Hodnotenie práce z praxe

Formálna stránka práce: (dodržanie STN, úprava)

maxi. 6 bodov

Odborná stránka práce:

 

● dodržanie termínu, rozsah práce, prílohy

maxi. 4 body

● obsahové naplnenie témy, kvalita práce

maxi. 5 bodov

● prezentácia práce

maxi. 5 bodov

Celkový možný počet dosiahnutých bodov:

20 bodov