Prax

Odborná prax sa hodnotí známkou do predmetu podľa zvolenej témy – spravidla POE

Žiakov po absolvovaní odbornej praxe hodnotíme známkou na základe dosiahnutých bodov:

a)  z formálnej stránky práce z praxe (dodržanie STN, úprava práce) – maxi. 6 bodov,

b)  z odbornej stránky práce z praxe:

-     dodržanie termínu odovzdania, rozsahu práce, prílohy – maxi. 4 body,

-     obsahové naplnenie témy, kvalita práce – maxi. 5 bodov,

-     prezentácia práce prostredníctvom Power Point – maxi. 5 bodov.

 Celkový možný počet dosiahnutých bodov je 20.

Predmet

Hodnotenie písomných prác a testov

Poznámka

Odborná prax

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

viac ako 90%

viac ako 75%

viac ako 60%

viac ako 40%

menej ako 40%