Povinnosti žiakov

Predmet prax je povinným vyučovacím predmetom, ktorého úlohou je pripraviť žiakov tak, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť osvojené poznatky na svojich pracoviskách.

Odborná prax sa realizuje na pracoviskách mimo školy v 3. a 4. ročníku, od šk. roku 2014/2015 v 2. a 3. ročníku, prípadne v 2. ročníku pomaturitného štúdia, v rozsahu 10 pracovných dní po 6 hodín. Začiatok a koniec pracovnej doby je stanovený v dohode.    Prax je možné absolvovať v tom istom podniku v 3. aj 4. ročníku len v tom, prípade, ak sa jedná o podnik, kde je možné v ďalšom roku zmeniť oddelenie, úsek, odbor ... Túto zásadu je potrebné rešpektovať hlavne vo fáze prípravy praxe - v štádiu výberu miesta na absolvovanie odbornej praxe.

Povinnosti žiaka počas praxe:

  1. prax je možné absolvovať v meste trvalého bydliska žiaka a blízkeho okolia, nie na adrese trvalého bydliska,
  2. dodržiavať pracovný poriadok podniku, kde sa bude vykonávať odborná prax a plniť si povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne odbornej praxe,
  3. dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
  4. dodržiavať stanovenú pracovnú dobu. Podnik nesmie poverovať žiaka prácou nadčas.  Počas praxe nie je z bezpečnostných dôvodov dovolené vzďaľovať sa z pracoviska (napr. pošta, banka, ...) Prípadnú jednorázovú zmenu pracovnej doby, absenciu a termín nahradenia  je nutné nahlásiť škole minimálne jeden deň   v o p r e d   na sekretariát riaditeľa školy po predchádzajúcom súhlase pracovníka zodpovedného za odborné vedenie praxe. Aj v prípade neprítomnosti na pracovisku len určitý čas z pracovného dňa z rôznych dôvodov (návšteva lekára, práceneschopnosť, reprezentácia školy a pod.) je nevyhnutné vopred nahlásiť čas absencie. Každú neprítomnosť na pracovisku je potrebné si  n a h r a d i ť   počas  konania praxe, prípadne po dohode a so súhlasom vedúceho pracovníka príslušného pracoviska je možné si prax nahradiť aj v inom náhradnom termíne;
  5. rešpektovať pokyny zodpovedných pracovníkov podniku, ktorí budú zabezpečovať organizovanie praxe priamo na pracovisku;
  6. používať telefón, fax, internet, kopírovacie zariadenia, prípadne iné technické zariadenia len so súhlasom pracovníka zodpovedného za odborné vedenie praxe,
  7. vykonávať odbornú prax bez nároku na mzdu,
  8. počas vykonávania praxe byť primerane oblečený podľa požiadaviek, resp. charakteru pracoviska,
  9. údaje získané o podniku, v ktorej sa bude vykonávať prax je možné použiť len na vyučovacie účely, t.j. dodržiavať zásadu mlčanlivosti;
  10. po ukončení praxe je žiak povinný do konca týždňa po príchode do školy odovzdať kompletnú odbornú prácu, ktorá je spolu s písomným hodnotením v potvrdenom dennom zázname z praxe súčasťou hodnotenia žiaka v predmete prax.