Makroekonómia

1.      Národné hospodárstvo, reprodukčný proces, makroekonomické výstupy

 • MEU (4. roč.): reprodukčný proces (charakteristika, druhy reprodukcie), kolobeh v národnom hospodárstve, charakteristika základných makroekonomických ukazovateľov, metódy výpočtu HDP, alternatívne ukazovatele merania výkonnosti ekonomiky, negatívne javy v spoločnosti ovplyvňujúce kvalitu života, spotreba, úspory a investície a ich vplyv na fungovanie ekonomiky,
 • POE (1. roč.): národné hospodárstvo, kolobeh, ukazovatele,
 • HOG (1. roč.): najvyspelejšie a najchudobnejšie štáty podľa HDP na obyvateľa.

 

2.      Trh a trhový mechanizmus

 • POE (1. roč., príp. aj MEU): základné ekonomické otázky, charakteristika jednotlivých hospodárskych systémov (rozdiely medzi nimi), definícia trhu, typy trhov, subjekty trhu, trhový mechanizmus na príklade poľnohospodárskeho podniku, trhový kolobeh, dopyt (krivka), ponuka (krivka), trhová rovnováha a nerovnováha (krivky), druhy a formy konkurencie (so zameraním na poľnohospodárske podniky),
 • MEU (4. roč.): faktory ovplyvňujúce ponuku a dopyt v podmienkach poľnohosp. odvetvia, nedokonalosti trhu (externality, tieňová ekonomika).

 

3.      Hospodárska politika

 • MEU (4. roč.): postavenie, úlohy, ciele hospodárskej politiky štátu, fiškálna politika štátu (význam, úlohy, štátny rozpočet), monetárna politika (typy monetárnej politiky, nástroje), dôchodková politika v SR (funkcie a nástroje), zahraničnoobchodná politika (typy, nástroje, dopad na obchodnú a platobnú bilanciu), ekonomické embargo, daňový raj a ich dopady v NH,  euro (kroky k zavedeniu na Slovensku, výhody a nevýhody eurozóny, euro ako mena),
 • POE  (3. a 4. roč.): prepojenie daní na ŠR, NBS a jej menové nástroje, zahraničný obchod a colná politika.

 

4.      Ekonomická integrácia

 • MEU (4. roč.): ekonomická integrácia (formy), Európska únia a menová únia (vznik, podmienky pre vstup, problémy, výhody a nevýhody členstva), orgány EÚ, symboly EÚ,  euro (výhody, nevýhody),
 • HOG (1. roč.): európska únia,
 • POE (3.,4. roč.): euro, eurozóna.

                      

Podnik a podnikanie

5.      Podnik, živnosti

 • POE (1. roč.): charakteristika podniku (všeobecne, podľa Obch. z.), členenie podnikov podľa rôznych hľadísk, obchodný názov podniku (jeho druhy), konanie (rokovanie) v mene podniku, založenie podniku (predpoklady na podnikanie, podnikateľský zámer, zakladateľský rozpočet), vznik podniku, zrušenie podniku (dôvody, spôsoby zrušenia), zánik podniku, prepojenie vzniku a zániku podniku s obchodným registrom, živnostenské podnikanie (charakteristika), podmienky prevádzkovania živností, druhy živností, význam živností pre štát, postupnosť krokov založenia živnosti skončeného absolventa,
 • MKT (voliteľný): prepojenie s podnikateľským plánom.

 

6.      Obchodné spoločnosti a podnikanie

 • POE (1. roč.): definícia podnikania, subjekty podnikania, charakteristika a obsah obchodného registra, delenie obchodných spoločností (osobné a kapitálové), zakladacie dokumenty v jednotlivých spoločnostiach (náležitosti), orgány – štatutárne orgány obchodných spoločností, práva a povinnosti spoločníkov v obchodných spoločnostiach, výhody a nevýhody jednotlivých obchod. spoločností, zakladanie akciovej spoločnosti s výzvou na upisovanie akcií, zakladanie jednoduchej spoločnosti na akcie (j. s. a.)
 • UCT (3. roč.): možnosti zvyšovania ZI podľa rozhodnutia valného zhromaždenia,
 • PRN (3. roč.): obchodné spoločnosti,
 • EKOL: dopad podnikateľskej činnosti na životné prostredie v regióne Horná Nitra.

 

Podnik a jeho činnosť – podnikový transformačný proces

7.      Manažment – riadenie podniku

 • POE (3. roč. , 1. roč.): charakteristika manažmentu (podoby pojmu), manažérske funkcie v konkrétnom výrobnom podniku (plánovanie – ciele, prostriedky, plány; organizovanie – organizácia, tvorba organizačných štruktúr, orgány podniku; vedenie – štýly vedenia, kontrola – druhy, fázy), rozhodovací proces (znaky, druhy), typy organizačných štruktúr v malom a veľkom podniku, manažéri (vlastnosti, kategórie manažérov),
 • POE (2. roč.): úloha manažérov v oblasti BOZP a ochrany ŽP,
 • UCT (4. roč.): postavenie účtovníctva v podnikovom manažmente,
 • KXP (2. roč.): konflikty (riešenie konfliktov – úloha manažérov).

 

8.      Výroba a výrobné podniky

 • POE (1. roč.):  charakteristika výrobnej činnosti, stránky a ciele výroby, výrobný podnik (jeho začlenenie do štruktúr národného hospodárstva a odvetvovej deľby práce), typy a druhy výroby, výrobné vstupy a výstupy, výrobný program a plán na príklade konkrétneho výrobného podniku, etapy prípravy výroby a technologický postup pri výrobe konkrétneho výrobku, funkcie výrobku a právna ochrana výrobkov (patenty, licencie, ochranné známky, ...),
 • POE (2. roč.): bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnom podniku,
 • TVZ (1 – 2. roč.): postup výroby určitého výrobku (vyber si sám), ochranné známky, obalová technika – jej vplyv na ŽP,
 • Príklad: výpočet výrobnej kapacity a jej vplyv na výrobný plán.

 

9.      Materiálové hospodárstvo podniku – zásobovanie

 • POE (2. roč.): logistika, zásoby (ich význam, predmet obstarávania), zásobovacia činnosť podniku (plánovanie zásob, nákupná činnosť, preprava, skladovanie), nákupná činnosť podniku, výber dodávateľa a právne zabezpečenie dodávok (zmluvy, objednávky), organizácia zásobovacej činnosti v malom a veľkom podniku, spôsoby prepravy a skladovania zásob vo veľkom podniku, systémy riadenia zásob, ukazovatele hospodárenia so zásobami (obratovosti),
 • UCT (3. roč.), EKC (4. roč.): oceňovanie zásob pri príjme a výdaji, evidencia zásob,
 • ADK (3. roč.): formálna a obsahová stránka obchodných listov súvisiacich s kúpou zásob (inzerát, dopyt, ponuka, objednávka),
 • HOS (3. roč.): ukazovatele hospodárenia so zásobami (príp. POE – 3. roč. finančná analýza).

 

10.  Majetok podniku – dlhodobý majetok - investovanie

 • POE (2. roč.): charakteristika majetku, členenie majetku podľa rôznych hľadísk a charakteristiky, obstarávanie dlhodobého majetku (spôsoby, investičná výstavba), oceňovanie majetku, zdroje financovania, opotrebenie majetku (formy opotrebenia a faktory vplývajúce na opotrebenie), odpisovanie majetku (účtovné a daňové odpisy a ich vplyv na hospodársky výsledok), vyraďovanie a evidencia majetku, obnova majetku (údržba, oprava), využívanie majetku,
 • POE (4. roč.): investície, plánovanie investícií a investičná činnosť podniku,
 • UČT (3. roč.), EKC (4. roč.): dlhodobý majetok, doklady - evidencia,
 • Príklad: výpočet vstupnej ceny, odpisov a zostatkovej ceny dlhodobého majetku.

 

11.  Personalistika

 • POE (2., 4. roč.): pojmy personalistiky, úlohy personálnych manažérov (plánovanie, opis práce, výber a získavanie zamestnancov, pracovný pomer, kvalifikácia a hodnotenie zamestnancov,...), kroky pri získavaní  a výbere zamestnancov z rôznych zdrojov, pracovný pomer (vznik, zmena, skončenie PP zo strany zamestnanca, zamestnávateľa), pracovné podmienky (fyzikálne, sociálne, BOZP, vzťahy na pracovisku), kvalifikačná príprava zamestnancov a spôsoby kvalifikácie, svet práce (vstup na trh práce absolventa),
 • ADK (4. roč.): pracovný inzerát na ponuku prácu v medzinárodnej spoločnosti,
 • PRN (3. roč.): pracovno-právne vzťahy.

 

12.  Odmeňovanie zamestnancov

 • POE (2. roč.): úlohy personálnych manažérov (hodnotenie zamestnancov, vedenie ľudí, odmeňovanie zamestnancov, evidencia zamestnancov), motivácia a stimulácia zamestnancov, mzdové podmienky podľa legislatívy (formy mzdy, výhody a nevýhody mzdy pri stimulácii zamestnancov), výpočet mzdy pracovníka, odmeňovanie v rôznych sektoroch hospodárstva (súkromný sektor, štátny sektor), časové podmienky (pracovný čas, prestávky v práci, nadštandardné pracovné časy, dovolenka – ich vplyv na odmeňovanie),
 • (UČT, EKC – 4. roč.): navrhnúť formy mzdy a výpočet mzdy v kategórii robotník, evidencia zamestnancov (ZVL, mzdový list,...),
 •   PRN (3. roč.): pracovno-právne vzťahy.

 

13.  Odbyt a marketing

 • POE (2. roč.): charakteristika odbytu a odbytových teórií, marketing a  marketingový algoritmus (koncepcia, analýza, realizácia,...), prieskum trhu a jeho členenie, marketingové stratégie, marketingové nástroje (4 politiky: kontraktačná, výrobková, komunikačná, distribučná), určenie minimálnej a predajnej ceny na Vami zvolenom výrobku, návrh na vhodné prostriedky reklamy a podpory predaja pri predaji ekologického výrobku, plánovanie odbytu, fakturácia a evidencia hotových výrobkov,
 • MKT (voliteľný): marketingový mix,
 • ADK (3. roč.), EKC (4. roč.): faktúra – náležitosti.

 

14.   Ekonomická stránka činnosti podniku (náklady, výnosy, výsledok hospodárenia)

 • POE (2. roč.): charakteristika nákladov, výnosov, výsledku hospodárenia, časový a vecný nesúlad medzi nákladmi a výdavkami a výnosmi a príjmami, spôsoby členenia nákladov s poukázaním na ich význam a výpočet ceny výrobku, plánovanie N, V, VH, znižovanie nákladov (zdroje, prostriedky - s dôrazom na ochranu ŽP), členenie výnosov a ich zvyšovanie, zisťovanie hospodárskeho výsledku, rozdelenie zisku a úhrada straty v jednotlivých právnych formách, ukazovatele rentability,
 • UCT (3. roč.): náklady, výnosy, VH, členenie nákladov účtovné a druhové, zisťovanie výsledku hospodárenia,
 • UCT (4. roč.): kalkulácie a rozpočty (kalkulačný vzorec), metódy rozpočtovania nákladov.

 

15.   Finančné riadenie podniku

 • POE (3. roč.): základné pojmy finančného riadenia (majetok, financie, kapitál,...), náplň práce finančného manažéra (investičné rozhodnutie, finančné rozhodnutie, finančná analýza, finančné plánovanie), investície (členenie, význam investícií pre ochranu ŽP, hodnotenie efektívnosti investičného projektu), finančné zdroje (členenie a charakteristiky), osobitné formy financovania, finančná analýza (úloha FA, zdroje pre FA, postup FA, ukazovatele FA), finančné plány z časového hľadiska,
 • UCT (2. a 4. roč.): účtovné výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát), finančné zdroje (kapitál, pasíva podniku), majetok podniku (aktíva),
 • HOS (3. roč.): ukazovatele z rôznych oblastí,
 • POE (2., 3. a 4. roč.): prepojenie s bankovou sústavou, dlhodobým majetkom, medzinárodným platobným stykom,
 • Príklad: výpočet pomerných finančných ukazovateľov, posúdenie vývoja ukazovateľov v čase 

 

Obchod

16.  Vnútorný obchod (maloobchod, veľkoobchod)

 • POE (3. roč.): charakteristika obchodu, obchodného podniku, maloobchodu (MO), veľkoobchodu (VO), funkcie obchodných podnikov, formy MO a VO (podľa rôznych hľadísk), formy kooperácie v obchode (franšízing, shoppingcentrá,...), technické vybavenie a technologický proces vo VO a MO, maloobchodný mix (tvorba ceny v obchodných podnikoch), sledovanie hospodárenia obchodných podnikov (ukazovatele), registračné pokladnice a kódy EAN,
 • TVZ (1. roč.): ochrana spotrebiteľov podľa legislatívy, označenie tovarov (výrazové prostriedky na tovaroch, manipulačné značky), označovanie obalov z hľadiska ochrany ŽP,
 • Príklad: na výpočet doby obratu a počtu obrátok v dvoch obchodoch a ich porovnanie.

 

17.  Zahraničný obchod

 • POE (3. roč.): podstata zahraničného obchodu (ZO), jeho význam pre NH, nevýhody a riziká ZO, organizácia ZO, formy ZO (export,.....), subjekty ZO, spolupráca v ZO (Joint Ventures), ukazovatele a bilancie v ZO (obchodná a platobná bilancia), obchodné zmluvy a obchodné dohody
 • MEU: zahraničné investície a ich vplyv na bilanciu krajiny,
 • KXP (2. roč.): multikultúrna komunikácia (význam v zahranično-obchodných rokovaniach),
 • HOG (1. roč.): slovenskí exportéri, importéri na Slovensko, komodity, ktoré SR vyváža a dováža (prípadne zistite aktuálnosti z tlače),
 • UCT (3. roč.), MEU: menový kurz, kurzové zisky a kurzové straty,
 • Príklad: na zmenu menového kurzu.

 

Finančný sektor

18.  Platobný styk

 • POE (1. roč., 3. roč.): charakteristika platobného styku, jeho predmet a členenie, formy platobného styku (charakteristika, výhody, nevýhody hotovostného, bezhotovostného a kombinovaného PS), druhy a náležitosti dokladov v jednotlivých formách PS, bežný účet (postup pri založení účtu a vybavovaní platobnej karty), šeky a zmenky v obchodnom styku a bankovom sektore (charakteristika, náležitosti, operácie s nimi), moderné formy bezhotovostného PS (elektronické bankovníctvo, formy a výhody),
 • EKC (4. roč.): účtovná evidencia v rámci platobného styku, doklady v PS,
 • POE (4. roč.), BAK (voliteľný): netermínované vklady (bežný účet), elektronické bankovníctvo,
 • HOS (2. roč.): výpočet úrokov z úveru,
 • Príklad: na výpočet eskontného úveru a výber banky s lepšou ponukou úverovania.

 

19.  Banková sústava

 • POE (4. roč.): podstata, význam a stupňovitosť bankovej sústavy, centrálna banka na Slovensku, jej postavenie, orgány, vzťahy k ECB - vznik, postavenie, orgány, Európsky systém centrálnych bánk a Eurosystém, komerčné banky (úverová činnosť - druhy úverov,princípy, postup pri poskytovaní úverov, úverová zmluva a jej náležitosti), vkladová činnosť - druhy vkladov, riziká obchodných bánk,
 • MEU (4. roč.): menová politika NBS,
 • POE, MKT: propagácia bankových produktov (letáky, reklamy, osobná propagácia).

 

20.  Dane a daňová sústava

 • POE (4. roč.): pojmy daň, daňová sústava, základné daňové náležitosti, prepojenie daní so ŠR, rozpočtový proces, daňové zásady, sústava daní v SR podľa dopadu na daňové subjekty (priame, nepriame dane), priame dane (dane z príjmu, miestne dane), nepriame dane (DPH, spotrebné dane), dôvod zavedenia niektorých daní vzhľadom k ochrane ŽP a zdravia človeka (daň z motorových vozidiel, spotrebné dane),
 • UCT (2. roč.): právne normy upravujúce účtovníctvo a ich súvislosť s daňovými zákonmi, účtovné a daňové odpisy, výpočet výsledku hospodárenia (pripočít. a odpočítateľné položky),
 • MEU (4. roč.): fiškálna politika (ŠR a dane),
 • Príklad:výpočet dane z príjmu fyzickej osoby (zamestnanca a fyzickej osoby živnostníka).

 

21.  Finančný trh a cenné papiere ako nástroje finančného trhu

 • POE (4. roč.): charakteristika finančného trhu (nástroje, subjekty, mechanizmus), funkcie finančného trhu, členenie finančného trhu podľa rôznych hľadísk, charakteristiky jednotlivých finančných trhov podľa vecného hľadiska (peňažný, kapitálový, poistný, devízový, drahých kovov), finančné inštitúcie (burza: charakteristika, obchodovanie na burze, investičné spoločnosti: kolektívne investovanie), cenné papiere (charakteristika, podoba CP, druhy CP, obchody s CP), možnosti efektívneho investovania,
 • POE (1. , 4. roč.): akcia v akciovej spoločnosti, zmenky, šeky, CP v bankovom sektore (bankové obligácie),
 • Príklad: na výpočet dividendy, kurzu akcie a vývoj kurzu.

 

22.   Poisťovníctvo

 • POE (4. roč.): poisťovníctvo (charakteristika, význam, úlohy), základné pojmy a kategórie poistenia na konkrétnych príkladoch, poistné vzťahy medzi subjektmi poistenia (príklady), funkcie a princípy v poistných vzťahoch, klasifikácia poistení s uvedením konkrétnych príkladov, životné a neživotné poistenie (druhy, charakteristika, príklady), komerčné a sociálne poistenie (rozdiely medzi nimi), dôchodkové zabezpečenie v SR (piliere),
 • UCT (3.  roč.): spôsob výpočtu odvodov poistného do poistných fondov, vplyv poistného na výpočet dane z príjmu (prepojenie na daňovú sústavu).

 

23.  Záväzkové právo

 • PRN (3. roč.): vznik a obsah záväzkov, spôsoby zmeny záväzkov, zabezpečenie a zánik záväzkov, rôzne zmluvy podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka (zmluva o dielo, zmluvy nájomné, darovacie zmluvy, zmluvy z bankovej sféry, zmluvy dopravné a sprostredkovateľské), kúpna zmluva
 • POE (3. roč.): subjekty v obchodno-záväzkových vzťahoch (kupujúci – predávajúci; dlžník – veriteľ,...), kúpna zmluva vo vnútornom a zahraničnom obchode (vznik, právne podmienky pre vznik kúpnej zmluvy, náležitosti kúpnej zmluvy, plnenie kúpnej zmluvy), odlišnosti v obsahu kúpnej zmluvy vo vnútornom a zahraničnom obchode, poruchy pri plnení kúpnej zmluvy
 • ADK (3. roč.): riešenie porúch pri plnení kúpnej zmluvy prostredníctvom obchodných listov (reklamácia, urgencia, upomienka)

                                                                       

Voliteľné predmety

Marketing

1.      Marketing v trhovom prostredí

 • MKT  (3., 4. ročník) – pojem marketing (význam, úlohy), marketingové pojmy, vývoj marketingu, marketingový algoritmus, prieskum trhu (etapy), formy prieskumu trhu (dotazník, anketa,...), správanie kupujúceho na trhu,
 • POE (1., 2. roč.) – pojmy potreby, statky, trh, typy trhov, odbytové nástroje.

 

2.      Marketingové strategické plánovanie

 • MKT (3., 4. roč.) – plánovanie v podniku (význam), strategické plánovanie v podniku, podnikateľský plán študenta (časti podnikateľského plánu: analýza silných a slabých stránok, analýza podnikateľského portfólia – matica BCG, finančný plán,....),
 • POE (1. roč.) – založenie podniku a vznik podniku, ciele podniku,
 • TVZ (1. roč.) – povinnosti podnikateľa pri predaji svojich výkonov spotrebiteľom vyplývajúce zo zákona na ochranu spotrebiteľa a iných zákonov.

 

Bankovníctvo

3.      Pasívne operácie komerčných bánk

 • BAK (3,. 4.  roč.) – podstata pasívnych operácií komerčných bánk (význam), druhy pasívnych operácií, formy vkladov, formy investovania, založenie bežného účtu podnikateľa a fyzickej osoby, využitie bežného účtu v podniku, elektronické bankovníctvo,
 • POE (3., 4. roč.) – banková sústava, platobný styk, finančný trh.

 

4.      Aktívne operácie komerčných bánk

 • BAK (3., 4. roč.) – Podstata aktívnych operácií komerčných bánk (význam), druhy úverov, hypotekárny úver pre rôzne skupiny klientov, výpočet úrokov, vplyv centrálnej banky na komerčné banky pri poskytovaní úverov, vlastnosti a vystupovanie bankového pracovníka, význam úverového registra, 
 • POE, MEU  – banková sústava, monetárna politika centrálnej banky.

 

Manažment a personalistika

5.      Vznik a vývoj manažmentu

 • MAN (3. roč.) – charakteristika klasickej školy MAN (jej predstavitelia, prínosy), H. Ford a jeho prínosy v pásovej výrobe, T. Baťa a jeho prínosy pre súčasnosť, americký manažment (predstavitelia, smery), japonský manažment (systém JIT, rozdiely s americkým manažmentom), psychologicko-sociálne prístupy v manažmente (Maslow, Gregor), 
 • POE (1., 2. roč.) – bezskladový systém obstarávania zásob, pyramída potrieb.

 

6.      Personalistika

 • PER – personálny manažment (základné pojmy, oblasti záujmu, činnosti), analýza práce (opis práce, požiadavkový profil), vstupný pohovor do zamestnania, písomnosti súvisiace so vznikom pracovného pohovoru, podnikové vzdelávanie (postupy, metódy),
 • POE (2. roč.) - personálna činnosť,
 • ADK (4. roč.) – zamestnanecké písomnosti (životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list).

 

Cvičná firma – praktikum

9.      Podnikanie v SR

 • CFP (3. roč.) – podnikanie FO a PO v SR, založenie najbežnejších právnych foriem podnikania v SR, vznik cvičnej firmy, postup pri registrácii firmy na úrady a inštitúcie (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa), účtovanie zdravotného a sociálneho poistenia firmy, otvorenie účtu v Centrobanke, získavanie kapitálu pre malý podnik,
 • POE (1., 4. roč.) – podnikanie (živnosti, obchodné spoločnosti), zdravotné a sociálne poistenie.

 

10.  Personalistika a odmeňovanie v CF

 • CFP – personalistika a personálne činnosti v CF, výber zamestnancov, činnosti a dokumenty personálneho a informačného systému CF, etický kódex CF, dotazník pre uchádzačov o prácu v CF, výpočet mzdy pracovníka v CF, význam organizačného a pracovného poriadku pre firmu, politika BOZP,
 • POE – personalistika, odmeňovanie, mzdy (funkcie mzdy), BOZP.

 

Aplikovaná ekonómia

11. Aplikovaná ekonómia – JA Firma – činnosť firmy

 • charakteristika JA firmy (stránka ae.jasr.sk), podnikový transformačný proces, podnikové výrobné faktory, základné činnosti v JA firme (POE 1, roč.), akciová spoločnosť, majetok spoločnosti, financovanie JA firmy na začiatku a počas činnosti
 • postupnosť krokov JA firmy od založenia – po likvidáciu
 • organizačná štruktúra JA firmy – úlohy jednotlivých funkčných útvarov a konkrétnych zamestnancov v JA firme, deľba práce, kooperácia, tímová práca – výhody, nevýhody (aj POE 1. roč.)
 • podnikateľský plán – charakteristika, štruktúra, obsah, prílohy (aj POE 1. roč.)
 • interné písomnosti vyhotovené pri valnom zhromaždení (pozvánka, prezenčná listina, zápisnica) – ich obsah a formálne vyhotovenie (aj ADK 4. roč.)
 • spoločensky zodpovedné podnikanie – čo je to, oblasti SZP, darcovstvo, sponzoring, uplatnenie SZP v JA firme
 

Podnikanie v cestovnom ruchu

13. Služby cestovného ruchu

 • VCR (3. roč.) – charakteristika cestovného ruchu, služby cestovného ruchu (delenie, znaky služieb), sprievodca cestovného ruchu (kategorizácia sprievodcov), trasovanie, význam CR pre hospodárstvo SR,
 • POE (1., 3. roč.) – zahraničný obchod, národné hospodárstvo.

 

14. Kúpeľný cestovný ruch

 • VCR (3. roč. )- kúpeľný cestovný ruch (význam), prírodné liečivé faktory a zdroje, kategorizácia kúpeľných miest na Slovensku, liečené druhy chorôb v slovenských kúpeľoch, kúpeľné služby,
 • HOG (1. roč.) – cestovný ruch, SR.