Podnikanie v CR

Seminárne práce, projekty:

výborný - sa žiak klasifikuje, dosiahol 100% - 90 % z celkových nárokov na prácu,

chválitebný - sa žiak klasifikuje, dosiahol 89% - 70 % z celkových nárokov na prácu,

dobrý - sa žiak klasifikuje, dosiahol 50% - 69 % z celkových nárokov na prácu,

dostatočný     sa žiak klasifikuje, dosiahol 30% - 49 % z celkových nárokov na prácu,

nedostatočný sa žiak klasifikuje, dosiahol menej ako 29% z celkových nárokov na prácu.