Témy prác z praxe

  

Odporúčané témy na vypracovanie správy z praxe

 1. Úverové operácie banky ( hypotekárny úver, kontokorentný úver a iné, charakteristika, podmienky poskytnutia konkrétnej banky, výpočet splátok a úrokov)
 2. Vkladové operácie banky ( bežný účet, termínovaný účet a iné, charakteristika, podmienky založenia konkrétnej banky, výška úrokov a výpočet úrokov, viazanosť)
 3. Cena – tvorba cien, cenové stratégie, kalkulácie – v konkrétnom podniku
 4. Daň z príjmu fyzických osôb  zo závislej činnosti – charakteristika, výpočet, ročné zúčtovanie dane, daňové priznanie, platba, účtovanie
 5. Daň z príjmov fyzickej osoby – charakteristika, druhy, výpočet, daňové priznanie, platba, účtovanie
 6. Daň z príjmov právnickej osoby – charakteristika, druhy, výpočet, daňové priznanie, platba, účtovanie, daňová licencia
 7. Daň z pridanej hodnoty – charakteristika, výpočet, daňové priznanie, platba, účtovanie
 8. Miestne dane – daň z nehnuteľnosti, druhy, sadzba, výpočet, daňové priznanie, platba dane (konkrétny príklad)
 9. Ostatné miestne dane – druhy, sadzba, výpočet, daňové priznanie, platba dane (konkrétny príklad)
 10. Finančná analýza podniku – postup, ukazovatele, výpočet, vyhodnotenie, účtovné výkazy
 11. Finančné zdroje podniku – charakteristika, vlastné a cudzie, interné a externé
 12. Dlhodobý majetok podniku – obstarávanie, oceňovanie, evidencia, účtovanie
 13. Dlhodobý majetok podniku – oceňovanie, odpisovanie, odpisový plán, účtovanie
 14. Krátkodobý majetok – charakteristika, rozdelenie, obstarávanie, oceňovanie, účtovanie, evidencia – v konkrétnom podniku
 15. Krátkodobý majetok – charakteristika, rozdelenie, výpočet ukazovateľov – doba obratu, počet obrátok, rentabilita – v konkrétnom podniku
 16. Marketing a odbytová činnosť podniku
 17. Marketing, propagácia a reklama v konkrétnom podniku
 18. Obchodné zmluvy v konkrétnom podniku
 19. Odmeňovanie a normovanie – druhy miezd, postup pri výpočte mzdy, účtovanie miezd
 20. Organizačná činnosť podniku – orgány podniku, typy organizačných štruktúr,  smernice, riadenie podniku a štruktúra zamestnancov
 21. Personálne činnosti podniku – získavanie a výber zamestnancov, pracovno-právne vzťahy, písomnosti v konkrétnom podniku
 22. Personálne činnosti podniku – vzdelávanie zamestnancov, pracovné podmienky, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v konkrétnom podniku
 23. Starostlivosť o zamestnancov, pracovné prostredie a pracovné podmienky, sociálna politika – v konkrétnom podniku
 24. Založenie a vznik podniku – charakteristika, postup, podnikateľský zámer, písomnosti spojené so začatím podnikania
 25. Platobné karty – druhy, podmienky vydania, použitie, poplatky – v konkrétnej banke
 26. Elektronické bankovníctvo – druhy, podmienky používania, poplatky – v konkrétnej banke
 27. Platobný styk hotovostný – doklady, účtovanie v konkrétnom podniku(nie vnútropodniková smernica)
 28. Platobný styk bezhotovostný – charakteristika, druhy, doklady, účtovanie v konkrétnom podniku
 29. Nemocenské poistenie – druhy, dávky, poistné, výpočet, vzťah podnikov k poisťovni
 30. Sociálne poistenie – druhy, dávky, poistné, výpočet,  vzťah podnikov k poisťovni
 31. Dôchodkové poistenie – výpočet, tri piliere dôch. poistenia, druhy dôchodkov, účtovanie, vzťah podnikov k poisťovni
 32. Zdravotné poistenie – druhy, dávky, poistné, výpočet, vzťah podnikov k poisťovniam
 33. Neživotné poistenie – poistenie majetku, zodpovednosť za škody – konkrétny príklad
 34. Poistenie životné – poistenie osôb, druhy poistení, poistné udalosti, poistné plnenie
 35. Pokladňa – pokladničné operácie, doklady, účtovanie, inventúra pokladne (nie smernica)
 36. Riadenie kvality, vybavovanie reklamácií v konkrétnom podniku
 37. Vedenie vnútroorganizačného účtovníctva – systém vedenia, účtovné doklady, účtovná rozvrh, obeh dokladov, účtovné knihy a účtovné zápisy, uchovávanie a ochrana účtovných dokladov v konkrétnom podniku
 38. Výrobný program a výrobný plán v konkrétnom podniku
 39. Tvorba a použitie sociálneho fondu v konkrétnom podniku
 40. Služby cestovných kancelárií – charakteristika , ponuka, predaj – v konkrétnej kancelárii

 

Maloobchod

 1. Personálne činnosti v MOO – snímka pracovného dňa v obchodnej prevádzke
 2. Evidencia v maloobchode a používané doklady
 3. Predajňa – základná jednotka MOO – charakteristika, znaky, predaj a ostatné činnosti – na konkrétnej predajni
 4. Charakteristika sortimentu v maloobchodnej predajni – konkrétna predajňa
 5. Obchodné operácie v konkrétnej maloobchodnej predajni
 6. Maloobchod a formy kooperácie na konkrétnom príklade (franšízing, obchodné centrum, obchodný reťazec)
 7. Tvorba marketingového  mixu v konkrétnej predajni
 8. Analýza nástrojov marketingového mixu v maloobchodnej predajni
 9. Maloobchod a jeho marketing
 10. Hospodárenie maloobchodných podnikov, elektronické registračné pokladnice
 11. Tvorba cien v konkrétnej maloobchodnej predajni
 12. Marketingový výskum – dotazník (tvorba dotazníka od zadania cieľa výskumu až po vyhodnotenie výsledkov)
 13. Analýza komunikačných prostriedkov v maloobchodnej predajni
 14. Tvorba reklamného textu a argumentov v reklamnom texte – na konkrétnom príklade
 15. Etika v reklame – na konkrétnom príklade
 16. Segmentácia trhu a tvorba trhovej pozície
 17. Segmentácia zákazníkov a tvorba marketingovej komunikácie zameranej na vybrané segmenty zákazníkov
 18. Objednávkový systém, využívanie moderných technológií  v objednávkových procesoch v maloobchodných predajniach
 19. Prebierka a príjem tovaru, uplatňovanie reklamácií
 20. Merchandisingový komplex – koncepčné a vizuálne vystavenie tovaru, prezentácia a podpora predaja tovaru
 21. Samoobslužný a obslužný maloobchodný predaj, hygienické zásady predaja, platná legislatíva
 22. Riadenie maloobchodnej prevádzky, kompetencie a povinnosti riadiacich pracovníkov prevádzkovej jednotky

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE Z PRAXE: do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia odbornej praxe, prípadne termín odovzdania, tému práce z praxe, určí príslušný vyučujúci predmetu POE, PRAX.

 

Pokyny a prípadné odlišnosti spracovania práce z praxe budú pre študentov 2. ročníka pomaturitného štúdia bližšie upresnené vyučujúcim predmetu PRAX.