APE

Žiakov na predmete aplikovaná ekonómia hodnotíme známkou na základe dosiahnutých bodov:
  1. z písomných prác (10, príp. 20 bodov),
  2. z vypracovania a obhajoby projektu (10 bodov),
  3. z bodového hodnotenia vyučujúceho a členov manažmentu študentskej spoločnosti za prácu a aktivitu v rámci študentskej spoločnosti (20 bodov).

Predmet

Hodnotenie písomných prác a testov

Poznámka

Aplikovaná ekonómia

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

viac ako 85%

viac ako 70%

viac ako 55%

viac ako 40%

menej ako 50%