Ostatné predmety

 Hodnotenie odborných predmetov  6317 6 obchodná akadémia 

Predmet

Hodnotenie písomných prác a testov

Poznámka

Podniková ekonomika

Úvod do makroekonómie

Právna náuka

Aplikovaná informatika

Hospodárske výpočty a štatistika

Aplikovaná informatika-seminár

Marketing

Manažment

Personalistika

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

 

viac ako 90%

viac ako 75%

viac ako  60%

viac ako  40%

menej ako 40%

 

Tovaroznalectvo

Cvičná firma - praktikum

 

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

viac ako 90%

viac ako 75%

viac ako 55%

viac ako 45%

menej ako 45%

 

Bankovníctvo

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

viac ako 90%

viac ako 75%

viac ako 60%

viac ako 50%

menej ako 50%

 

Účtovníctvo
Ekonomické cvičenia

Účtovníctvo v praxi

výborný

chválitebný

dobrý

dostatočný

nedostatočný

viac ako 90%

viac ako 75%

viac ako 60%

viac ako 45%

menej ako 45%

-