Pokyny na spracovanie prác z praxe

 

 Práca obsahuje:

 • titulný list - číslo strany sa neuvádza, ale strana sa do počtu strán počíta, 
 • Titulný list - obsahuje nasledovné údaje (viď šablóna):
 1. Názov školy 
 2. Názov práce
 3. Práca z praxe
 4. Meno, priezvisko a trieda
 5. Názov pracoviska  a adresa pracoviska
 6. Miesto a školský rok
 • potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe - nachádza sa v šablóne, treba ho vytlačiť, vyplniť, číslo strany sa nepíše, ale započítava sa 
  do počtu strán,
 • hodnotenie študentanachádza sa v šablóne, treba ho vytlačiť a potvrdiť, číslo strany sa nepíše, ale započítava sa 
  do počtu strán,
 • denník praxe  - nachádza sa v šablóne, treba ho vytlačiť a dať podpísať zodpovednému pracovníkovi, číslo kapitoly a číslo strany sa nepíše, ale započítava sa do počtu strán,
 • obsah (zoznam jednotlivých častí, kapitol s uvedením číslovania)  číslo kapitoly a číslo strany sa neuvádza, ale strana sa do počtu strán počíta,
 • úvod  (struč informácie o podniku, v ktorom bola prax vykonávaná a zdôvodnenie výberu témy) číslo kapitoly je 0 alebo sa neuvádza, číslo strany sa uvádza (čiže úvod má číslo strany 6),
 • jadro (samotná téma práce členená na kapitoly a podkapitoly, spracovaná na základe získaných poznatkov z praxe). V jadre je obsiahnutá teoretická časť práce a analytická časť práce,
 • záver (krátke hodnotenie praxe a spracovanej práce študentom a poukázanie na súvislosti praxe s teoretickými vedomosťami) číslo kapitoly sa uvádza a strana sa čísluje,
 • zoznam použitej literatúry – uvedie sa abecedný usporiadaný zoznam použitej literatúry zostavený podľa začiatočného písmena priezviska autora, bez čísla kapitoly, strany sa číslujú
 • prílohy (rôzne písomnosti získané počas absolvovania praxe vyplnené podľa pokynov zamestnancov podniku, tabuľky, grafy a pod.), číslo kapitoly sa neuvádza, uvedie sa číslo strany, na danej strane sa uvedie zoznam príloh práce z praxe a jednotlivé prílohy sa číslujú vpravom hornom rohu spôsobom Príloha 1, Príloha 2, ... alebo Príloha A, Príloha B, .... Poznámka: CD alebo USB sa prikladá k práci len na pokyn vyučujúceho.

 

Formálna úprava práce z praxe:

 1. Rozsah práce - minimálne 10 strán - od Úvodu po Záver vrátane (do počtu strán minimálneho rozsahu práce sa nepočítajú - titulný list, potvrdenie o absolvovaní praxe, hodnotenie študenta, denník praxe, zoznam použitej literatúry, prílohy). Práca je napísaná na papieri formátu A4. Odporúča sa písať iba na jednu stranu, t. j. nepoužívať obojstrannú tlač. Práca sa odovzdáva v tlačenej podobe v 1 exemplári.
 2. Písmo - veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman, resp. Courier New.
 3. Riadkovanie - 1,5.
 4. Okraje - horný a dolný okraj 2,5 cm od hornej resp. dolnej hrany listu, ľavý okraj 3,0 cm, pravý okraj 2,0 cm.
 5. Číslovanie strán arabskými číslicami, rovnakým typom písma ako hlavný text, bez  pomlčiek, v strede strany, s umiestnením v dolnej časti strany (čísla strán sa uvádzajú od strany Úvod po stranu Prílohy (pri jednotlivých prílohách sa neuvádza v päte číslo strany).
 6. Prílohy - každá príloha sa začína na novej strane Označujú sa napr. Príloha A, Príloha B. alebo Príloha 1, Príloha 2 ...
 7. Úprava nadpisov a čiastkových nadpisov - Pri ich písaní platia nasledovné zásady:
  1. nadpisy sa oddeľujú od predchádzajúceho textu dvoma prázdnymi riadkami, od nasledujúceho textu jedným prázdnym riadkom,
  2. nadpisy sa zvýrazňujú (veľké písmená, tučné písmo, podčiarknutie a pod. Ak sa použije  podčiarkovanie, podčiarkuje sa len text, jeho číselné alebo abecedné označenie sa nepodčiarkuje),
  3. nadpisy, ktoré neobsahujú číselné alebo abecedné označenie, sa píšu  od ľavej zvislice,
  4. číselne alebo abecedne označené nadpisy sa píšu od ľavej zvislice, bez bodky za posledným číslom úrovne, medzi číslom alebo písmenom a názvom kapitoly sa vynechajú 2 medzery. Druhý a ďalšie riadky nadpisu sa začínajú písať pod prvým písmenom nadpisu v prvom riadku
  5. Príklady písania nadpisov:
   1. názov hlavnej kapitoly – veľkosť 14   (1  NADPIS),
   2. názov podkapitoly veľkosť 13 (1.1  Nadpis),  
   3. názov podkapitoly - veľkosť 12 (1.1.1 Nadpis),
   4. všetky ďalšie podkapitoly - veľkosť 12.
 8.  Číslovanie častí, odstavcov - na číslovanie sa používajú iba arabské číslice, za číslom na prvej úrovni sa nedáva bodka. Inak sa bodka kladie                        vždy medzi čísla označujúce jednotlivé úrovne Napr.:

1 Internet

1.1 Stručná charakteristika internetu - dodržiava sa tu STN 01 6910 s možnosťami stupňovitého členenia textu, členenia textu od zvislice alebo

     kombinovaného členenia textu.

Nové číslovanie prvej úrovne začína vždy na novej strane.

 • Členenie textu - logicky ucelené časti textu sa píšu do samostatných odsekov. Odseky sa oddeľujú 1 prázdnym riadkom. Prvý riadok odseku sa môže začínať:
 1. od ľavej zvislice
 2. so zarážkou.
 • Tabuľky - každá tabuľka má svoje poradové číslo (arabské) a názov. Číslo a názov sa umiestňujú nad tabuľku. Napr.: Tabuľka 1  Výsledky výskumu štruktúry zamestnancov
 • Ilustrácie - obrázky, grafy, nákresy, schémy a pod. Označujú sa napr. Obrázok 3 (toto označenie sa umiestni do stredu pod ilustráciu)