  Ing. Králiková,

Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese – október 2017, AV Prievidza, absolvovala Ing. Králiková, Ing. Karaková, Ing. Šormanová, JUDr. Majdanová (december 2017)

 • Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. Platnosť kreditov je neobmedzená od 1. 1. 2018.

 • Funkčné vzdelávanie je zamerané na získanie profesijných kompetencií, ktoré sú potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.

 • Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. Platnosť kreditov je neobmedzená od 1. 1. 2018.

 • Ing. Gajdošíková úspešne vykonala II. atestáciu (máj 2018, MPC Trenčín). Ing. Králiková navštevuje aktualizačné vzdelávanie (bez kreditov) Prípravné atestačné vzdelávanie na druhú atestáciu  učiteľov (máj – august 2018 MPC Banská Bystrica).

Ďalej v priebehu školského roka členovia PK absolvovali školenia (prednášky):

 • školenie od firmy KROS - softvér OMEGA a Alfa plus (Žilina, september 2017) – Harvišová, Karaková, Lazarová a Gajdošíková

 • 26. apríla 2018 absolvovali Mgr. Kadlečík, JUDr. Majdanová, Ing. Králiková a Ing. Karaková zaškolenie vo firme Poradca podnikateľa v Žiline – projekt PP Poradca pre školy

 • školenie Programujeme v Pythone – jún 2018 – Trenčín, školiteľ Peter Kučera z 1. súkr. gymnázia Bratislava, absolvovala RNDr. Kadlečíková

 • online školenie fyzickej osoby "Oprávnenej osoby" prevádzkovateľa, ktorá spracúva osobné údaje v zmysle čl. 32 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ), jún 2018, osobnyudaj.sk, s. r. o. Košice, absolvovali všetci členovia PK

Odborné exkurzie

 

Exkurzie do firiem alebo účasť na odborných výstavách významnou mierou obohatia študentov, ale aj vyučujúcich o nové poznatky ekonomických a informatických vied a odbornej praxe.

Členovia našej komisie pripravili tieto exkurzie:

Termín

Názov

exkurzie

Miesto

exkurzie

Organizátor

Trieda

SEPTEMBER

SLOVAKTUAL

Pravenec

Čiscoňová

II. B

POĽSKO 2017

Krakow

Malega

II., III. ročník

OKTÓBER

Ekonomicko– literárna exkurzia pre IV. ročník

Bratislava

Malega

IV. ročník

TIK

Prievidza

Malega

III. A

Prievidza bez bariér (PvCR)

Prievidza

Majdanová

III. B

NOVEMBER

Mc Donalds

Prievidza

Krajčíková

III. MNZ

Mc Donalds

Prievidza

Krajčíková

IV. PER

Hotel pod Zámkom

Bojnice

Malega

III. A

JANUÁR

Hornonitrianske múzeum

Prievidza

Malega

III. A

MAREC

DAB Nitra – predstavenie M. R. Štefánik

Nitra

Kadlečíková

III. B

APRÍL

CK Globus

Prievidza

Majdanová

III. B

Hotel Preuge

Prievidza

Majdanová

III. B

Kúpele Bojnice

Bojnice

Malega

III. A

MÁJ

Energoland

Mochovce

Hlásna

II. A a II. B

Geo-eko  exkurzia

Bralová skala

Remäta

Malega

I. A a I. B

JÚN

Praha 2018 – geografická exkurzia

Praha

Malega

II. A

 

Súťaže

Predmetová komisia odborných predmetov organizovala v priebehu školského roka súťaže pre žiakov.  Boli to súťaže zamerané na vyhľadávanie talentov v účtovníctve, v spracovaní textu na PC a súťaže v rámci  podnikania v CR, Baťovej nadácie, projektového vyučovania a pod..

Prehľad súťaží:

1 ) Súťaže z účtovníctva    (Ing. Karaková)  -  spracovanie evidencie ručne - jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.

13. júna 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník. Zúčastnili sa jej vybraní žiaci druhého a tretieho ročníka. Samostatnosť, dôslednosť, precíznosť a flexibilita sú vlastnosti dobrého účtovníka, ktoré musia byť podložené odbornosťou a znalosťou platnej legislatívy v ekonomickej oblasti. Nadobudnutú úroveň týchto vlastností a zručností overuje olympiáda Mladý účtovník. V celoslovenskom meradle olympiádu organizuje firma Kros, a. s. pod odbornou gesciou Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov. Výsledky nášho školského kola sú:

 

trieda

počet bodov

úspešnosť

 

II. A

max 78

 

 

Erneková Dominika

64

82%

 

Domanická Veronika

67

86%

lepší čas

Paulík Benjamín 

77

99%

 

Plachá Alexandra

67

86%

 

Perniš Kimi

66,5

85%

 

II. B

max 78

 

 

Cmarková Monika

65,5

84%

 

Lajtmanová Natália

53

68%

 

III. A

max 97

 

 

Čiscoňová Martina

72

74%

 

Mokrá Adriána

66

68%

 

Vačková Nikola

69,5

72%

 

Púčiková Karin

87

90%

 

III. B

max 97

 

 

Oboňová Simona

59,5

61%

 

Litwiaková Patrícia

41

42%

 

Černáková Aneta

58,5

60%

 

Hupková Katarína

63,5

65%

 

Vyhodnotenie II. ročník:

 1. miesto Benjamín Paulík, II. A

 2. miesto Veronika Domanická, II. A

 3. miesto Alexandra Plachá, II. A

       III. ročník:

 1.  miesto Karin Púčiková, III. A

 2. miesto Martina Čiscoňová, III. A

 3. miesto Nikola Vačková, III. A

Dvaja úspešní riešitelia olympiády postúpia do regionálneho kola a  budú  nás v budúcom školskom roku 2018/2019 reprezentovať v Olympiáde Mladý účtovník 2019 v Žiline.

Olympiáda Mladý účtovník – (Ing. Karaková)  – spracovanie evidencie s programe Omege

 

Regionálne kolo súťaže Mladý účtovník sa konalo 23. marca 2018 v Žiline v priestoroch  Žilinskej univerzity, Fakulty riadenia a informatiky. Olympiádu organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov – SKCÚ (www.skcu.sk) v spolupráci so spoločnosťou KROS a. s. (www.kros.sk). Olympiáda prebiehala na počítačoch a v účtovnom softvéri OMEGA. Našu školu reprezentovali Danka Juríková, Kristína Púryová a Štefan Ščipák (všetci zo IV. C). Po vyhodnotení riešení postúpi 15 najlepších študentov z regionálnych kôl v Bratislave, Košiciach a v Žiline do celoštátneho kola. Použitie účtovného softvéru OMEGA pri súťaži prináša zvýšenie kvality súťaže, zlepšenie a zrýchlenie možností klasifikácie a má aj praktický prínos pre jej účastníkov, ktorí získajú cenné skúsenosti využiteľné v ďalšom živote. OMEGA patrí k najrozšírenejším a aj najobľúbenejším účtovným softvérom na slovenskom trhu – používa ho už viac ako 20 000 firiem. Účtovný softvér OMEGA tiež spĺňa všetky náročné kritériá a potreby škôl – vďaka projektu Podpora škôl je jeho použitie pre účely výučby v školách a vzdelávacích zariadeniach celkom bezplatné.  Žiaľ naši súťažiaci sa medzi 15 najlepších do celoslovenského kola neprebojovali.

V máji získali naše úspešné absolventky Juríková a Púryová (obe IV. C) certifikáty od firmy KROS. Certifikát deklaruje, že jeho majiteľ úspešne zložil praktickú maturitnú skúšku alebo obdobným spôsobom boli preverené jeho znalosti v programe OMEGA. Držiteľ certifikátu vie program ovládať a pracovať s ním. Certifikát získajú iba tí žiaci, ktorí dosiahli z maturitnej skúšky a z predmetu CVU  známku 1 (výborný) alebo 2 (chválitebný), prípadne reprezentovali školu na celoslovenskej súťaži Mladý účtovník.

 

2 ) Súťaže z informatiky   

Súťaže z informatiky majú za cieľ  zaujímavou formou viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch, ako aj rozvíjať schopnosti a zručnosti na prácu s informačnými a komunikačnými technológiami (IKT).

 

Naši žiaci sa každoročne zapájajú do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. V šk. roku 2017/2018 sa v dňoch 6. 11. a 7. 11. súťaže zúčastnilo 26 žiakov kategórie Junior a rovnaký počet žiakov kategórie Senior. Na Slovensku sa do všetkých súťažných kategórií zapojilo 74 216 žiakov, z toho 7 775 juniorov a  4 716 seniorov. Úspešnými riešiteľmi sú: Dávid Takács (II.B), Romana Miklíková (III.A), Paulína Píšová (IV.B), Dominik Mikuláš (IV.C) a Jaroslav Pavol (IV.C). Na stránke www.ibobor.sk si všetci súťažiaci mohli pozrieť štatistické vyhodnotenie jednotlivých úloh, po prihlásení aj svoje riešenia a porovnať ich so správnymi odpoveďami, prípadne vyplniť anketu. Súťaž pripravila Ing. Viera Hofierková Dekanová.

Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na www.ibobor.sk.

 

Celoslovenská súťaž EXPERT GENIALITY SHOW sa uskutočnila  štvrtok 30. 11. 2017. Každý súťažiaci mohol zahviezdiť v dvoch témach, ktoré si vybral v deň súťaže z piatich ponúknutých tém a vypracoval teda spolu dva testy (2x25 otázok). Na výber boli témy: Dejiny, udalosti, umenie; Svetobežník; Mozgolamy; Do you speak English?; Tajomstvá prírody; Góly, body, sekundy. Súťaž organizovala RNDr. Kadlečíková.

 

3 ) Súťaže z ADK 

Ciele tejto súťaže sú tvorivo zamerané na vedomosti žiakov a rozvoj ich počítačovej gramotnosti s dôrazom na rýchlosť, presnosť a zručnosť písania.

12. 12. 2017 sa uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií (Ing. Balková) na počítačoch disciplína písanie na počítači. Do súťaže sa zapojilo 10 študentov našej školy z druhého ročníka dvaja žiaci, z tretieho ročníka štyria žiaci a zo štvrtého ročníka štyria žiaci. Študenti mali pred súťažou na rozpísanie 30 minút. Odpis súvislého textu trval 10 minút. Štyri práce boli vyradené pre nesplnenie stanoveného limitu. Poradie hodnotených prác:

 1. Anežka Boteková, IV. C

 2. Katarína Vavrová, III. A

 3. Patrícia Litwiaková, III. B

 4. Alex Komoš, II. A

 5. Oto Petráš, IV. C

 6. Patrik Holička, IV. A

 

Víťazi patria medzi študentov s najlepším výkonom v desaťminútovom odpise. Súťaž mala prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, vytvárať u žiakov trvalý vzťah k rozvíjaniu ich počítačovej gramotnosti.  Rýchle a presné spracovanie informácií na počítači určite zvýši šance študentov pri uplatnení sa na trhu práce.

 

Školské kolo Spracovanie informácií na počítačoch (SIP), disciplína Wordprocessing - Ing. Balková

 

14. 12. 2017 sa uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch disciplína Wordprocessing – profesionálne spracovanie textu. Do súťaže sa zapojilo 5 študentiek z III. a IV. ročníka. Z druhého ročníka sa zúčastnilo 8 študentov. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári v OA Prievidza, postúpia študenti na prvých miestach z oboch kategórii.

  Výsledková listina druháci

Meno a priezvisko

Časť A počet bodov

Časť B počet bodov

Body spolu

Poradie

Lucia Slivoňová

14,20

0,25

14,45

1

Paulína Bátorová

11,70

2,25

13,95

2

Veronika Domanická

12,70

0,75

13,45

3

Samuel Líška

11,20

2,00

13,2

4

Samuel Cmarko

12,20

1,00

13,2

5

Natália Lajtmanová

10,70

2,00

12,7

6

Adrián Mráz

11,70

0,50

12,2

7

Radka Laliková

9,70

0,00

9,7

8

 

Výsledková listina tretiaci

Meno a priezvisko

Časť A počet bodov

Časť B počet bodov

Časť C počet bodov

Body spolu

Poradie

Andrea Valnerová

18,50

7,50

10,00

36

1

Patrícia Litwiaková

16,50

6,25

6,50

29,25

2

Matilda Záňová

14,20

3,50

7,25

24,95

3

Renáta Hámorská

14,70

1,50

5,75

21,95

4

Ľudmila Krajnerová

11,20

0,00

7,75

18,95

5

 

 Školské kolo Spracovanie informácií na počítačoch (SIP), disciplína Úprava textu – Ing. Balková

V ten istý deň 14. 12. 2017 sa po uskutočnila školská súťaž Spracovanie informácií na počítačoch disciplína Úprava textu. Do súťaže sa zapojilo 14 študentov z I. a II. ročníka. Do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári v OA Prievidza postúpia študenti na prvých miestach. Súťaže pripravili organizačne Ing. Balková, Ing. Dekanová Hofierková a RNDr. Kadlečíková.

Poradie

Meno a priezvisko

Ročník

Počet vykonaných korektúr

Počet chýb

Výsledné body

1

Sofia Kmeťová

2

92

4

8 200

2

Roland Čiscoň

1

85

5

7 250

3

Samuel Líška

2

74

1

7 150

4

Lenka Roháčová

1

85

6

7 000

5

Dominika Erneková

2

78

4

6 800

6

Adrián Mráz

2

87

8

6 700

7

Anabella Pellerová

2

78

5

6 550

8

Sofia Smidthová

1

70

2

6 500

9

Radka Lalíková

2

68

3

6 050

10

Juraj Kuna

2

72

5

5 950

11

Samuel Rybiansky

1

68

4

5 800

12

Patrícia Blaháčová

2

78

8

5 800

13

Sofia Pekárová

2

68

5

5 550

14

Martina Kotúčeková

2

78

10

5 300

 

Súťaž v rýchlostnom písaní na počítači – Ing. Hlásna - oblastná súťaž

19. apríla 2018 sa konala Oblastná súťaž druhákov v rýchlostnom písaní na počítači. 15. ročník tejto súťaže organizovala SOŠ Partizánske. Študenti Obchodnej akadémie v Prievidzi v zložení Alex Komoš, Samuel Cmarko a Chiara Žišková, všetci z II. A triedy sa zúčastnili súťaže v rýchlostnom písaní na počítači, kde najlepší výsledok dosiahol a na mieste 5. spomedzi všetkých 15 súťažiacich skončil Alex Komoš s čistým počtom úderov 258,7 za minútu. Ponúkame prehľad najúspešnejších finalistov:

P.č.

Priezvisko  a meno

Škola, ročník

Hrubé údery

Chyby

Čisté údery

% chýb

1.

Rumančíková V.

OA TN, 2. roč.

3997

7

3927

0,18

2.

Blažejová N.

OA TN, 2. roč.

3457

6

3415

0,17

3.

Rehák R.

OA TN, 2. roč.

3067

0

3067

0,00

4.

Švančarová S.

OA TN, 2. roč.

2970

3

2940

0,10

5.

Komoš A.

OA TN, 2. roč.

2597

1

2587

0,04

6.

Kadáček J.

OA PB, 2. roč.

2396

1

2386

0,04

 

Ostatní študenti boli z dôvodu prekročenia limitu percenta chýb a nedostatočného počtu čistých úderov vyradení zo súťaže. Žišková Chiara skončila na 7. mieste počtom úderov 214,8 za minútu a % presnosti 0,27 a Cmarko Samuel na 11. mieste (198 čistých úderov za minútu a % presnosti 0,48). Veríme, že táto skúsenosť dodá našim študentom chuť popracovať na sebe v zdokonaľovaní nielen techniky, výkonu ale aj presnosti.

 

Krajské kolo  súťaže  Spracovanie informácií na počítačoch - Ing. Balková
Dňa 15. 02. 2018 sa v našej škole Obchodnej akadémii Prievidza konalo krajské kolo spracovania informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

 • odpis textu,

 • korektúra textu,

 • wordprocessing.

V kategórii odpis textu našu školu reprezentovali Jozef Urgela, Nikola Poliačeková, Katarína Vavrová, Anežka Boteková. Jozef Urgela z III. A obsadil pekné druhé miesto.

V kategórii korektúra textu nás  zastupovali Roland Čiscoň, Lenka Roháčová a Sofia Kmeťková. Na prvom mieste sa umiestnila Lenka Roháčová z I. B, na druhom mieste sa umiestnil Roland Čiscoň z I. A a tretie miesto obsadila Sofia Kmeťová z II. A. Lenka Roháčová z I. B postúpila na celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 21. 03. 2018 až 22. 03. 2018 na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne.

V kategórii wordprocessing naše žiačky obsadili prvých šesť miest v poradí: Andrea Valnerová III. A, Veronika Domanická II. A, Patrícia Litwiaková III. B, Natália Lajtmanová II. B, Matilda Záňová IV. A a šiesta sa umiestnila Lucia Slivoňová II. B.

 

Celoslovenské kolo súťaže Wordprocessing  - Ing. Balková

V dňoch 21. 03. 2018 a 22. 03. 2018 sa konal 52. ročník celoslovenskej súťaže Spracovanie informácií na počítači. Našu školu reprezentovalo 6 žiačok v dvoch kategóriách. V kategórii Úprava textu na počítači nás zastupovala Lenka Roháčová žiačka I. B triedy. Lenka sa umiestnila na deviatom mieste s počtom korektúr 94. V kategórii wordprocessing nás zastupovali Veronika Domanická II. A, Natália Lajtmanová a Lucia Slivoňová II. B, Andrea Valnerová III. A, Patrícia Litwiaková III. B. Andrea Valnerová sa umiestnila na prvom mieste s celkovým počtom bodov 68,25, Veronika Domanická sa umiestnila na treťom mieste s celkovým počtom bodov 66,5, Patrícia Litwiaková obsadila šieste miesto, Lucia Slivoňová obsadila ôsme mieste a Natália Lajtmanová obsadila desiate miesto

 

4 ) Stredoškolská odborná činnosť  (koordinátor  Ing. Pekárová)

 

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je jednou zo zaujímavých podporných aktivít, ktorá výrazne prispieva ku kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. Aktivizuje vyhľadávaní e nadaných  a talentovaných  žiakov, podporuje cieľavedomú  prácu  s nimi. SOČ-ka rozvíja  odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické zručnosti žiakov, podporuje zážitkové tvorivé myslenie, vedie žiakov k samostatnému a aktívnemu riešeniu úloh. Výnimočný  benefit súťaže  spočíva  v  tom,  že    sa  podieľa  na rozvoji sociálneho,  morálneho a vedomostného vývinu, čím prispieva k rozvoju osobnosti žiakov. Umožňuje žiakom väčšiu angažovanosť do ďalších projektov, študijných pobytov, prezentácie výsledkov na podujatiach vlastnej školy, svojho mesta,  konferenciách, ale tiež publikovaním výstupov na sociálnych sieťach a v odborných printových médiách. Motiváciou žiakov  stredných odborných škôl je uznanie  odbornej práce zo súťaže v zmysle charakteristiky foriem výkonu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.  Autorom prác sa tiež otvára priestor na využitie autorských práv  s cieľom  aplikácie výstupov v hospodárskej praxi. Žiaci získavajú na súťaži množstvo nových poznatkov, porovnávajú si vedomostí  s vrstovníkmi iných škôl z celého Slovenska, získavajú nové skúsenosti tvorivou zážitkovou formou s využívaním moderných informačných nástrojov k prezentácii práce. Súťaž je praktickým nástrojom odbornej orientácie na vyprofilovanie žiakov k rozhodovaniu  sa k príslušnému  odbornému zameraniu štúdia na vysokej škole. Forma  verejnej obhajoby žiakov pred hodnotiacou komisiou  je  tréningom na získanie nových komunikačných zručností, ktoré môžu zúročiť pri ústnej maturitnej skúške.

26. februára 2018 sa konalo školské kolo súťaže v Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnilo 6 žiakov s piatimi prácami v piatich odboroch. Hodnotitelia konštatovali, že všetky práce sú kvalitné, postúpili do ďalšieho kola súťaže. Víťazmi školského kola SOČ v jednotlivých kategóriách sú:

 • Michaela Šovčíková, I. B: ŠKOLA NAMIESTO ULICE, odbor 01 Problematika voľného času, vedúci práce Stanislav Malega.

 • Aneta Černáková, III. B: PRIEVIDZA BEZ BARIÉR, odbor 08 Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia. Vedúca práce Dagmar Majdanová.

 • Dominika Erneková, Natália Šovčíková II. A: HISTORICKÉ ZOZNAMY OBYVATEĽOV OBCE CIGEĽ, odbor 13 História, filozofia, právne vedy. Vedúci práce Ivan Kadlečík. Práca v odbore 13 získala 1. miesto v školskom kole.

 • Jaroslav Hasák, III. A: E-SHOP AKO? ÁNO ALEBO NIE?, odbor 15 Ekonomika a riadenie, vedúca práce Katarína Pekárová.

 • Natália Lajtmanová, II. B: JE SKVELÉ BYŤ V EURÓPSKEJ ÚNII, odbor 13 História, filozofia, právne vedy, vedúca práce Dagmar Majdanová. Práca v odbore 13 získala 2. miesto v školskom kole, postúpila do krajského kola.

Na obvodnú prehliadku Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa uskutočnila dňa 20.marca 2018 v Obchodnej akadémií SOŠ Partizánske išla práca Michaely Šovčíkovej z  I. B: ŠKOLA NAMIESTO ULICE z odboru 01. OP sa zúčastnila aj koordinátorka SOČ p. Pekárová. V odbore 01 súťažilo 6 prác, do krajského kola do Starej Turej postúpili 3 práce, medzi nimi aj práca M. Šovčíkovej. V odboroch: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 práce postúpili priamo na Krajské kolo SOČ v Starej Turej 6.4. 2018

 

Na Strednej odbornej škole v Starej Turej sa v piatok 6. apríla 2018 zišlo 164 stredoškolákov z Trenčianskeho kraja, ktorí obhajovali svoje práce v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Tí najúspešnejší si vybojovali postup do celoslovenského kola. Už po sedemnásty krát prepožičala Stredná odborná škola (SOŠ) v Starej Turej v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) svoje priestory na uskutočnenie krajského kola SOČ. Organizačnú taktovku aj tento rok držalo v rukách Krajské centrum voľného času (KCVČ) v Trenčíne rovnako v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. „Pri posudzovaní prác sme chceli zachovať vysokú odbornosť, a preto sme oslovili široké spektrum zamestnávateľských zväzov i súkromných firiem, ktorých zástupcovia prijali miesto v hodnotiacich komisiách,“ povedala Renáta Bieliková, riaditeľka KCVČ v Trenčíne. Za Odbor školstva a kultúry Úradu TSK sa otvorenia krajského kola SOČ zúčastnila Ingrid Koščová. Krajské kolo SOČ prebiehalo v sedemnástich kategóriách, z ktorých vždy dvaja najlepší postúpili do celoslovenského kola.

Súťažné práce:

Školiteľ:   Mgr. Malega S.

01 Problematika voľného času

 • Michaela Šovčíková, I.B

Škola namiesto ulice

Umiestnenie: X. miesto, bez postupu

Školiteľ:  JUDr. Majdanová D.

08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

 • Aneta Černáková, III. B

Prievidza bez bariér

Umiestnenie: II. miesto – postup na celoštátnu prehliadku 25. – 27. 04. 2018 Žilina

Školiteľ: Mgr.  Kadlečík I.

13 História, filozofia, právne vedy

 • Dominika Erneková, Natália Šovčíková II. A

Historické zoznamy obyvateľov obce Cigeľ

Umiestnenie: I. miesto - postup na celoštátnu prehliadku 25. – 27. 04. 2018 Žilina

Školiteľ: Ing. Pekárová K..

15 Ekonomika a riadenie

 • Jaroslav Hasák III. A

E-shop AKO? ÁNO? alebo NIE?

Umiestnenie: III. miesto, bez postupu

Školiteľ: JUDr. Majdanová D.

13 História, filozofia, právne vedy

 •  Natália Lajtmanová II. B

Je byť skvelé v Európskej únii

Umiestnenie: IV. miesto, bez postupu

 

Celoštátna prehliadka SOČ sa konala 24.– 27. apríla 2018 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.  Našu školu reprezentovala Dominka Erneková z II.A a  Aneta Černáková z III. B. Hoci nezískali popredné umiestnenie, samotný postup na finále Slovenska je úspechom.

 

5)  Súťaže v rámci voliteľného predmetu PvCR-  JUDr. Majdanová

 

Základným poslaním súťaží v predmete JA Podnikanie v cestovnom ruchu je rozvíjať ekonomické a podnikateľské myslenie mladej generácie prostredníctvom predstavenia oblasti cestovného ruchu ako dynamicky sa rozvíjajúceho odvetvia národného hospodárstva a ako zdroja vytvárania nových pracovných príležitostí. Cieľom je tiež posilniť u mladých ľudí aktívny postoj k riešeniu vlastnej budúcnosti a profesionálnej orientácie a tým prispieť k rozvoju dôležitých morálnych hodnôt a postojov potrebných pre ich budúci život.

 

Vo štvrtok 22. 3. 2018 sa v Bratislave konala súťaž Vitajte v našom regióne. Jej cieľom je podporiť u žiakov schopnosti a zručnosti potrebné pre prípravu prezentácie vlastného regiónu, jeho kultúrnych, historických, prírodných a turistických zaujímavostí. Našu školu reprezentovali dievčatá z III. B triedy s projektom Prievidza bez bariér. Dôležitosť témy a nápaditosť ich stánku ocenili mnohí súťažiaci študenti aj návštevníci podujatia. Oslovilo ich združenie Immobilio, ktoré by s nimi chcelo v budúcnosti spolupracovať.

 

6) Súťaž v prezentovaní bojnických kúpeľov  -  Mgr. Malega

Opäť po roku 8. júna 2018 sa žiaci v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu (III. A) zúčastnili súťaže prezentácii „Kúpele Bojnice“. So svojou prácou sa možno budú, ak si otázku vytiahnu,  prezentovať aj na maturite v školskom roku 2018/2019. Žiak mal pripraviť prezentáciu Kúpeľov tak, ako keby bol na veľtrhu cestovného ruchu, kde svoje služby ponúka na kontraktačnom podujatí. Z 20 prezentovaných prác hodnotiaca komisia (M. Harvišová, E. Kadlečíková, S.Malega) určila takéto poradie:

1. miesto:  Jozef       U r g e l a, 

2. miesto: Adriana  M o k r á, 

3. miesto: Ema         K m e ť k o v á.

Víťazi získali od Kúpeľov Bojnice, vďaka prevádzkovej riaditeľke spoločnosti K. Balážovej,  darčekové poukazy na návštevu wellnesu, vodného a saunového sveta v liečebnom dome Mier. 

 

7) Finančná olympiáda  - Ing. Karaková

 

Finančná vedomostná súťaž Finančná olympiáda z oblasti financií ponúka študentom stredných škôl možnosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a získať atraktívne výhry pre seba a finančný príspevok pre svoju školu. Súťaž sa koná každoročne v prvom polroku školského roka. Organizovaná je v troch kolách, aby si študenti mohli svoje vedomosti postupne dopĺňať, a aby sa skutočným víťazom stal ten, kto zvládne aj zvyšujúcu sa náročnosť testov. V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou online testu môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky. Vo finálovom kole, ktoré je organizované prezenčnou formou, sa študenti musia spoľahnúť iba na svoje finančné vedomosti. I. otvorené kolo súťaže prebiehalo od 20.11.2017 do  22.01.2018 a zapojili sa všetci študenti IV. ročníka.

 

8) Ekonomická olympiáda   - Ing. Karaková

Dňa 17. januára 2018 sa v Obchodnej akadémií v Prievidzi po prvý krát uskutočnilo školské kolo Ekonomickej olympiády, ktorej sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka. Ekonomická olympiáda  je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore.  Ide o  postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do finále (tento postup je záväzný a nedá sa obísť ani skrátiť). V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a otvorenými otázkami. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV). Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Celonárodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami a expertmi, ktorí môžu študentov následne inšpirovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste. Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné ceny.

 

9) Olympiáda o Európskej únii a Mladý digitálny Európan– JUDr. Majdanová Dagmar

 

Olympiáda o Európskej únii je vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii určená hlavne pre študentov III. a IV. ročníka stredných škôl. Jednotlivé tímy zložené z troch študentov a jedného pedagogického zamestnanca sa prihlasujú do súťaže prostredníctvom on-line registračného formulára, ktorý je na webovom sídle fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Dňa 18. 10. 2017 sa uskutočnilo regionálne kolo, z ktorého do finálového kola postupuje jeden tím z každého kraja. Súťažný tím Obchodnej akadémie v Prievidzi, vedený JUDr. Dagmar Majdanovou, sa usilovne pripravoval na súťaž.

Aj tento rok sa naša škola zapojila do súťaže Mladý Európan. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Reprezentovali nás 25. apríla Radka Vajdová a Barbora Uhráková z III. A a Ivona Adamcová z III.B triedy. Hoci sa dievčatám nepodarilo prebojovať až do finále, počas prípravy na súťaž získali mnoho poznatkov o Európskej únii. Veríme, že získané vedomosti budú môcť využiť pri svojich ďalších aktivitách.

Žiaci II a III. ročníka Obchodnej akadémie v Prievidzi sa 9. mája 2018 zúčastnili Školského kola Mladého digitálneho Európana 2018.   Táto atraktívna celoslovenská súťaž je jedinečnou príležitosťou pre žiakov II. a III. ročníka gymnázií a stredných odborných škôl v SR uchádzať sa o možnosť navštíviť Brusel a spoznať dôležité inštitúcie Európskej únie. MDE-2018 organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania. Záštitu nad súťažou MDE-2018 prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Súťaž MDE-2018 sa realizuje formou školského online testovania prostredníctvom elektronického testovacieho systému e-Test. V školskom kole Mladý digitálny Európan 2018 na Obchodnej akadémii v Prievidzi najlepšie výsledky a najvyšší percentil získali a teda víťazmi školského kola sú:

 1. miesto Samuel Líška II. B 

 2. miesto Erika Filípková III. B

 3. miesto Barbora Smetanová III. B a Andrea Valnerová III. A

 

Dňa 10. mája 2018 sa uskutočnilo v Prezidentskom paláci stretnutie finalistov Olympiády ľudským práv s pánom prezidentom Andrejom Kiskom. Spolu s dvanástimi finalistami prišli do Prezidentského paláca aj organizátori a podporovatelia súťaže, ale aj učitelia, ktorí študentov pripravovali. „V Olympiáde ľudských práv nejde len o súťaž, ale o pochopenie vlastných životov, významu občianskej angažovanosti a obrany mieru, demokracie, kultúry ľudských práv,“ pripomenula pri ich predstavovaní predsedníčka celoštátneho kola tejto súťaže PhDr. Dagmar Horná PhD.

Obchodnú akadémiu v Prievidzi reprezentovala predsedníčka krajskej komisie Olympiády ľudských práv, JUDr. Dagmar Majdanová.

 

Sme hrdí, že Obchodná akadémia v Prievidzi (v zastúpení JUDr. Dagmar Majdanovej a RNDr. Evy Kadlečíkovej) patrí medzi prvých 15 stredných škôl na Slovensku, ktoré získali titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - ocenenie sme si prevzali v piatok 29. septembra 2017 v Bratislave.

V dňoch 24.-27.10 2017 sa JUDr. Dagmar Majdanová a RNDr. Eva Kadlečíková ako Senior ambasádorky zúčastnili študijnej cesty do Štrasburgu, ktorá bola výsledkom práce v projekte Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. V Parlamente sa uskutočnil brífing a diskusia o práci a úlohách EP. Témou bol Brexit a jeho dopady na SR, ale aj migrácia a nezáujem slovenskej mládeže o voľby. Tiež sa uskutočnila návšteva Rady Európy, kde sa učitelia stretli so zástupkyňou Stáleho predstaviteľa SR pri Rade Európy. Získané skúsenosti a materiály je možné využívať na vyučovaní v rámci rôznych predmetov.

 

 

10) Súťaž Euroscola – JUDr. Majdanová Dagmar, IT manažment RNDr. Kadlečíková

 

Cieľom súťaže je posilniť verejnú diskusiu o Európskej únii aj u mladých ľudí. Študenti by mali organizovať podujatia, diskusie či workshopy.V dňoch 1.10. – 5. 10. 2017 sa uskutočnila odborná exkurzia žiakov Obchodnej akadémie do Štrasburgu. Zúčastnili sa jej žiačky III.B Erika Filípková a Júlia Svitková a Mgr. Alena Leštianska. Návšteva Štrasburgu sa uskutočnila na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu pána Vladimíra  Maňku. Kontakt s p. Maňkom sme nadviazali počas práce žiakov v projekte Euroscola 2017. V Štrasburgu p. Leštianska a žiačky  navštívili  Európsky parlament a osobne sa stretli s pánom Maňkom.  Z balkóna Parlamentu videli rokovanie europoslancov spojené s hlasovaním, čo bol pre nich výnimočný zážitok. Okrem toho si prezreli historické centrum mesta a iné zaujímavosti Štrasburgu.

Žiaci II. B zároveň pracovali na projekte Poznávanie eurozóny, zbierka euromincí- Euroscola 2019. Počas šk. roka 2017/18 sa žiaci II. B snažili o získanie ucelených poznatkov o krajinách eurozóny. Aby ich poznatky neboli len teoretické, pokúsili sa zozbierať euromince zo všetkých krajín EÚ, ktoré euro používajú. Pre každú krajinu vytvorili osobitný album, do ktorého vlepovali jednotlivé mince. Okrem pár centových mincí z Lotyšska a Estónska sa im podarilo zozbierať všetky mince. Zbierku je možné použiť na hodinách dejepisu, zemepisu, práva a podobne.

 

11) Školské kolo Olympiády ľudských práv (OĽP)

 

Školského kola Olympiády ľudských práv sa 30. novembra 2017 zúčastnilo 12 žiakov z rôznych ročníkov. Súťažiaci najprv riešili vedomostný test. Po vyhodnotení testov pokračovala súťaž formou diskusie o jednotlivých modelových situáciách. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení JUDr. Dagmar Majdanová, Mgr. Alena Leštianska, Mgr. Zuzana Olejárová. Výsledky súťaže: 

I. miesto: Michaela Vavrová, II. B,

II. miesto: Bianka Melišková, I. A,

III. miesto: Monika Zaťková, II.B.

 

Projekty

 

1) Žiačky III. B triedy v rámci projektu Junior Achievement Slovensko Podnikanie v cestovnom ruchu pracovali v prvom polroku šk. roku 2017/2018 na projekte Prievidza bez bariér. Cieľom projektu bolo zistiť, či turisticky zaujímavé miesta v Prievidzi a okolí sú prístupné aj pre telesne znevýhodnených návštevníkov. Aby pomohli pri odstraňovaní zistených nedostatkov, pripravili pre spolužiakov a verejnosť módnu prehliadku spojenú s tombolou, ktorá sa konala 20. decembra 2017 v galérii ArtPoint v Prievidzi. Okrem pána zástupcu riaditeľa školy Mgr. Ivana Kadlečíka sa na tejto akcii zúčastnila aj pani primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková. Projekt prišli podporiť aj bývalí študenti  školy Beátka Kotríková  a Martin Ducký, ktorí majú tiež pohybové znevýhodnenie. Finančný zisk z tomboly bude použitý na realizáciu bezbariérových riešení v meste Prievidza. Žiakov vedie JUDr. Majdanová.

Vo štvrtok 19. apríla 2018 sa žiaci I. A a II. B v rámci krúžku Projektové vyučovanie na Obchodnej akadémii v Prievidzi vybrali do lesa neďaleko Novák prispieť svojou prácou k skvalitneniu životného prostredia. Celé odpoludnie sa venovali vysádzaniu mladých stromčekov v lokalite Horné Lelovce. Najprv si vypočuli od pracovníka lesov základné informácie o výsadbe stromov. Potom sa už dali do práce, vysadili až 400 sadeníc! Všetci zúčastnení odišli domov s  pocitom dobre vykonanej práce a s odhodlaním, že to nebola ich posledná pomoc našim lesom. Žiakov vedie JUDr. Majdanová.

 

2) V oblasti cestovného ruchu má mesto Prievidza ambície udržať si svoje historické bohatstvo i tradície a zároveň chce byť moderným dynamickým regionálnym centrom podľa princípov „Smart city“ – zlepšovať kvalitu života v meste, znižovať záťaže životného prostredia a optimalizovať dopravu. Aj preto sa 19. apríla 2018 v Dome kultúry uskutočnila medzinárodná konferencia cestovného ruchu pod názvom Prievidza na križovatke histórie a súčasných trendov cestovného ruchu.  Žiaci III. A v rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu si vypočuli zaujímavé príspevky. Najviac ich zaujal príspevok Elektromobilita a jej vplyv na cestovný ruch, ktorý bol spojený s prezentáciou elektromobilov. Prievidza bola prvým mestom na Slovensku, kde sa uskutočnila verejná prezentácia najpredávanejšieho elektromobilu na svete NISSAN LEAF druhej generácie. Zaujímavý bol aj príspevok o urbanistických a výtvarných hodnotách najstaršieho prievidzského sídliska, kde v budove bývalej základnej školy sídli od roku 1989 aj naša škola. Sprievodnou aktivitou konferencie bola aj prezentácia projektu Zelený bicykel, v ktorom sa realizujú viacerí naši absolventi. Žiakov sprevádzal Mgr. Malega.

 

3) Poradca podnikateľa (PP) je žilinská firma s viac ako 27-ročnou históriou a viac ako 120 zamestnancami. Poskytuje v printovej aj online podobe odborné informácie z oblastí daní a účtovníctva, miezd a personalistiky, práva, legislatívy a ekonomiky. A keďže PP má nevšedného majiteľa, pôvodným povolaním učiteľa, firma podporuje vzdelávanie nielen zamestnancov, ale organizuje aj rôzne odborné školenia a konferencie a má blízko aj k študentom stredných a vysokých škôl. V posledných 5 rokoch tak vznikol program „PP Poradca pre školy“, v rámci ktorého firma pomáha dostať do škôl viac praxe, reálneho podnikateľského života i manažérskych skúseností. .PP Poradca pre školy je projekt prepájania teórie s praxou a je určený hlavne stredným školám so zameraním na ekonomiku, obchod, marketing, podnikanie. V praxi to znamená, že škola môže za veľmi výhodných podmienok získať na výučbové účely ročný prístup na odborné systémy DaňovéCentrum.sk a MzdovéCentrum.sk a využívať všetky ich služby a funkcie, odborné články či videoškolenia priamo na vyučovacích hodinách a naučiť tak študentov pracovať s týmito odbornými online systémami, čo sa im určite zíde po skončení školy a zvýšia si tak svoju kvalifikáciu a šancu na uplatnenie v zamestnaní. Tešíme sa, že PP Poradca pre školy je živý program a veríme, že škole aj študentom prinesie viac prepojenia s reálnym životom práce a firiem, skvalitnenie výučby a zlepšenie uplatnenia študentov na trhu práce. Naši žiaci a Obchodná akadémia v Prievidzi používaním tohto programu získavajú aj  konkurenčnú výhodu oproti iným školám v regióne. (Mgr. Kadlečík, JUDr. Majdanová, Ing. Králiková a Ing. Karaková)

 

4) Študentská spoločnosť

Novozakladaná študentská spoločnosť A. B. Group po upisovaní akcií a valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 8. novembra 2017 začala od 13. novembra 2017 oficiálne svoju podnikateľskú činnosť na Obchodnej akadémií v Prievidzi. JA firma plánuje vyrábať trička, zorganizuje školskú zábavu a zapojí sa aj do organizácie osláv 70. výročia založenia školy. Vzdelávacie programy JA Slovensko sú založené na získavaní praktických skúseností tak, aby rozvíjali ich pracovné, sociálne a komunikačné zručnosti. Programy JA Aplikovaná ekonómia a JA Podnikanie v cestovnom ruchu II pozostávajú z 3 pilierov - teória, JA Firma a konzultant. Pod vedením učiteľky p. Ing. Tišťanovej si študenti zakladajú študentské JA Firmy aj na našej škole. Počas školského roka preniknú do problematiky riadenia a fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. Učia sa komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. Študenti pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Cieľom firmy je účasť na JA Veľtrhu podnikateľských talentov, ktorý je vyvrcholením celoročného úsilia študentov stredných škôl z celého Slovenska. Na veľtrhu prezentujú verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Stretávajú sa so svojou konkurenciou a súťažia v niekoľkých kategóriách. Veľtrh sa uskutoční 21. marca 2018. Odborná porota vyberie 5 finalistov - JA Firiem, ktoré budú následne súťažiť o účasť v medzinárodnej súťaži Company of the Year Competition, ktorá sa uskutoční v júli 2018 v Belehrade (termín bude upresnený). TOP finále JA Firiem sa uskutoční 17. mája 2018 v Bratislave.  V čase medzi JA Veľtrhom podnikateľských talentov a TOP finále JA Firiem budú pre finalistov pripravené workshopy v Bratislave a Košiciach zamerané na prípravu na finále - prezentačné zručnosti, tvorbu výročnej správy - mentori z biznis prostredia pomôžu študentom s prípravou na finále. 10. mája 2018 sa konalo v priestoroch OA likvidačné valné zhromaždenie študentskej spoločnosti A. B. GROUP. Na programe bola voľba predsedajúceho a orgánov likvidačného valného zhromaždenia, výročná správa likvidačného valného zhromaždenia a správa dozornej rady. Výročnú správu prečítal za každé oddelenie príslušný viceprezident a prítomní akcionári ju mali možnosť vidieť aj na prezentácii, ktorú vytvorila viceprezidentka marketingu. Po schválenie výročnej správy akcionárom rozdali dividendy

5) V školskom roku 2017/2018 sme v predmete PEJ využívali  programovú výučbu ZAV, v učebni N11. Program poskytuje cvičenia, ktoré žiaci postupne riešia a tak získavajú presnosť, rýchlosť, vytrvalosť a sebakontrolu pri písaní. Lekcie sú usporiadané od jednoduchých po zložitejšie. Cvičenia sú spracované postupným pridávaním písmen, tvorením slov, slovných spojení a viet. Učiteľ zo svojho počítača posiela žiakom úlohy, cvičenia, písomné práce. Kontroluje prácu žiakov, vie si pozrieť cvičenie ktoréhokoľvek žiaka. Program kontrolné práce a cvičenia archivuje a vyhodnocuje.

 

Žiaci si podľa záujmu zakúpili domácu výučbu programu ZAV na písanie domácich úloh. 100 úvodných cvičení je bezplatných. Základná sada  600 lekcií - domáca výučba je  za poplatok. Rozsah základných cvičení písania je možné žiakom rozšíriť. Doma nominovať doplnkové tréningové zostavy (minútovky, dvojminútovky, slovíčka ap.). Kompletne prebratá klávesnica  1200 lekcií.

 

V II. ročníku v predmete ADK sme pokračovali v programe ZAV od lekcie, na ktorej skončili I. ročníku. Využívali sme program na nácvik, desaťminútové odpisy a kontrolné práce. Domácu výučbu je možné využívať bez časového obmedzenia, prípadne i po skončení školy.

 

Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako nástupnícka organizácia po zrušenom Štátnom stenografickom ústave v Bratislave vykonáva štátne skúšky z písania na počítači a korešpondencie (ďalej štátne skúšky). Štátne skúšky sa skladajú z 10-minútového odpisu predloženého súvislého textu v textovom procesore MS Word s možnosťou korektúry a vypracovania dvoch písomností (obchodného listu a tabuľky) podľa predloženého zadania. Na vyhotovenie písomností v normalizovanej úprave majú účastníci 60 minút. Účelom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností z administratívy a korešpondencie. Obsah štátnej skúšky pozostáva z dvoch častí, v ktorých sa overujú zručnosti účastníkov:

 • písať rýchlosťou najmenej 200 čistých úderov za minútu s minimálnou presnosťou odpisu 99,50 %,

 • vyhotoviť dva druhy písomností v normalizovanej úprave v stanovenom časovom limite.

Z našej OA môžeme blahoželať  úspešným absolventom štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie, ktorá sa konala na našej škole 16. mája 2018: Boteková (IV. C), Majtényová a Bogáňová (obe IV. A).

 

Besedy

1.Cyklus ekonomických prednášok – „Sme v škole“– org. S. Malega

 

Úspešný projekt prednášok smevškole v našej škole pokračoval 25. 4. 2018 v DK Prievidza zaujímavým rozprávaním Lenky Sivákovej, našej absolventky, na tému RUSKO. Deväť mesiacov učila angličtinu na Sibíri. Žiakom porozprávala ako sa na Sibír dostala, čo tam robila. Rozprávanie oživila aj skúsenosťami zo svojich štúdii na Slovensku, Dánsku či počas pracovného pobytu na EXPO v Astane – Kazachstane.

 1. Dňa 20.10.2017 sa konala beseda s pracovníčkou PRIMA BANKY s pani M. Majerníkovou na tému  Aktuálne bankové operácie v rámci hodiny bankovníctva. Pripravila pre žiakov p.  Úradníčková.

 2. Dňa 6.4. 2018 sa študenti IV. ročníkov ( voliteľný predmet BAK) zúčastnili besedy s Mgr. Mušákovou, riaditeľkou pobočky VÚB v Prievidzi, na aktuálne otázky. P. riaditeľka žiakom opísala činnosť pobočky banky počas otváracích hodín, načrtla problematiku príjmových a výdavkových operácií banky, výmenu poškodených peňazí, sejfovú službu a službu nočný trezor ako i mnohé ďalšie otázky spojené s danou problematikou. V diskusii boli predostreté konkrétne situácie, ktoré môžu vzniknúť a vznikli pri práci s bankovkami ako i konkrétne riešenia, študenti sa dozvedeli o možných problémoch spojených s nepredvídanými vkladmi peňazí a obrovským prínosom diskusie bolo i zapojenie študentov analyzovať rôzne situácie, resp. vysloviť vlastný názor. Besedu pre žiakov pripravila Ing. Úradníčková.

 3. V pondelok 7. mája sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili motivačnej prednášky, ktorú pre nich pripravili zamestnanci a. s. TOWER FINANCE. Firma pôsobí viac ako rok na finančnom trhu a sústreďuje na rast majetku klienta nielen krátkodobo, ale aj v rámci dlhodobého horizontu. Jeden zo zakladateľov Tower Finance Ondrej Broska žiakom vysvetlil ako sa správať k peniazom tak, aby peniaze pracovali pre nich. Cieľom mladých ľudí by malo byť dosiahnuť stav finančnej nezávislosti. Finančná nezávislosť znamená mať dostatok finančných prostriedkov na to, aby nemuseli chodiť do práce a mohli sa venovať tomu, čo ich baví a napĺňa. Každý človek investuje čas a energiu na zarobenie peňazí, ale keď ich má, je schopný ich ľahko minúť. Cieľom prednášky bolo žiakov  naučiť, aby peniazom venovali pozornosť a zabezpečili sa do budúcnosti.  Zorganizoval Mgr. Vida.

 4. Na základe ponuky Univerzity Komenského v Bratislave sa 20. apríla 2018 žiaci II. B zúčastnili prednášky o fungovaní Európskej únie a o jednotlivých inštitúciách EÚ. Prednášajúci im formou PowerPoint prezentácie vysvetlil podrobnosti o jednotlivých inštitúciách EÚ. Na záver žiaci diskutovali o blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019. Vyjadrili presvedčenie o nutnosti účasti na týchto voľbách, keďže v predchádzajúcich voľbách bola účasť voličov v SR najnižšia v celej Európskej únii. Prednášku organizovala JUDr. Majdanová.

 5. Zaujímavé tipy ako robiť dobrú prezentáciu, o umení storytellingu, rady pre verbálnu aj neverbálnu komunikáciu pri prezentovaní pred publikom - aj tom hovoril Ivan Ježík z trenčianskej VOICES, n. o. našim študentom z III. B na workshope vo štvrtok 26. apríla 2018. Workshop pripravila RNDr. Kadlečíková.

 6. Žiaci našej školy sa zúčastnili 25. septembra 2017 zaujímavého filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý bol v meste Prievidza už druhý krát. “Na konci evolúcie nie je krása”. Na tento fakt sa snažil upozorniť festival. Čaká nás budúcnosť, kde zvieratá nebudú krásne, ale adaptované všemožnými spôsobmi, aby prežili v zničenom životnom prostredí? Môže, ale nemusí to tak byť. Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu v dopoludňajších hodinách, sa už roky snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Cieľom festivalu nie je ich vystrašiť, ale inšpirovať, aby na životné prostredie brali väčší ohľad.Okrem zaujímavých filmov sa žiaci zúčastnili na prezentácii lektorky Barbory Rumli, ktorá prezentovala zámery spoločnosti Enel v oblasti energetiky. Návštevu festivalu zorganizoval Mgr. Malega.

 

Plnenie hlavných úloh PK z plánu práce školy a PK

 

Maturitné skúšky:

Predsedovia PMK  (mimo našej školy): Ing. Hofierková Dekanová (GVBN Prievidza), Ing Karaková (SOA Prievidza), RNDr. Kadlečíková (GVBN Pd), Ing. Úradníčková (SOŠ OaS Kalinčiaka), Ing. Lazarová (SOŠ OaS PD), Ing. Pekárová (SOŠ OaS Kalinčiaka PD), Ing. Harvišová (SOŠ Partizánske), JUDr. Majdanová (SOŠ Handlová).

Skúšajúci odb. predmetov:

PČOZ      Ing. Karaková, Ing. Harvišová,  Ing. Gajdošíková, Ing. Uradníčková, RNDr. Kadlečíková, Ing. Hofierková Dekanová, Ing. Balková, Ing. Králiková a Ing. Lazarová.

TČOZ:  Ing. Hlásna, Ing. Krajčíková, Ing. Pekárová, Ing. Králiková, Ing. Hofierková Dekanová, Ing. Úradníčková, Ing. Šormanová.

 

Hodnotenie  teoretických a praktických maturitných skúšok

 

TČOZ  (od 21. mája do 25. mája 2018)

Ústne maturitné skúšky z TČOZ  sa konali v súlade z  vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.  Žiaci si ťahali otázky z 25 tém , ktoré boli zvolené zvlášť pre každý odbor štúdia. Témy boli zostavené tak, aby zahŕňali cieľové požiadavky na absolventa a charakterizovali obsah a rozsah študijných požiadaviek na absolventa z jednotlivých odborných predmetov

 

 1. odbor   - obchodná akadémia – 25 tém  - kombinovaných z predmetov  POE,  PRN, MEU, BAN, MAR, MAN, APE,  TOV, VCR, KXP, PER,

 2. odbor  –hospodárska informatika – 25 tém kombinovaných z predmetov POE, ASI

 

Každá téma na TČOZ bola  rozdelená na jednotlivé úlohy, témy boli prierezové,  pozostávali z rôznych predmetov štúdia hlavne teoretického charakteru.

Súčasťou maturitných otázok bol  aj zoznam všeobecných a konkrétnych pomôcok podľa vyhlášky.

Pri odpovediach študenti  mohli využiť vhodne doplnené pomôcky (v elektronickej podobe) k jednotlivým otázkam. Úroveň vedomostí bola primeraná a korešpondovala s dosiahnutými výsledkami z predošlých ročníkov. V hodnotení žiakov sa nevyskytli žiadne problémy. Pri hodnotení sa  mohlo prihliadať k predošlým výsledkom.

Pre členov maturitnej komisie bola prístupná   praktická dokumentácia z ADK, ako aj práce z odbornej praxe. Posledný ročník úspešne ukončilo 89 našich žiakov, z 92 prihlásených na maturitnú skúšku (odbor OA, odbor HI šesť prihlásených a 3 úspešne ukončili) v riadnom období školského roka 2017/2018.

Priemerný prospech za TČOZ = 2,27 v roku 2016, v roku 2017 2,59 a v tomto šk. roku 2,28.

 

V termíne od 9. apríla do 11. apríla 2018 konali žiaci (92) štvrtého ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia a žiaci (6) pomaturitného študijného odboru  6292 N hospodárska informatika maturitnú skúšku v predmete  Praktická časť odbornej zložky (PČOZ). PČOZ  overuje úroveň osvojených zručností žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických úloh komplexného charakteru. Žiak vykoná  na našej škole praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vo vyžrebovanej alebo určenej téme jednou z týchto foriem:

a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, v ktorej žiaci preukážu vedomosti najmä z predmetov účtovníctvo, ekonomické cvičenia, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika a informatika a študenti pomaturitného štúdia aj z premetov prax, programovanie, seminár z programovania a grafická úprava dokumentov (témy sa vypracúvajú v odbornej učebni IKT podľa určeného harmonogramu),

d) obhajoba úspešných súťažných prác. Táto forma sa týka žiakov, riešiteľov prác, ktorí sa umiestnili na 1. – 3. mieste v krajskom kole alebo na 1. – 5. mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v SR, registrovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (napr. SOČ, individuálne súťaže v rámci projektu aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu).

 

 

V odbore OA – štvorročné štúdium bolo pripravených 11 verzií (6 verzií + 5 verzií pre integrovaných študentov) vo forme a): Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy a dve témy (práce) vo forme d) obhajoba úspešných súťažných prác.

 • dĺžka MS (forma a)) – 7 hodín, dĺžka MS pre zdravotne znevýhodnených študentov  - PČOZ je rozdelené na 2 časti (dni), bola rozšírená o 50 % času.

V pomaturitnom odbore HI boli pripravené dve verzie zadaní. Obsahovali   úlohy z predmetov  IKT  (Word, Excel, Access, Lazarus) a súvislý príklad z UČT s využitím softvéru MRP – podvojné účtovníctvo.

PČOZ – forma a) - bola  vo forme súvislého príkladu podvojného účtovníctva konkrétnej firmy s vystavením rôznych účtovných dokladov a výpočtami miezd, odpisov, výdaja materiálu, výpočtom dane a pod. Príklad končil výpočtom dane z príjmu.  PČOZ žiaci riešili v odbornej učebni výpočtovej techniky.

 PČOZ – forma d) Obhajoba úspešných súťažných prác. Boli to práce žiakov:

 1. Andrej Sobota, (Výsledky: 1. miesto krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia. 07.04.2017), práca: Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry, (ďalej 3. miesto v kategórií Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu v celoslovenskom finále súťaže Môj projekt pre región 2016 v rámci programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu v Bratislave),

 2. Helena Ďurišová (Výsledky: 1. miesto krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia. 07.04.2017), práca: Fajn Fančová a iné štále hornej Nitry, (ďalej 3. miesto v kategórií Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu v celoslovenskom finále súťaže Môj projekt pre región 2016 v rámci programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu v Banskej Bystrici), (ako aj 2. miesto v hodnotení odbornou porotou v kategórií Najlepší prezentačný tím v celoštátnej súťaži Vitajte v našom regióne 2016 v programe Podnikanie v cestovnom ruchu ako súčasť JA Veľtrh podnikateľských talentov v Bratislave),

 3. Adriana Čechová, (Výsledky: 3. miesto krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia. 07.04.2017), práca: tóó je voda ! (studničky a pramene hornej Nitry),

 4. Ivona  Adamcová, (Výsledky: 3. miesto krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti, odbor 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia.  07.04.2017), práca: tóó je voda ! (studničky a pramene hornej Nitry), (ďalej 2. miesto v hodnotení odbornou porotou v kategórií Najlepší prezentačný tím v celoštátnej súťaži Vitajte v našom regióne 2016 v programe Podnikanie v cestovnom ruchu ako súčasť JA Veľtrh podnikateľských talentov v Bratislave),

 • všetci 4 žiaci boli zo IV.B, školiteľ prác Mgr. Stanislav Malega

Maturitnú skúšku úspešne vykonalo 78 žiakov, 20 žiaci neprospeli 17 odbor OA a 3 odbor HI). V tomto školskom roku bol prospech 3,08, priemerný prospech z PČOZ  bol v roku 2017 bol 2,74, v roku 2016 2,67. Dôvodom tohto katastrofálneho výsledku je absencia žiakov na vyučovaní, slabá motivácia žiakov mať lepšie výsledky a napredovať v učení, nesystematická príprava a nedostatok pevnej vôle prinútiť sa učiť, nízka úroveň vedomostí a zručností, ako aj výmena vyučujúcich v štvrtom ročníku, ktorá už zlý stav vedomostí žiakov nedokázala zvrátiť.

 

Deň otvorených dverí:

Deň otvorených dverí sa pre záujemcov o štúdium  na našej škole, ako aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť  konal v stredu 28. februára 2018 v čase od 12,00 hod. do 16,00 hod. Zúčastnila sa väčšina členov našej PK OP – poskytli informácie, predviedli spolu so žiakmi ukážky vyučovacích hodín a sprevádzali záujemcov priestormi školy.

Spoluorganizátor – Ing. Čiscoňová

Infocentrum : (všeobecné informácie o škole – predmety, prijímacie skúšky, aktivity, maturitné predmety.....)  RNDr. Kadlečíková

Prezentácia ukážok vyučovacích hodín – otvorené verejnosti, žiakom, kolegom z OA:

Podniková ekonomika:  Ing. Pekárová, Ing. Hlásna

Cvičenia z účtovníctva, seminár z účtovníctva: Ing. Harvišová, Ing. Karaková

Aplikovaná ekonómia: Ing. Tišťanová

Podnikanie v cestovnom ruchu: Mgr. Malega

Administratíva a korešpondencia:  Ing. Lazarová

Aplikovaná informatika:     Ing. Balková

Projekty školy:                      JUDr. Majdanová

Testy NÚCEM (ukážky testovania maturantov): Ing. Hofierková

Občerstvenie pre hostí:        Ing. Krajčíková

Sprevádzanie návštevníkov školy po priestoroch školy:  Ing. Králiková, Ing. Úradníčková, Ing. Šormanová a Ing. Gajdošíková

 

 

Program ZAV

 

Aj v školskom roku 2017/2018 sme v predmete PEJ a ADK využívali  programovú výučbu ZAV, v učebni N11. Program ZAV je programovaná výučba písania na klávesnici. Na rozdiel od iných programov dostupných na trhu nejde o rutinnú výučbu, ale o metodicky dobre premyslenú koncepciu. Program je nastavený tak, aby sám organizoval databázu, do ktorej ukladá výkony (chybovosť, rýchlosť písania, úspešnosť v cvičeniach) a podľa tejto databázy generuje každému žiakovi individuálne precvičovacie texty cielené na osobné nedostatky. Prostredníctvom programu každý žiak má individuálny prístup a pritom je aj veľmi efektívny, lebo nie je možné postúpiť do vyššej lekcie, bez zvládnutia predošlých lekcií.

Výučbový software si sťahuje žiak sám z internetu. Stiahnutý software slúži ako brána pre prístup na výučbový server autora programu, ktorý je stále on-line a na ktorom je spravovaná školská aj domáca výučba. Podmienkou pre domácu výučbu je len pripojenie k internetu.

Ak má žiak akékoľvek problémy s inštaláciou domácej výučby, môže precvičovať v škole aj v rámci krúžkov. Software si môže žiak nainštalovať opakovane a na ľubovoľný počet počítačov - všade tam, kde je pripojenie k internetu. Akýkoľvek dlhodobý pobyt mimo domu (napr. kúpeľná liečba) nemusí byť dôvodom k prerušeniu výučby. V prípade výmeny PC alebo pri preinštalovaní , pokračuje v nasledujúcej lekcii.

Žiaci si podľa záujmu zakúpili domácu výučbu programu ZAV na písanie domácich úloh. 100 úvodných cvičení je bezplatných. Základná sada  600 lekcií - domáca výučba je  za poplatok 10,- eur.

Rozsah základných cvičení písania je možné žiakom rozšíriť. Doma nominovať doplnkové tréningové zostavy (minútovky, dvojminútovky, slovíčka ap.). Kompletne prebratá klávesnica  je 1 200 lekcií.

V II. ročníku v predmete ADK sme pokračovali v programe ZAV od lekcie, na ktorej skončili v I. ročníku. Využívali sme program na nácvik, desaťminútové odpisy a kontrolné práce. Domácu výučbu je možné využívať bez časového obmedzenia, prípadne i po skončení školy.

Odborná prax

V dňoch 05. 02. 2018 – 16. 02. 2018 sa žiaci II. ročníka OA odbor HI zúčastnili odbornej praxe. Študenti absolvovali odbornú prax v rozsahu 10 pracovných dní po 6 hodín. Z celkového počtu 6 pracovísk bolo odkontrolovaných 5, t. j. 83,3 %, neodkontrolovaných 1 t.j. 16,7 %.

Jedno pracovisko nebolo odkontrolované, nakoľko žiačka Veronika Trvalová nahlásila prax až počas konania praxe. Na odkontrolovaných pracoviskách bola kontrola vykonaná:

 • 1x – 5 pracovísk.

Počas vykonávaných kontrol vyučujúci poverení kontrolou neboli zistené nedostatky na kontrolovaných pracoviskách z pohľadu žiakov.

Ostatní žiaci triedy si nenahlásili a ani sa nezúčastnili odbornej praxe. Sú to nasledovní žiaci:

 • Dorota Harvišová,

 • Lukáš Jančovič,

 • Miroslav Plachý,

 • Juraj Borko.

 

Odborná prax žiakov II. a III. ročníka OA

 

V  dňoch 14. 05. 2018 – 25. 05. 2018 žiaci druhého a tretieho ročníka absolvovali odbornú prax v rozsahu 10 pracovných dní po 6 hodín. Z celkového počtu 90 pracovísk bolo odkontrolovaných 90, t. j. 100 %, neodkontrolovaných 0 t. j. 0 %. Na odkontrolovaných pracoviskách bola kontrola vykonaná:

 • 1x – 4 pracovísk t. j. 4,44 %,

 • 2x – 86 pracovísk t. j. 95,56 %.

Počas vykonávaných kontrol vyučujúci poverení kontrolou zistili nedostatky na kontrolovaných pracoviskách, žiaci neboli zastihnutí počas kontroly na pracovisku:

 • 27. OA, II. B, Oľga Adámiková, Ekon Auto, s. r. o., Februárová 1082/11, 958 01  Partizánske,

 • 72. OA, III. B, Miroslav Baláž, Palete – Stav, s. r. o., Na Záhumní 16, 971 01 Prievidza,

 • 86. OA, Richard Gajdošík, Základná škola Kanianka, SNP 587/4, 972 17  Kanianka,

 • 91. OA, Nikolas Ďurík, Základná a materská škola Nitrica, Nitrica 41, 972 22  Nitrica.

 

Žiak Alex Mokrý, III. B, 36. OA, JM clear, s. r. o., Veľkonecpalská 349/68, 971 01  Prievidza bude na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonávať odbornú prax počas letných prázdnin v termíne 02. 07. 2018 – 13. 07. 2018. Pracovisko Rimavská Sobota Viktória Zahoranská II. B bola kontrolovaná 2x telefonicky.

 

 

Prievidza, 03. 07. 2018 

Ing. Dagmar Karaková