Základné informácie

PRAX je povinnou súčasťou ukončenia ročníka. Realizuje sa na pracovisku mimo školy (v mieste trvalého bydliska alebo v mieste školy) v rozsahu 10 pracovných dní (6 hodín denne, nezahŕňa prestávku na obed). Miesto odbornej praxe si žiak vyberie a dohodne sám. Platí tu však zásada, že prax je možné absolvovať v tom istom podniku v druhom aj v treťom ročníku len v prípade, ak sa jedná o podnik, kde je možné v ďalšom roku zmeniť oddelenie, úsek, odbor, ...

Odporúčané pracoviská pre realizáciu Praxe:

  • rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • verejná správa, obecné a mestské úrady, resp. iné typy úradov napr. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, daňový úrad a pod.
  • súkromné podniky výrobného alebo nevýrobného charakteru, podniky služieb,
  • finančné inštitúcie – banky, poisťovne (komerčné poisťovne, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne),
  • obchodné podniky.

Odporúčaná náplň praxe:

administratívne práce, korešpondencia, pomocné práce v oblasti účtovníctva, práce s kancelárskou a výpočtovou technikou, vybavovanie personálnej agendy, štatistické a ekonomické výpočty, obchodné aktivity, marketing, práce na úseku daní, poplatky, tvorba cien, podnikateľské aktivity a pod.

 

Prihlasovanie na prax:

Nahlásenie údajov potrebných k vypracovaniu dohody o praxi sa bude realizovať elektronickou formou, vyplnením formulára, ktorý Vám bude zaslaný na Vaše e – mailové adresy. Formulár vyplňte a odošlite najneskôr do 09. 03. 2018.

 

Termíny:                                                              Zodpovedný:

Prax:  14. 05. 2018 - 25. 05. 2018

14. 05. 2018 – 25. 05. 2018

Viac tu: https://pkop.webnode.sk/prax/terminy-praxe/
14. 05. 2018 – 25. 05. 2018

Viac tu: https://pkop.webnode.sk/prax/terminy-praxe/
14. 05. 2018 – 25. 05. 2018

Viac tu: https://pkop.webnode.sk/prax/terminy-praxe/

Formulár: 09. 03. 2018                                             Samotný študent

Podpísanie dohody: 04. 05. 2018                               Samotný študent

Zozbieranie dohôd v triede a doručenie vyučujúcim:

04. 05. 2018                                                             Samotný študent

 

Dohoda o praxi:

  • dohody o praxi sa vyhotovujú v 2 kópiách a treba ich dať na podpis na príslušné pracovisko (neskladať, nakrčiť, prečítať si ju ...!)
  • v dohode o praxi po dohovore so zodpovedným pracovníkom, vyznačte pracovnú dobu,
  • podpísanú dohodu o praxi doručiť najneskôr do 04. 05. 2018 do 14:10 hod. Ing. Alžbete Balkovej.

 

Neprítomnosť na praxi:

Každú neprítomnosť je nutné VOPRED oznámiť do školy (na sekretariát tel. číslo 046/543 81 18) a každú vymeškanú hodinu je potrebné NAHRADIŤ (náhradu praxe taktiež nahlasujete do školy). Náhradu praxe v čase neprítomnosti je nutné doručiť aj písomnou formou (môže byť aj emailová forma) zodpovednej osobe za prax na škole.

 

Správa z praxe:

Správu z praxe vypracujete do šablóny, ktorá Vám bude zaslaná na Vašu e – mailovú adresu a bude sa nachádzať na stránke Predmetovej komisie odborných predmetov. Šablóna

 

Žiadosť o vykonanie praxe:

Žiadosť si podáva žiak sám, nepodáva ju škola. Vzor žiadosti nájdete na stránke odborných predmetov v časti prax. Vzor žiadosti

 

UPOZORNENIE: Nasledovný prehľad e – mailových adries vyplňte v stanovenom termíne, lebo Vám nebude možné zaslať formulár. Formulár si pozorne prečítajte a vyplňte vo všetkých jeho častiach a v stanovenom termíne, lebo bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie dohody o praxi. Žiaci, ktorí sa do zoznamu nezapíšu nebudú mať dohodu vypracovanú!