Programovanie

Výslednú známku tvorí aritmetický priemer zo:

·         známok z písomných prác,

·         známok z praktických skúšok (zostavenie algoritmu a prepísanie do programovacieho jazyka),

·         známok z priebežného hodnotenia aktivity žiaka na hodine,

·         známok za vypracovanie určených zadaní  (domácich úloh).

Známky sa podieľajú na výslednom hodnotení nasledovnou váhou:

  • písomná práca – 30 %,
  • praktická skúška – 30 %,
  • priebežné hodnotenie – 20 %,
  • domáce zadania – 10 %.

 Stupnica

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

viac ako 90%

viac ako 75%

viac ako 50%

viac ako 30%

menej ako 30%