Pokyny na spracovanie prác z praxe

 

 Práca obsahuje:

 • titulný list - číslo strany sa neuvádza, ale strana sa do počtu strán počíta
 • abstrakt - číslo strany sa neuvádza, ale strana sa do počtu strán počíta
 • obsah (zoznam jednotlivých častí, kapitol s uvedením číslovania)  číslo kapitoly a číslo strany sa neuvádza, ale strana sa do počtu strán počíta
 • denník praxe  - číslo kapitoly a číslo strany sa neuvádza, ale strana sa do počtu strán počíta
 • úvod  (struč informácie o podniku, v ktorom bola prax vykonávaná a zdôvodnenie výberu témy) číslo kapitoly je 0 alebo sa neuvádza, číslo strany sa uvádza
 • jadro (samotná téma práce členená na kapitoly a podkapitoly, spracovaná na základe získaných poznatkov z praxe). V jadre je obsiahnutá teoretická časť práce a analytická časť práce.
 • záver (krátke hodnotenie praxe a spracovanej práce študentom a poukázanie na súvislosti praxe s teoretickými vedomosťami) číslo kapitoly sa uvádza a strana sa čísluje
 • zoznam použitej literatúry – uvedie sa abecedný usporiadaný zoznam použitej literatúry zostavený podľa začiatočného písmena priezviska autora. bez čísla kapitoly, strany sa číslujú
 • prílohy (rôzne písomnosti získané počas absolvovania praxe vyplnené podľa pokynov zamestnancov podniku, tabuľky, grafy a pod.)  bez čísla kapitoly, čísla strán sa uvádzajú a číslujú sa priebežne

 

Formálna úprava práce z praxe:

 1. Rozsah práce - minimálne 20 strán, z toho jadro práce musí tvoriť minimálne 10 strán. Do počtu strán sa nepočítajú obálka a prílohy. Počíta sa iba hlavná časť práce, do ktorej patrí aj úvod, záver a zoznam bibliografických odkazov. Práca je napísaná na papieri formátu A4. Odporúča sa písať iba na jednu stranu, t. j. nepoužívať obojstrannú tlač. Práca sa odovzdáva v tlačenej podobe v 1 exemplári.
 2. Písmo - veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman, resp. Courier New.
 3. Riadkovanie - 1,5.
 4. Okraje - horný a dolný okraj 2,5 cm od hornej resp. dolnej hrany listu, ľavý okraj 3,0 cm, pravý okraj 2,0 cm.
 5. Číslovanie strán arabskými číslicami, rovnakým typom písma ako hlavný text, bez  pomlčiek, v strede strany, s umiestnením v dolnej časti strany (titulný list, obsah, denník praxe - strany sa nečíslujú, ale do počtu strán práce sa počítajú).
 6. Prílohy - každá príloha sa začína na novej strane Označujú sa napr. Príloha A, Príloha B.
 7. Úprava nadpisov a čiastkových nadpisov - Pri ich písaní platia nasledovné zásady:
  1. nadpisy sa oddeľujú od predchádzajúceho textu dvoma prázdnymi riadkami, od nasledujúceho textu jedným prázdnym riadkom,
  2. nadpisy sa zvýrazňujú (veľké písmená, tučné písmo, podčiarknutie a pod. Ak sa použije  podčiarkovanie, podčiarkuje sa len text, jeho číselné alebo abecedné označenie sa nepodčiarkuje),
  3. nadpisy, ktoré neobsahujú číselné alebo abecedné označenie, sa píšu  od ľavej zvislice,
  4. číselne alebo abecedne označené nadpisy sa píšu od ľavej zvislice, medzi číslom alebo písmenom a názvom kapitoly sa vynechajú 2 medzery. Druhý a ďalšie riadky nadpisu sa začínajú písať pod prvým písmenom nadpisu v prvom riadku
  5. Príklady písania nadpisov:
   1. názov hlavnej kapitoly – veľkosť 14   (1  NADPIS),
   2. názov podkapitoly veľkosť 13 (1.1  Nadpis),  
   3. názov podkapitoly - veľkosť 12 (1.1.1 Nadpis),
   4. všetky ďalšie podkapitoly - veľkosť 12.
 8.  Číslovanie častí, odstavcov - na číslovanie sa používajú iba arabské číslice, za číslom na prvej úrovni sa nedáva bodka. Inak sa bodka kladie                        vždy medzi čísla označujúce jednotlivé úrovne Napr.:

1 Internet

1.1 Stručná charakteristika internetu - dodržiava sa tu STN 01 6910 s možnosťami stupňovitého členenia textu, členenia textu od zvislice alebo

     kombinovaného členenia textu.

Nové číslovanie prvej úrovni začína vždy na novej strane.

 1. Členenie textu - logicky ucelené časti textu sa píšu do samostatných odsekov. Odseky sa oddeľujú 1 prázdnym riadkom. Prvý riadok odseku sa môže začínať:
  1. od ľavej zvislice
  2. so zarážkou.
 2. Tabuľky - každá tabuľka má svoje poradové číslo (arabské) a názov. Číslo a názov sa umiestňujú nad tabuľku. Napr.: Tabuľka 1  Výsledky výskumu štruktúry zamestnancov
 3. Ilustrácie - obrázky, grafy, nákresy, schémy a pod. Označujú sa napr. Obrázok 3 (toto označenie sa umiestni pod ilustráciou)
 4. Titulný list - obsahuje nasledovné údaje:
  1. Názov školy 
  2. Názov práce
  3. Práca z praxe
  4. Meno, priezvisko a trieda
  5. Názov pracoviska  a adresa pracoviska
  6. Miesto a školský rok